Turnusordning for leger - erfaringer med første søknadsrunde

Helsedirektoratet har publisert nye tall fra den første ordinære søknadsrunden per 1. september 2013.

Turnusordning for leger - erfaringer med første søknadsrunde
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ny søknadsbasert turnusordning for leger ble innført 1. desember 2012. Den nye ordningen forvaltes av Helsedirektoratet (Hdir) og legger til grunn at ledige turnusstillinger skal lyses ut gjennom en egen webportal.

958 søkere på 455 stillinger

Til sammen er det omtrent 950 stillinger som lyses ut årlig. Stillingene utlyses i to puljer. Først utlyses rekrutteringssvake stillinger i pulje 1, deretter de resterende stillingene i pulje 2. Til turnusstart i september 2013 har 958 søkere søkt på 455 utlyste stillinger. 20 stillinger har ikke vært utlyst, da disse har vært forbeholdt personer med rett til stilling via "gammel" turnusordning. Til sammen ble det sendt 19 965 søknader til stillingene i pulje 1 og 2. I gjennomsnitt har hver søker sendt inn omtrent 21 søknader.

Av de 455 som nå er ansatt er 440 (97%) norske statsborgere. 63% av disse har gjennomført medisinutdannelsen sin i Norge. 153 (35%) av de 440 med norsk statsborgerskap er utdannet i andre EU/EØS-land. Dette viser at søkere som ikke har autorisasjon, men lisens, ikke forskjellsbehandles og blir tilbudt stillinger i ny turnusordning. 15 utenlandske statsborgere har fått turnusstilling. Av de er 6 nordiske statsborgere utdannet i Norge, 9 er utenlandske statsborgere utdannet i utlandet.

Systemet med at de rekrutteringssvake stillingene utlyses først, har ført til et høyt antall søkere og god rekruttering til disse stillingene i distriktene. 

Ordning som trenger justeringer

Legeforeningen har vært og er positive til den nye turnusordningen. Foreningen har imidlertid påpekt at det er nødvendig med justeringer før ordningen fungerer tilfredsstillende. Legeforeningen har i høst hatt møter med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Hdir der konkrete forslag til virkemidler for å gjøre ordningen bedre har vært fremlagt og diskutert.

Legeforeningen har påpekt behovet for flere stillinger. Foreningen har anbefalt at tidsfrister for søknader legges tidligere i halvåret slik at man unngår kollisjoner med eksamener. Legeforeningen har også påpekt betydningen og nødvendigheten at det må foreligge klare og forutsigbare kriterier for utvelgelse til stillinger og transparente ansettelsesprosesser ved alle helseforetakene. 

Helsedirektoratets tall vedrørende første ordinære søknadsrunde kan leses her.