Referat fra sentralstyrets møte 18.9.2017 Park Plaza

Til stede fra

sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anja Fog Heen, Jon Helle, Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand, Tom Ole Øren

Forfall: Anne-Karin Rime

Kari Sollien, Akademikerne (observatør)

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Erling Bakken, Lars Duvaland, Jorunn Fryjordet, Bjarne Riis Strøm

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Knut Braaten, Hanne Gillebo-Blom

Referent: Anne Torill Nordli

I Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting
Notat 3: Videreutvikling av fastlegeordningen – workshop og konferanse

Rapporteringer og kommentarer:
- Styreseminar i Akademikerne
- Årsmøte Sogn og Fjordane legeforening
- Nordisk møte for yngre leger
- Årsmøte Vestfold legeforening
- Årsmøte i Norsk samfunnsmedisinske forening og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
- Møte i Standard Norge
- Årsmøte i Praktiserende spesialisters landsforening
- Alis Vest-prosjektet
- Møte for tillitsvalgte for allmennlegene, Sør-Varanger
- Arbeidsmøte Allmennlegeforeningen i Malaga
- Årsmøte i Norsk medisinstudentforening
- Norsk medisinstudentforening planlegger tillitsvalgtopplæring i oktober
- Prosjekt "Visjon 2030"
- Orientering om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven
- Jubileumskonferanse Akademikerne 25. oktober
- Pasientskader i Norge 2016 – rapport
- Pågående arbeid med læringsmål i spesialitetene – mål om ferdigstillelse 1. desember
- Reviderte læringsmål i hudsykdommer er levert
- Stillingsannonser i Tidsskriftet/legejobber.no
- Planlegging av arbeidsmiljøundersøkelse/medarbeiderundersøkelse for leder i sykehus

Orienteringssaker:
Akademikernes medlemsundersøkelse
Virksomhetsoverdragelse fra koordinatorkontorene til Regionale utdanningssentre

II Beslutningsmøte

Sak 135/17 Ledersamling og landsstyremøte 2018 - planlegging
1.01
Legeforeningens ledersamling holdes 17.-18. januar 2018 på hotell Bristol i Oslo. Valg av tema og vinkling på debattene bør sees i sammenheng med mulighetsrommet etter stortingsvalget, sentralstyrets valgte satsingsområder og temaene på landsstyremøtet 29.- 31. mai 2018 på Soria Moria. Forslag til saker og tema til landsstyremøtet skal drøftes av sentralstyret i oktober, og deretter sendes ut til organisasjonsleddene for innspill. Sekretariatet la frem et første forslag til aktuelle tema til lederseminaret og landsstyremøtet.

Vedtak
Sekretariatet går videre med planleggingen av ledersamlingen og landsstyremøtet i tråd med diskusjonen i sentralstyremøtet. Helseministeren inviteres til begge møtene. Øvrige forslag til tema på ledersamlingen besluttes i sentralstyrets oktobermøte. Der diskuteres også vinkling på den helsepolitiske debatt og aktuelle saker til landsstyremøtet (Sak 9 Aktuelle saker), før det sendes ut på organisasjonsmessig høring.

Sak 136/17 Høring – Tidlig innsats i skolen
2.02-17/3814
Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Departementet foreslo å innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i opplæringen. Videre foreslo departementet å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Kunnskapsdepartementet.

Sak 137/17 Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (Tvangslovutvalget)
2.03-17/3806
Tvangslovutvalget har sendt en invitasjon til å gi innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. Høringsnotatet (Tvangslovutvalgets invitasjonsbrev, samt mandat) hadde vært på intern høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med de presiseringer som fremkom i møtet, og sendes Tvangslovutvalget.

Sak 138/17 Den norske legeforening og Legemiddelindustriforeningens råd for legemiddelinformasjon - forslag til endring av vedtekter
2.05-15/3792
Den norske legeforening og Legemiddelindustriforeningens (LMI) råd for legemiddelinformasjon (heretter "Rådet") er et samarbeidsorgan for håndhevelse av avtalen om Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien. Våren 2017 ble det foretatt en rekke endringer i Rådets vedtekter. Etter kort tid uttrykte administrasjonen i LMI behov for å foreta enkelte endringer i de nye vedtektene. Endringsforslagene gjaldt primært innføring av regler om adgang til å innhente forhåndsuttalelse fra Rådet om lovligheten av en planlagt reklame, samt endring av ankeprosessen ved at anker sendes rett til ankenemnda uten å bli forelagt Rådet.

Vedtak
Saken utsettes.

Sak 139/17 Akademikernes rådsmøte – innspill
2.06-17/3605
Akademikernes neste ordinære rådsmøte avholdes 25. oktober 2018. Legeforeningen hadde mottatt en åpen invitasjon fra Akademikerne om å spille inn tema som kan være aktuelle for behandling i rådet, men som vil kreve nærmere utredninger for å gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Sekretariatet la fram forslag til tema: behovet for tillitsreform i offentlig sektor, utvikling av den norske modellen i offentlig sektor og videreutvikling av regionreform.

Vedtak
Utkast til brev revideres i tråd med diskusjonen i møtet og oversendes Akademikerne.

Sak 140/17 Høring - Forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig
metodevurderinger av legemidler
3.01 -17/3694
Statens legemiddelverk hadde sendt ut på høring forslag til nye retningslinjer til bruk ved utarbeidelse av dokumentasjon til hurtig metodevurderinger av legemidler. Formålet var å tilpasse retningslinjene til vedtatte prinsipper i Prioriteringsmeldingen, og å tydeliggjøre krav til dokumentasjon av prioriteringskriteriene og budsjettkonsekvenser. Av de tre høringsinstansene som hadde uttalt seg, var både Norsk forening for allmennmedisin og Norsk nevrologisk forening kritisk til retningslinjens bruk av fagterminologi. Det var utformet et forslag til høringsuttalelse

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Statens legemiddelverk

Sak 141/17 Høring – Endring av førerkortforskriften
3.02-17/3807
Legeforeningen hadde mottatt høring fra Vegdirektoratet om endringer i helsekravene (vedlegg 1) i førerkortforskriften. Endringene gjaldt bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, en presisering av reglene for epileptiske anfall i våken tilstand og stadfesting av førerrettens gyldighetstid.

Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes og sendes til Vegdirektoratet.

Sak 142/17 Høring – Pakkeforløp psykisk helse og rus
3.03-17/3804
Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helsedirektoratet om pakkeforløp psykisk helse og rus. De interne høringsinstansene hadde innspill til forbedringsområder til utkastene for pakkeforløp. Sekretariatet har utformet utkast til høringsuttalelse.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse bearbeides i tråd med diskusjonen i møtet og sendes Helsedirektoratet.

Sak 143/17 Oppnevning til IT-utvalget
3.04-17/4931
Etter vedtaket om endret sammensetning av Legeforeningens IT-utvalg hadde sekretariatet tilskrevet de organisasjonsleddene som var besluttet innlemmet i utvalget, og anmodet om forslag til medlemmer for perioden 2017-19.

Vedtak
Til Legeforeningens IT-utvalg for perioden 2017-19 oppnevnes:

Torgeir Hoff Skavøy Allmennlegeforeningen
Pål Brekke Overlegeforeningen
Linn Brandt Yngre legers forening
Eivind Valestrand sentralstyret
Ivar Halvorsen NEHS
Egil Johannesen NUIT
Torgeir Fjermestad NUFA
Petter Hurlen Norm for informasjonssikkerhet
Inger Lystad EPJ-løftet
Kjartan Olafsson Produktstyret Helsenorge.no
Susanne Prösch Norsk forening for allmennmedisin, referansegruppe for EPJ

Presidenten gis fullmakt til å oppnevne medlemmer etter forslag fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid og Praktiserende spesialisters landsforening.

Sak 144/17 Deltakelse fra sentralstyret på konferansen National Forum 2017
3.05 -17/4931
Konferansen "National Forum on Quality Improvement in Health Care" arrangeres hvert år i Orlando, Florida. Med ca. 6000 delegater og mer enn 150 programposter dekker konferansen de fleste aspekter innen kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Sentralstyret hadde vært representert på konferansen i 2013, 2014 og 2016, og hadde ønsket å vurdere eventuell deltakelse også i 2017.

Vedtak
Ved konferansen National Forum on Quality Improvement in Health Care i Florida i desember 2017 deltar sentralstyret med inntil tre personer. Kostnadene dekkes innenfor sentralstyrets ordinære budsjett.

Sak 145/17 Godkjenning av veiledere
3.31-17/781
Sekretariatet fremla liste over veiledere som kan godkjennes.

Vedtak
Godkjent ble:
Psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri: Kveldstad, Marianne Evensen

Sak 146/17 Forlengelse av oppnevningsperiode for Spesialitetsrådet og spesialitetskomiteer
3.32-17/4912
Det forelå forslag om å forlenge oppnevningsperioden for medlemmer og varamedlemmer i Spesialitetsrådet og spesialitetskomiteer i Legeforeningen med ytterligere ett år for å sikre kontinuitet i arbeidet med nye læringsmål og etablering av ny spesialitetsstruktur. Nå når ny spesialistforskrift er trådt i kraft må regler for oppnevning, sammensetning og funksjonstid forankres i Legeforeningens lover. Forslag til lovendring vil bli lagt frem for landsstyret 2018 etter gjennomført høring.

Vedtak
Oppnevningsperioden for Spesialitetsrådet og spesialitetskomiteene i Legeforeningen forlenges med ett år, til og med 31.12.2018, for å sikre kontinuitet i arbeidet med læringsmål og etablering av ny spesialistutdanning.

Sak 147/17 Høring – forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner utenfor EØS og Sveits
3.33-17/4129
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hadde sendt på høring forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner utenfor EØS og Sveits.
Det hadde innkommet tre høringsuttalelser.

Vedtak
Helse- og omsorgsdepartementet tilskrives i tråd med sekretariatets utkast til brev.

Sak 148/17 Statusrapport Legeforenings økonomi per august 2017
4.01 -17/1474
Legeforeningens regnskap per august 2017 ble presentert.

Vedtak
Regnskapet per august 2017 tas til etterretning.

Sak 149/17 Legeforeningens medlemsundersøkelse
4.02-17/4506
Første utkast til Legeforeningens medlemsundersøkelse ble lagt frem i sentralstyret 29.8. På bakgrunn av tilbakemeldinger i møtet hadde undersøkelsen blitt revidert og ble lagt frem for endelig behandling.

Vedtak
Legeforeningens medlemsundersøkelse godkjennes med de innspill som fremkom i møtet, og sendes ut ved første mulige anledning til foreningens medlemmer.

Sak 150/17 Etablering av LIS-portal
4.03-17/4900
Norsk medisinstudentforening (Nmf) og Yngre legers forening (Ylf) ønsker å etablere en LIS1-portal der cand. med. som skal søke stilling i del 1 kan hente ut informasjon om de ulike sykehusene og kommunene. Dette gjelder informasjon om kvalitet i tjenesten, veiledning og supervisjon, prosedyrer, vakthyppighet og sosiale forhold. Ønsket er at evalueringene og informasjonen om de ulike stedene skal kunne være tilgjengelige og søkbare på en egen nettside. Sekretariatet hadde i samarbeid med representanter fra Nmf og Ylf sett på hvordan en LIS-portal kan etableres.

Vedtak
Det igangsettes et forprosjekt med formål å etablere en LIS1-portal i løpet av høsten 2018. Portalen skal utvikles med sterk involvering av Ylf og Nmf. Prosjektet skal ta høyde for at løsningen kan videreutvikles for LIS2 og LIS3.

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Nmf, Ylf, og sekretariatet for å etablere et forprosjekt for å kunne komme tilbake til sentralstyret med forslag til endelig mandat, prosjektbeskrivelse, prosjektorganisering og budsjett for utvikling, samt estimater på fremtidig ressursbruk. Anja Fog Heen oppnevnes som leder av arbeidsgruppen. Gruppen får ansvar for å kontakte relevante organisasjonsledd.

Marit Hermansen
Christer Mjåset
Jon Helle
Anja Fog Heen
Kirsten Rokstad
Ole Johan Bakke
Eivind Valestrand
Tom Ole Øren