Publikasjoner fra LEFO

search

Periode

  • År: Måned:

415 sider. Side 1 av 21

Rekkefølge:

Is imperfection becoming easier to live with for doctors?

Adverse events are being met more openly in 2012 than in 2000, and coping with imperfection and patient complaints is less devastating for new generations of doctors (Førde R, Aasland OG. Clinical Ethics 2017; 12: 31-6).

Experiences from implementing value-based healthcare at a Swedish University Hospital - a longitudinal interview study

Nilsson K, Bååthe F, Andersson AE, Wikström E, Sandoff M. BMC Health Serv Res. 2017 Feb 28;17(1):169. doi: 10.1186/s12913-017-2104-8.

Økt retttsliggjøring for likebehandling i helsetjenesten?

 – Ulikhet i helse kan bety ulike muligheter, derfor innebærer sosial rettferdighet å sørge for at unngåelige helseulikheter reduseres, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal, som sammen med Kristine Bærøe har publisert en artikkel i siste utgave av det nordiske tidsskriftet Retfærd (2016, nr 2: 6-18).

Social Health Disparities in Clinical Care: A New Approach to Medical Fairness

Bringedal B, Bærøe K. Commentary to 'Social Health Disparities in Clinical Care: A New Approach to Medical Fairness' by Puschel, Furlan and Dekkers , Public Health Ethics 2016; doi: 10.1093/phe/phw042. Epub ahead of print.

Legen som juridisk nøtteknekker – 23 år etter

– Når jeg nå har blitt bedt om å skrive i jubileumsboken, ble det fristende å se om vi på 23 år har blitt flinkere til å skille mellom juss og medisin, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i et nylig publisert essay (I: Førde R, Kjelland M, Strindbeck U (red). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt – Festskrift til Aslak Syse 70 år. Oslo: Gyldendal Rettsdata, 2016: 585-99).  

Noen sentrale trekk ved legekårsforskningen i Norge 1993-2016

Arbeidsmiljø for helsepersonell er tema for siste utgave av Ramazzini – Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin (nr 3/2016). Der oppsummerer og drøfter instituttsjef Karin Isaksson Rø hva LEFO har bidratt med, og sammen med seniorforsker Judith Rosta peker hun på viktige forskningsperspektiver videre.

Dagens sykehuslege – fremdeles alltid på vakt / The hospital doctor of today – still continuously on duty

- Synet på legeyrket som en livsstil versus en jobb skapte interessekonflikt mellom yngre og eldre sykehusleger, men dagens sykehuslege er fortsatt alltid på vakt, skriver forskere fra LEFO i en originalartikkel (Hertzberg TV, Skirbekk H, Tyssen R, Aasland OG, Isaksson Rø K. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1635-8).

Den gode legen – sterk og utholdende / The good doctor – strong and persevering

- Mange ulike aktører har meninger om den gode legen. Hva mener legene selv det innebærer? spør forskere fra LEFO i en originalartikkel (Hertzberg TV, Skirbekk H, Tyssen R, Aasland OG, Isaksson Rø K. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1631-4).

Fører gode arbeidsvilkår til at leger får flere barn?

– Trenden med at norske leger får flere barn, fortsetter. Skjer dette fordi legeyrket i Norge gir bedre muligheter til å kombinere arbeid og familie enn i en del andre land? spør LEFOs forskere Judith Rosta og Karin Isaksson Rø i en kronikk.

Legers arbeidstid og tid til pasientarbeid i perioden 1994 – 2014 / Doctors’ working hours and time spent on patient care in the period 1994 – 2014

 – Det er vist at mer tid brukt på direkte pasientarbeid gir mer fornøyde pasienter og leger, og at legene selv gjerne vil bruke mer tid på dette, skriver LEFOs seniorforskere Judith Rosta og Olaf Gjerløw Aasland i en originalartikkel (Rosta J, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1355-9).

Peer counselling for doctors in Norway: A qualitative study of the relationship between support and surveillance

Isaksson Rø K, Veggeland F, Aasland OG. Soc Sci Med. 2016 Aug; 162: 193-200. Published online 21 June 2016 in Social Science & Medicine.  

Ethical Challenges of Simulation-Driven Big Neuroscience

Christen M, Biller-Andorno N, Bringedal B, Grimes K, Savulescu J, Walter H. AJOB Neuroscience 2016; 7(1): 5–17. Published online 4 April 2016 in American Journal of Bioethics.  

Støttelegers syn på støttekollegaordningen / Peer counsellors’ views on the collegial support scheme for doctors

 – Støttekollegaordningen er et tilbud for leger som trenger hjelp. Ordningen er både holdningsskapende og fungerer som en beredskapsordning. Den senker dessuten terskelen for å søke videre råd og behandling, skriver Karin Isaksson Rø og Olaf Gjerløw Aasland i en originalartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 313-6).

LEFO står bak landsomfattende evaluering av turnustjenesten

Den første nasjonale evalueringen av turnustjenesten etter at ordningen med søknadsbasert opptak ble innført, er nylig gjennomført. – En tredel av turnuslegene ble ansatt uten at det det ble foretatt intervju, skriver LEFOs rådgiver/prosjektleder Cecilie Normann Birkeli (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1879).

Work-home interface stress: an important predictor of emotional exhaustion 15 years into a medical career

Hertzberg TK, Isaksson Rø K, Vaglum PJW, Moum T, Røvik JO, Gude T, Ekeberg Ø, Tyssen R. Industrial Health 2016; 54: 139-48. Epub Nov 3 2015. Full text version is available.

Decisions on statin therapy by patients' opinions about survival gains: cross sectional survey of general practitioners

Halvorsen PA, Aasland OG, Kristiansen IS. BMC Fam Pract Jul 3; 16:79.

For lite kunnskap om hvordan helsetjenesten bør styres

– Helsetjenesten bør styres etter kunnskap om hvordan ulike styringsformer faktisk virker. Forskere og fagfolk må samarbeide bedre enn de gjør i dag for å frembringe denne kunnskapen, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i en kronikk.

Professional satisfaction and the quality of medical care

The contributions to LEFO’s symposium last summer have now been reworked into 11 articles published in the journal Professions & Professionalism (Volume 5, No 1, 2015) and with our senior researcher Berit Bringedal as guest editor. 

Healthy Doctors – Sick Medicine

Aasland OG. Professions & Professionalism 2015; 5 (1): 1-14. Epub May 19 http://www.professionsandprofessionalism.com. Special Issue: Professional Satisfaction and the Quality of Medical Care. 

Guest Editor’s Introduction

Bringedal B. Professions & Professionalism 2015; 5 (1): 1-5. Epub May 19 http://www.professionsandprofessionalism.com. Special Issue: Professional Satisfaction and the Quality of Medical Care. 

415 sider. Side 1 av 21

LEFO's publications 1992 - 2016
How to find your way

In the box you can search for names, years, titles or key words. Publications are usually presented with Norwegian and English abstracts with links to full text versions where available.

Don't make your search in the box "Søk i Legeforeningen" in the upper right corner here, as this will give you all kinds of results to the website of The Norwegian Medical Association.

If you don't find what you are looking for, please contact us.