Prioriterer pasientsikkerheten i pleie og omsorg

Prioriterer pasientsikkerheten i pleie og omsorg

Arbeiderpartiet vil bevilge 10 millioner til utvikling av elektronisk pasientjournal i neste års statsbudsjett. Det vil styrke pasientsikkerheten i pleie- og omsorgssektoren.

Prioriterer pasientsikkerheten i pleie og omsorg
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I budsjettinnspillet understreker Arbeiderpartiet viktigheten av at ansatte i helse- og omsorgstjenesten har enkel tilgang på riktig informasjon om pasienter og brukere. De ønsker derfor å sette av 10 millioner kroner i statsbudsjettet til utvikling av enhetlig elektronisk pasientjournal (EPJ) i pleie- og omsorgssektoren. 

- Det er gledelig at partiet ser betydningen av offentlig finansiering av elektronisk pasientjournal (EPJ) i denne sektoren, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen.

Budsjettinnspillet er i tråd med hva helse- og omsorgskomiteens flertall forpliktet seg til i stortingsbehandlingen av primærhelsemeldingen. Legeforeningen hadde håpet at de øvrige partiene som utgjorde flertallet (Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti) ville slutte seg til saken i tråd med egne uttalelser.

Det er godt dokumentert at usikker informasjonsutveksling er en betydelig risiko for alvorlige hendelser i helsetjenesten.

- En av de største IKT-utfordringene i dag er manglende EPJ-systemer i pleie- og omsorgssektoren. Uten en prioritert finansiering er det vanskelig å ivareta pasientsikkerheten til syke og eldre. Forbedringer er helt nødvendig for å sikre riktig legemiddelbruk, sier Hermansen.  

Med neste års budsjettforslag er det ingen planer om offentlig finansiering av EPJ i pleie- og omsorgssektoren. Legeforeningen mener dette er et så viktig tiltak at det må ha førsteprioritet.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening