Søkeresultat: Samfunnsmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

187 sider. Side 1 av 10

Rekkefølge:

Høring – Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Høring: Veileder for kommunale frisklivssentraler

Høring - forslag til endringer i forskrifter til forlketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Høringsuttalelse - krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Høring - Om forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen

Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Høring - Nasjonal faglig retningsline for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0-3 år)

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Høring - om Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen

Høring - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Høring - Mulighetsstudien

Høring - utkast til revidert Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høring - vedr. Helse- og omsorgsdepartementets forslag til nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og enkelte endringer i helsepersonelloven

Høring - forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Høring - Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern

Høring – Akuttutvalgets delrapport

Høring - forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal

187 sider. Side 1 av 10