Søkeresultat: Patologi

search

Periode

  • År: Måned:

20 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks labratoriefagene som omfattes av Norsk labratoriekodeverk

Høring - av NOU 2011: 21 Når døden tjener livet - Et forslag til nye lover om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik

Høring - Forslag om innføring av etterforskningsplikt ved plutselig og uventet barnedød

Høring - Forslag om innføring av etterforskningsplikt ved plutselig og uventet barnedød

Høring - Forslag til endringer i forskrift 211200 nr 1378 om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende

Høring - utkast til veileder om styring og handtering av avfall frå helsetenesta og dyrehelsetenesta

Høring - utkast til ny forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev.

Høring - Utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Høring - Utkast til forskrift om donasjon, uttak, testing, prosessering, konservering, oppbevaring og distribusjon av celler og vev

Forslag til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste - høring

Høringsuttalelse. Utkast til forskrift om unntak fra krav om godkjenning for overføring av hele eller deler av en biobank til utlandet m.m.

Høring - forslag til ny forskrift om obduksjon

NOU 2001:19 Biobanker. Innhenting, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale. Høringssvar fra Den norske lægeforening.

NOU 2001:18 Xenotransplantasjon. Medisinsk bruk av levende celler, vev og organer fra dyr. Høringsuttalelse.

Ny dødsattest - høring

Stamceller fra aborterte fostre og befruktede egg - medisinsk forskning, klinisk anvendelse og mulige alternativer

Endring i lov av 9. febr. 1973 nr. 6 Om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik. m.m.

NOU 1999:2 Livshjelp, behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende - høring

Endring i lov om medisinsk bruk av bioteknologi - Regulering av forskning - Høringsuttalelse

Utkast til endringer i forskrift om vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer – høringsuttalelse

20 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Patologi