Aktuelt - nyheter fra LEFO

På denne siden finner du omtale av våre forskningsaktiviteter som ikke er lagret i publikasjonsdatabasen. Blant annet er kortere tekstbidrag til Tidsskrift for Den norske legeforening samlet her, så som kommentarartikler til seksjonen "Legelivet", bokanmeldelser o.l.. Et utvalg redaksjonelle omtaler av LEFOs virksomhet fins også i dette arkivet.

I søkeboksen kan du søke på emneord, forfatternavn og/eller årstall. 

Vær oppmerksom på at dette "nyhetsarkivet" ble opprettet i 2008, selv om enkelte saker, reportasjer fra øvrige medier m.m. er fra tidligere år. De nyeste sakene kommer opp først.

search

Periode

  • År: Måned:

92 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Prioriteringsrådets råd

- Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten skal, som navnet tilsier, gi råd om prioriteringer og prioriteringsprosesser i norsk helsetjeneste. Hvilke råd har de gitt, og hvilke begrunnelser gis? spør LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskrifet nr. 18/2017.

Stress kan påvirke pasientbehandlingen

– Stress på arbeidsplassen kan føre til dårligere behandling av pasienter. Dette rapporterer leger i en studie fra Tyskland, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftet nr. 16/2017.

Var alt bedre før?

– Da jeg i 1992 begynte å forske på legene og deres karrierer, fant jeg tidlig ut at for å forstå deres virkelighet og atferd var det nødvendig å trenge ganske dypt inn i profesjonssosiologien: Hva er en profesjon, og hva skiller den medisinske fra andre profesjoner? spør LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftet nr. 16/2017.

Prioritering i praksis

– Både ledere og klinikere ønsker å utgjøre en forskjell for pasientene, men de velger ulike virkemidler. Hvordan kan vi legge til rette for bedre gjensidig forståelse? spør LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 12-13/2017.

Läkares engagement i organisatoriska ändringsprosesser

– Läkarvetenskapen har en lång och framgångsrik tradition av ett bio-medicinskt förhållningssätt, skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i Tidsskriftets utgave nr. 10/2017.

Karakter kan ikke erstatte jevnlige tilbakemeldinger

 – På medisinstudiet går det en debatt om gjeninnføringen av graderte karakterer. I Oslo vedtok fakultetsledelsen i 2013 at det skulle innføres en karakterskala fra A til F senest i 2017, skriver LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 7-8/2017.

Vill vekst i oversiktsstudier og metaanalyser

 – Oppsummert kunnskap er viktig, ikke minst i medisinen, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr 5/2017.

Legen som investeringsobjekt og rollemodell

 – En lege er et levende eksempel på hvor god helsen kan bli for den som vet alt om riktig livsstil og sunne levevaner, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 4/2017.

Allmennlegenes tid til pasientarbeid i ulike land

 – Tiden brukt på direkte pasientarbeid har innvirkning på behandlingskvaliteten, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 3/2017.

Hvordan er støttekollegaordningen nyttig?

 – Særlig når ens eget nettverk ikke strekker til, eller kan brukes i den aktuelle situasjonen, kan hjelp fra en støttekollega være avgjørende, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 1/2017.

Bra for legen – bra for pasienten?

Sammenhenger mellom legers jobbtilfredshet og kvalitet i pasientbehandlingen er sentrale områder i et flerårig forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av LEFO.

Nya avdelningsronden

– Patientcentrerad rond gav läkare ökad professionell nöjdhet, men också nya utmaningar, skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i Tidsskriftets utgave nr. 22/2016.

Evaluering i spesialistutdanningen – kan vi lære av Nederland?

– Spesialistutdanningen i Norge er i endring, og forslag til nye læringsmål er ute på høring. Det kan komme nye krav til spesialister i sykehus, noe som blir viktig for både veiledning og supervisjon av legene som er under utdanning. I en slik prosess er det viktig å sikre gode læringsforhold, skriver LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 20/2016.

Obamacare

– At en sittende president skriver i et vitenskapelig tidsskrift, er i seg selv uvanlig – og her skriver han altså en tilsynelatende vitenskapelig artikkel om en politisk reform han selv har iverksatt, kommenterer LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 18/2016.

Motiverte turnusleger starter i allmennpraksis, men blir de værende?

 – Det har lenge vært en uttalt bekymring blant tillitsvalgte om at rekrutteringen til allmennmedisin ikke er god nok, påpeker LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 14-15/2016.

Google-leger

– Truer internett legenes profesjonelle autonomi? spør LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets sommernummer, hvor han kommenterer hvor fascinerende det har vært å observere nedbyggingen av legenes kunnskapsmonopol de siste 50 årene.

Leger i tidsklemma

"Hvis jeg er kjip og insisterer på rettighetene mine, er jeg redd for ikke å få de morsomme oppgavene og for å få færre operasjoner", siterer LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø fra et intervju med et legepar, og presenterer en nylig publisert studie om opplevd stress med jobb-hjem-kabalen (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1025.)

Prisvinnende legeforskere

En artikkel basert på et innlegg fra LEFOs internasjonale forskersymposium i 2014 ble nylig kåret til beste artikkel om medisinsk profesjonalitet av American Board of Internal Medicine.

Arbeidsplassen som læringsarena

– Hvordan lærer egentlig leger i spesialisering på jobben? spør LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 643), og peker på behovet for mer forskning som dokumenterer utbytte av læringen opp mot de faglige mål.

Legegapet – fra individuell til kollektiv autonomi

– Lukking av legegapet vil være smertefullt for både leger og pasienter, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 554).

92 sider. Side 1 av 5