Turnusrådet

Turnusrådet er Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten. Ta gjerne kontakt med Turnusrådet. Her er deres mandat.

Formålet med turnustjenesten er at turnuslegen under særlig veiledning, opplæring og supervisjon skal få nødvendig erfaring og kyndighet til å kunne utøve legeyrket på en forsvarlig måte.  

Turnuslegers arbeidsforhold er regulert av forskrift 20. desember 2001 nr. 1549 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege, arbeidsmiljøloven, ferieloven og gjennom avtaler mellom partene i arbeidslivet. Yngre legers forening (Ylf) organiserer turnuslegene i Legeforeningen. Spørsmål om arbeidsforhold, sosiale rettigheter og lønn rettes til nærmeste Ylf-tillitsvalgte.

Spørsmål om det faglige innholdet i turnustjenesten, og mer prinsipielle spørsmål kan rettes til Legeforeningens turnusråd, som er Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten

For spørsmål som gjelder arbeidsforhold, sosiale rettigheter og lønn for turnusleger, ta kontakt med Yngre legers forening lokalt eller Yngre legers forening.

Aktuelle lenker

Medlemmer i Turnusrådet