Fremtidens primærhelsetjeneste formes nå

Helseministeren la torsdag frem primærhelsemeldingen «Nærhet og helhet». - Legeforeningen skal bidra til å sikre en helhetlig kommunehelsetjeneste hvor fastlegen har det medisinske hovedansvaret.

Fremtidens primærhelsetjeneste formes nå
Hege Gjessing

Det er positivt at helseministeren varsler bedre oppfølging av pasienter med sammensatte, kroniske lidelser. Dette skal inngå i regjeringens politiske mål om «én helse- og omsorgstjeneste». Men når flere faggrupper skal inviteres til å samarbeide i kommunehelsetjenesten, blir fastlegens koordinerende rolle og den medisinskfaglige ledelsen i kommunene viktigere enn noen gang.

- Flerfaglighet og godt samarbeid i kommunene gir en bedre helsetjeneste. Det er imidlertid avgjørende at fastlegen har det medisinske hovedansvaret. Slik unngår vi at tjenesten stykkes opp og at det bygges siloer mellom faggruppene, noe helseministeren selv advarer mot, påpeker president Hege Gjessing.

Et forsømt område

Regjeringen går inn for at alle fastleger skal ha spesialisering i allmennmedisin. - Det er gledelig at regjeringen også ønsker dette. Medisinsk spesialisering kommer pasientene til gode, sier Gjessing.

Norsk kommunehelsetjeneste har blitt forsømt og underprioritert i altfor lang tid. Legeforeningen har derfor etterlyst en storstilt satsing.

- Regjeringen burde lagt ned en enda større innsats i å styrke nettopp den medisinske kompetansen. Særlig når vi vet at enda flere eldre og alvorlige syke skal behandles i kommunene i fremtiden, understreker Gjessing.

Helseteam rundt pasienten

Helseministeren vil etablere team rundt pasienter som trenger bred faglig oppfølging. Legeforeningen støtter målet, men etterlyser hvordan denne samhandlingen skal fungere i praksis.

Ikke minst gjelder dette for oppfølgingen av syke eldre med flere diagnoser, pasienter med kroniske lidelser, psykisk utviklingshemning og pasienter med psykiske problemer og/eller rusavhengighet.

- Det må etableres tryggere og mer helhetlige pasientforløp for de med sammensatte behov. Dette krever at samhandlingen og informasjonsutvekslingen om pasientene bedres betraktelig, spesielt mellom de ulike tjenestenivåene i kommunen. Vi er spente på hvordan regjeringen skal sikre dette.

Skal presse på

Primærhelsemeldingen inneholder gode mål og intensjoner. Like fullt fremstår mye av den konkrete oppfølgingen som uavklart, for eksempel om det blir en økning i antall legeårsverk i kommunene.

- Legeforeningen skal i det videre arbeidet presse på der det er nødvendig for å bidra til å realisere en best mulig primærhelsetjeneste for pasientene, oppsummerer Hege Gjessing.