Motiverte turnusleger starter i allmennpraksis, men blir de værende?

 – Det har lenge vært en uttalt bekymring blant tillitsvalgte om at rekrutteringen til allmennmedisin ikke er god nok, påpeker LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 14-15/2016.

Artikkelen til Cecilie Normann Birkeli (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1261) står på trykk i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekst her.