Bra for legen – bra for pasienten?

Sammenhenger mellom legers jobbtilfredshet og kvalitet i pasientbehandlingen er sentrale områder i et flerårig forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av LEFO.

– Tidligere studier har i liten grad undersøkt disse sammenhengene. Legeforskningsinstituttet vil derfor studere samspillet mellom strukturelle og kontekstuelle faktorer, legers jobbtilfredshet og betingelser for godt profesjonelt arbeid og disses betydning for kvalitet i pasientbehandlingen, skriver instituttsjef Karin Isaksson Rø i oktoberutgaven til Overlegen (nr. 3/2016: 13).  

Hun presenterer studien som LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe er prosjektleder for, og som er finansiert med midler fra Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet.

Studien gjøres i tett samarbeid med leger i klinisk arbeid. Ved at lokal klinisk praksis og erfaring integreres i forskningen, skapes relevans og nytte – for leger, øvrige ansatte og pasienter.

Illustrasjonen nedenfor gir et skjematisk bilde av samspillet vi studerer:

For videre informasjon om prosjektet er man velkommen til å kontakte Fredrik Bååthe eller Karin Isaksson Rø.

Les også omtale av IDOQ-studien, publisert i desember 2017:
"LEFOS interaktive forskningsprosjekt til utlandet"