Bred debatt om reservasjonsadgang

Saken om reservasjonsadgang er krevende fordi det berører viktige og følsomme temaer, både for leger og pasienter. Spørsmålene ble grundig behandlet under Legeforeningens landsstyremøte i Alta torsdag.

Bred debatt om reservasjonsadgang
Trond Egil Hansen innledet debatten. Foto: Stein Runar Østigaard

Sentralstyret nedsatte våren 2012 en arbeidsgruppe som ble bedt om å vurdere hvordan legers personlige overbevisningsgrunner skal håndteres i helsetjenesten og prinsipielle etiske spørsmål som dette reiser. Rapporten har vært på høring i hele organisasjonen, og sentralstyret ønsket på den bakgrunn en bred debatt under landsstyremøte.

Etter en rolig og verdig debatt, med mange innlegg fra salen som viste kompleksiteten i spørsmålene som ble debattert, samlet landsstyret seg til slutt om følgende vedtak:

«Legeforeningen mener at alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling.

Legers reservasjonsmulighet skal ikke være til hinder for befolkningens lovbestemte rettigheter. Reservasjonsmulighetene må derfor vurderes lokalt i helsetjenesten på en slik måte at disse hensyn kan ivaretas. Pasientene skal alltid møtes med forståelse og respekt. Forutsigbarhet for pasientene må sikres gjennom god informasjon.»