Søkeresultat: Psykiatri

search

Periode

  • År: Måned:

99 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Høring- forslag til endring i salærforskriften

Høring: Veileder for kommunale frisklivssentraler

Høring - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Høring - revidering av forskrift 200112 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol m.m.

Høring - Helsedirektoratets vurdering av bruk av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i kombinasjon med klinisk samtale som del av psykisk helsehjelp til gravide og spedbarnsfamilier.

Høring - Legeforeningens svar på høringen Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for avrusning

Høring - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

Høring - Utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Høring - utkast til prosedyrer for rusmiddeltesting

Høring - Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Høring - Revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet - Vold og seksuelle overgrep mot gravide

Høring - Endringer i alkohollovgivningen

Høring - utkast til veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne - sammen om mestring

Høring - Innspill til forskningsområde - Stort program - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Høring - AD/HD – nasjonal faglig retningslinje

Høring - til sluttrapporter om organisering av avtalespesialister i Helse Midt-Norge RHF

Høringsuttalelse - endringer i psykisk helsevernloven

Høring - Utkast til veileder for behandling av barn med narkolepsi

99 sider. Side 1 av 5