Leger og forskere fikk priser

En rekke leger og forskere mottok  priser på Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim i dag.

Leger og forskere fikk priser
Glade prisvinnere med president Hege Gjessing og visepresident Jon Helle

Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats, Legeforeningens kvalitetspriser for primær- og spesialisthelsetjenesten, studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvold fond, samt Legeforeningens pris for forebyggende medisin ble delt ut under åpningen av Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim.  

Dr. med. Grete Dyb, seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fikk Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats for 2015. Hun får prisen for artikkelen ”Post-traumatic stress reactions in survivors of the 2011 massacre on Utøya Island, Norway. Artikkelen er publisert i The British Journal of Psychiatry 2014; 204: 361-7. Grete Dyb er artikkelens førsteforfatter.

Marie Spångberg-prisen ble opprettet av Legeforeningen i 1993 i forbindelse med hundreårsjubileet for Marie Spångberg, den første kvinnelige legen i Norge. Formålet er å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel skrevet av en norsk kvinnelig lege i et norsk eller internasjonalt tidsskrift hvert kalenderår. Prisen er på 30 000 kroner.

Dr. med. Odd Jarl Kvamme, fastlege og spesialist i allmennmedisin på Stord fikk Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2015. Kvamme mottar prisen for prosjektet: Samarbeidslege i Stord kommune. Ein metode for samarbeidsutvikling med betre tenestekvalitet.

Gjennom prosjektet har Kvamme, i samarbeid med sykepleier i Stord kommune Mona Yvonne Lothe, bidratt til bedre koordinering av kommunale helsetjenester for hjemmeboende kroniske pasienter med sammensatte lidelser ved å etablere nye rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykepleiere. Prisen er på 50 000 kroner. 

PhD-stipendiat og lungelege Bernt B. Aarli ved Haukeland universitetssykehus og Postdoc-stipendiat Leiv Otto Watne ved Oslo universitetssykehus (OUS) mottok hver Legeforeningens studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond på 90 000 kroner. 

Bernt B. Aarli skal bruke stipendet til et forskningsopphold ved University of California San Diego. Oppholdet er et ledd i et PhD-prosjekt ved Universitetet i Bergen der de har utviklet en ny undersøkelsesmetode for KOLS-pasienter ved bruk av luftveisimpedanse. Prosjektet er internasjonalt og har medforfattere fra England og USA.

Watne planlegger et tremåneders forskningsopphold hos professor i geriatri Alasdair MacLullichs forskningsgruppe ved University of Edinburg. Målet er å øke presisjonen i diagnostikk av delirium (akutt forvirring) og delirium subgrupper. University of Edinburg er kjent for sin forskning omkring delirium og MacLullich er en av verdens ledende forskere på dette området.

Martin Paulson og Gustav Siqueland, begge leger i spesialisering ved Sykehuset i Vestfold mottok Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2015 for å ha bidratt til bedre tverrfaglig dialog og oppmerksomhet mot pasienter med økt risiko for uønskede hendelser gjennom å innføre såkalte risikomøter i Sykehuset i Vestfold. Sykehuset i Vestfold er et forgangssykehus når det kommer til bruk av slike møter. Prisen er på totalt  50 000 kroner. 

Legeforeningens pris for forebyggende medisin ble gitt til forfatterne av artikkelen Screening for barseldepresjon - en kunnskapsoppsummering . I artikkelen som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 3/2014 http://tidsskriftet.no/article/3135402/ beskriver de tre forfatterne en screeningmetode for tidlig diagnostikk av barselsdepresjon. Tidlig og korrekt diagnostikk av barselsdepresjon er et viktig sekundærforebyggende tiltak for å hjelpe kvinner som rammes og deres familier, men både underdiagnostikk og overdiagnostikk kan være et problem.

Prisen som er på totalt 30 000 kroner, går til Malin Eberhard-Gran (førsteforfatter), Kari Slinning og Marit Rognerud.

Lise B. Johannessen
Samfunnspolitisk avdeling