Søkeresultat: Onkologi

search

Periode

  • År: Måned:

21 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Høring - Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Høring - Rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft

Høring - Nasjonalt handlingsprogram for maligne blodsykdommer

Høring - Nasjonalt handlingsprogram for utredning, behandling og oppfølging av sarkomer

Høring - Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikkens (KKT) forskningsstrategi

Høring - Endringer i kreftregisterforskriftens regler om behandling av opplysninger (kreftscreening)

Høring - Funksjonsfordeling av kreftbehandling i Helse Sør-Øst

Nasjonale handlingsprogrammer for maligne mymfomer

Høring - Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling

Høring - forslag om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder samt enkelte andre endringer i tobakksskadeloven og reklameforskriften.

Høring - Nasjonal strategi for KOLS

Kommentarer til ny veiledning for stråleterapi

Høring - Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter behandling av kreft

Nasjonal strategi for arbeid innen kreftomsorgen – høringsuttalelse

Høring: Kliniske spesialister innen radiografi og stråleterapi

Høring. Forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling og forslag til endring av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Utkast til forskrifter for Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret og Medisinsk fødselsregister - høring

NOU 1999:20 Å vite eller ikke vite. Gentester ved arvelig kreft - høring

Utkast til ny lov om strålevern og bruk av stråling – høringsuttalelse

21 sider. Side 1 av 2