Søkeresultat: Immunologi og transfusjonsmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

14 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn - strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

Høring - Utkast til rundskriv om CFS/ME

Høring.- Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Høring - Refusjon av legemidlene Avandia (Rosiglitazon), Avandamet (Rosiglitazon og Metformin), Actos (Pioglitazon) og Cometact (Piaglitazon og Metformn)

Høring - Ny handlingsplan mot antibiotikaresistens og smitte i helseinstitusjoner

Høring - Utkast til forskrift om kommunens vaksinasjonstilbud

Høring - Innføring av ordning med foretrukket legemiddel for antihistaminer

Høring - Forslag om å oppheve forskrift om narkosegasser

Høring. Utkast til forskrift om tapping, behandling, oppbevaring og distribusjon av humant blod og blodkomponenter, samt registrering og behandling av helseopplysninger (blodforskriften)

Høring – Forslag om halvering av refusjonstakstene for offentlige og private laboratorie-, røntgen og polikliniske virksomheter

Høring – Forslag om endringer i folketrygdlovens § 5-5 (Trygderefusjon for laboratorie- og røntgentjenester)

Høring. Lov om forsøksordning med lokaler for intravenøs bruk av narkotika "sprøyterom", samt utkast til forskrift om gjennomføring av forsøksordningen

Utkast til forskrift om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet - høringsutkast. (Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.).

Sosial- og helsedepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo Oslo, 28. september 2000

Endring i lov av 9. febr. 1973 nr. 6 Om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik. m.m.

14 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Immunologi og transfusjonsmedisin