Referat fra sentralstyrets møte 20.6.2017 Legenes hus, Oslo

Til stede fra
sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian Grimsgaard, Christer Mjåset, Anja Fog Heen, Cecilie Alfsen, Kari Sollien, Kjartan Olafsson, Ole Johan Bakke

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland, Erling Bakken

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Knut Braaten, Hanne Gillebo-Blom, Jan Emil Kristoffersen, Mattis Dahl Åmotsbakken, Anders Vollen, Gorm Hoel, Sverre Vigeland Lerum, Julie Kalveland, Arne Vatnøy, Eirik Nikolai Arnesen, Sara Underland Mjelva, Just Haffeld

Rådet for legeetikk møtte sentralstyret.

Referent: Anne Torill Nordli

I Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i Regjering og Storting
Notat 3: Finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten
Notat 4: Sentralstyrets arbeidsmøte september 2017
Notat 5: Landsstyremøtet i Ålesund 2017 – en første evaluering

Rapporteringer og kommentarer:
- Presidenten deltar på BMAs årsmøte i slutten av juni
- Spesialistutdanning –diverse aktiviteter
- LIS1 –læringsmål er levert
- Arendalsuka – forberedelser
- Møte med HOD – blant tema: foreløpig rapporter ledelse i primærhelsetjenesten, SKIL
- Besøk Nord-Trøndelag og Førde – status etter streiken
- Møte i Standard Norge
- Møte i spesialitetsrådet
- Besøk fra studenter ved Physician Executive Masters in Business Administration (PEMBA), Alabama
- Medisinstudenter fra Polen – spørsmål om krav til LIS1
- Dialog med Hdir vedrørende kjøp og salg av turnusplasser i distrikt
- Kjartan Olafsson - styreverv i Helsenett
- Prosjektmøte En innbygger – en journal
- HODs ekspertgruppe En innbygger – en journal, møte21. juni
- Prosjektstyremøte Helsenorge
- Møte i IT-utvalget
- Årsmøte Oppland legeforening
- Besøk Universitetet i Tromsø, det helsevitenskapelige fakultetet
- Møte representantskapet Tekna
- Styremøte i Helse Sør-øst
- Besøk Kongsvinger sykehus
- IKT i Helse Sør-Øst, sak vedrørende tilgangsstyring
- OUS, ferieavvikling
- HMS og pasientsikkerhetskultur – undersøkelse under planlegging
- Rettssak vedrørende praksiskompensasjon er midlertidig utsatt, tentativt tidspunkt november
- Etter streiken: Arbeidsrettssak berammet til uke 40. Forbereder klage til International Labour Organization (ILO)
- Mellomoppgjør Spekter avsluttet
- Forhandlinger LHL avsluttet
- Forhandlinger om normaltariffen avsluttet

Orienteringssaker:
Årsberetning – Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok
Rådet for legeetikk
Revisjon av læringsmål for spesialistutdanningens del 1

II Beslutningsmøte

Sak 106/17 Visjon 2030 - underveisrapport
1.01-16/2140
I sentralstyremøtet i desember 2016 ble det besluttet at prosjektet Visjon 2030 skulle organiseres som en tankesmie bestående av om lag 6-8 yngre leger, ledet av en prosjektdriver. Formålet med tenketanken er å stimulere til refleksjon og dialog, til å "tenke litt utenfor boksen". I sentralstyremøtet i mars 2017 ble det besluttet å ha Eivind Valestrand som prosjektansvarlig og Kjartan Olafsson som prosjektpådriver. Første samling ble holdt på Gardermoen 2. - 3. juni. Gruppen hadde gode diskusjoner, til dels også med høy temperatur, og prosjektet har fått en tydelig retning. Deltagergruppen har funnet frem til fire hovedtemaer: Legens rolle i fremtiden, pasientens rolle, perfeksjonsmedisin og todelt helsevesen. Temaene vil spisses ytterligere i neste samling og være utgangspunkt for sluttproduktene.

Vedtak
Prosjekt Visjon 2030 tildeles ytterligere kr 75 000 som dekkes av sentralstyrets disposisjonskonto.

Sak 107/17 Policynotat - En sterk offentlig helsetjeneste vil motvirke sosial ulikhet i helse
1.02-
Temaet en sterk offentlig helsetjeneste ble berørt i presidentens tale til landsstyret og i den helsepolitiske debatten under årets landsstyremøte i Ålesund.
Sekretariatet la fram utkast til policynotat som en del av oppfølgingen etter landsstyremøtet til diskusjon.

Vedtak
Momentene i notatet videreutvikles frem mot valgkamp og statsbudsjett høsten 2017.

Sak 108/17 Høring - tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer
2.01-17/164
Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i folketrygdloven om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med en presisering, og oversendes Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Sak 109/17 Høring – HOD – Forslag til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester
2.02-17/2232
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester. Forskriftsforslaget gjaldt kommunenes styring og administrasjon av privatpraktiserende fysioterapeuter, samt bidrag til økt samordning og effektivisering av primærhelsetjenesten. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringssvar der man stilte seg spørrende til behovet for forskriften, og knyttet omfattende kommentarer til bestemmelsene i forslaget.

Vedtak
Utkast til høringssvar bearbeides i tråd med diskusjonen i møtet. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne endelig høringsuttalelse før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 110/17 Oppnevning av nytt medlem i nasjonal nemnd for overdragelse av fastlegepraksis frem til 30. juni 2018
2.04-16/1396
Sentralstyret oppnevnte den 6. juni 2016 nemndledere og nemndmedlemmer i nasjonal nemnd for overdragelse av fastlegepraksis – FLO for perioden 1. juli 2016- 30. juni 2018. Geirr Setekleiv ble etter forslag fra Allmennlegeforeningen oppnevnt som et av medlemmene av nasjonal nemd for overdragelse av fastlegepraksis. Setekleiv har tatt kontakt med Allmennlegeforeningen, og bedt om avløsning. Allmennlegeforeningen hadde foreslått at Rune Burkeland-Matre oppnevnes som medlem av nasjonal nemnd for overdragelse av fastlegepraksis etter Setekleiv.

Vedtak
Rune Burkeland-Matre oppnevnes som medlem av nasjonal nemnd for overdragelse av fastlegepraksis frem til 30. juni 2018.

Sak 111/17 Satsingsområde 3 Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten - rapportutkast
3.01 -15/1139
Satsningsområde 3 "Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten" hadde levert to rapporter med høringsfrist 5. juni, og som også ble presentert og drøftet i landsstyremøtet. Høringssvarene støttet opp om hovedretningen i rapportutkastene. Sekretariatet hadde i tråd med høringsinnspillene gjort justeringer i rapportene.

Vedtak
Utkast til rapportene "Pasientens primærhelsetjeneste må ledes" og "Fastlegen som helsetjenestens portner" bearbeides i tråd med sentralstyrets diskusjoner og legges frem for sentralstyret i augustmøtet sammen med plan for oppfølging av rapporten og utkast til policynotater.

Sak 112/17 Høring - Kompetansebehov i barneverntjenesten
3.02-17/2758
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) hadde på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet gjort en utredning om kompetansebehovet i barneverntjenesten. Direktoratet ønsket innspill på utkastet av utredningen, som skulle bli brukes i Regjeringens kvalitets- og kompetansesatsing i barnevernet.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med et tillegg, og oversendes
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Sak 113/17 Oppnevning av observatør til programstyret i Helseplattformen
3.03-16/4360
Legeforeningen var tilbudt plass som observatør med møte- og talerett i programstyret for Helseplattformen. Sekretariatet anbefalte at spesialrådgiver/lege Eirik Nikolai Arnesen ble oppnevnt som representant og spesialrådgiver/advokat Espen Slettmyr som fast vara.

Vedtak
Oppnevning av spesialrådgiver/lege Eirik Nikolai Arnesen som representant og spesialrådgiver/advokat Espen Slettmyr som fast vara meddeles adm.dir i Helse Midt-Norge RHF.

Sak 114/17 Ressurser til prosjekt for å styrke Legeforeningens aktivitet innen e-helse
3.04-17/1740
Sekretariatet gjorde rede for en stor og økende mengde oppdrag knyttet til nasjonale e-helseaktiviteter som vil legge et nytt grunnlag for legerollen og modernisere helsetjenesten. For å styrke foreningens deltakelse samt evaluerings- og beslutningsprosesser i disse sakene, foreslo sekretariatet å mobilisere prosjektmidler svarende til et 50 % engasjement i ett år.

Vedtak
Det innvilges fra sentralstyrets disposisjonskonto inntil kr 500 000 tilsvarende et 50 % engasjement i ett år for å styrke gjennomføringen av allerede pågående oppgaver og noen prioriterte nye områder.

Sak 115/17 Godkjenning av veiledere
3.31-17/781
Sekretariatet fremla liste over leger som godkjennes som veiledere.

Vedtak
Godkjent ble:
Veileder i kognitiv terapi Drosos, Petros
Veileder i psykodynamisk psykoterapi Haartveit, Gunvor
Veileder i psykodynamisk psykoterapi Saliy, Irina

Sak 116/17 Statusrapport Legeforeningens økonomi per mai 2017
4.01-17/1474
Legeforeningens regnskap per mai 2017 ble presentert.

Vedtak
Regnskapet per mai 2017 tas til etterretning.

Sak 117/17 Utkast vedtaksprotokoll – landsstyremøte 2017
5.01-16/6226
Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 2017.

Vedtak
Utkast til vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 30. mai – 1. juni 2017
godkjennes.

Marit Hermansen

Jon Helle Christian Grimsgaard Kari Sollien

Anja Fog Heen Christer Mjåset

Kjartan Olafsson Ole Johan Bakke Cecilie Alfsen