Akademikerne trapper opp streiken i sykehus

Akademikerne tar ut ytterligere 185 medlemmer ved tre nye virksomheter, samt sykehus som allerede er i streik.

Akademikerne trapper opp streiken i sykehus
KOLLEKTIVT VERN: Forhandlingsleder i Akademikerne helse, Rune Frøyland, under streikearrangementet i Oslo lørdag. FOTO: Akademikerne

I løpet av uken vil dermed 498 medlemmer ved 12 sykehus være i streik.

- Spekters forslag til nye arbeidstidsordninger er uforsvarlige både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver. Det er bare forhandlinger som kan løse denne konflikten, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Uenigheten mellom Akademikerne og Spekter dreier seg om vaktordningene i sykehus. Akademikerne mener disse må være kollektive for å sikre et forsvarlig vern av arbeidstakerne, mens Spekter vil ha individuelle ordninger og mer styringsrett.

- Både vi og de andre arbeidstakerorganisasjonene, ser på Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidsavtaler som et angrep på den norske modellen og en forskyvning av styrkeforhold over fra felleskapet og til arbeidsgiver. Det samme sier toneangivende arbeidslivsforskere, sier Frøyland.

Kjernen i den norske modellen er et tett samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter. Frøyland mener dette systemet har tjent oss vel, og sier Akademikerne vil stå imot alle forsøk på å svekke modellen. Han peker på at konflikten har skapt betydelig uro i sykehussektoren og frykter at uroen vil vedvare, også etter at streiken er over.

De 185 medlemmene som det nå varsles opptrapping for, går ut i streik fredag morgen.

- Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet, sier Frøyland.

 Fredag morgen vil Akademikerne ha 498 medlemmer i streik ved følgende 12 sykehus: Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Stavanger, Helse Bergen, Finnmarkssykehuset, Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, St. Olavs Hospital, Sunnaas, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Daniel Wærnes, Legeforeningen, mob. 906 08 134
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760