Søkeresultat: Rus- og avhengighetsmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

17 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring: Veileder for kommunale frisklivssentraler

Høring - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Høring - revidering av forskrift 200112 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol m.m.

Høring - forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Høring - Legeforeningens svar på høringen Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for avrusning

Høring - forslag til endringer i blåreseptforskriften

Høring - Endring av reseptgruppe for pregabalin

Høring - Forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser

Høring - Utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Høring - utkast til prosedyrer for rusmiddeltesting

Høring - Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Høring - Revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet - Vold og seksuelle overgrep mot gravide

Høring – Forslag om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom

Høringsuttalelse – Forslag om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom

To utredninger om samfunnsmedisin

17 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Rus- og avhengighetsmedisin