Referat fra sentralstyrets møte 6.9.2017 Legenes hus, Oslo

Til stede fra

sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anja Fog Heen, Jon Helle, Anne-Karin Rime, Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand, Tom Ole Øren

Forfall: Kari Sollien, Akademikerne (observatør)

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Erling Bakken, Lars Duvaland, Jorunn Fryjordet, Bjarne Riis Strøm

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Knut Braaten, Hanne Gillebo-Blom, Julie Kalveland, Gorm Hoel, Stein Runar Østigaard, Helga Bysting, Jan Emil Kristoffersen, Eirik Nikolai Arnesen, Sara Underland Mjelva, Anders Vollen, Aadel Heilemann, Bjørn Oscar Hoftvedt, Øydis Rinde Jarandsen

Referent: Anne Torill Nordli

I Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Sentralstyrets arbeidsseminar i London
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting
Notat 3: Evaluering av Arendalsuka 2017
Notat 4: Veivalg og budskapsutvikling – sykehus. Fra Kvinnsland-utvalget til tillitsreform?
Notat 5: Menon- rapport om primærhelsetjenesten
Notat 6: Restriksjoner på bruk av private helsetjenestetilbud – oppfølgning av frokostseminar

Rapporteringer og kommentarer:

- Årsmøte i Praktiserende spesialisters landsforening
- Møte i Hdir vedrørende spesialiststruktur
- Frøydis Olafsen, ny leder i PSL
- Overlegeforeningen, gjennomført arbeidsmøte i Nice
- Allmennlegeforeningen, kommende arbeidsseminar i Malaga
- Hdir – planlegging av årlig konferanse om fastlegeordningen

II Beslutningsmøte

Sak 128/17 Høring - Innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål
101-17/3438
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å gjøre overtredelsesgebyr til en reaksjonsmulighet ved brudd på en rekke folkehelselover. Bakgrunnen for forslaget er Helse- og omsorgsdepartementets vurdering om at innføring av overtredelsesgebyr kan bidra til en mer effektiv og hensiktsmessig sanksjonering av overtredelser enn dagens reaksjonsmidler, samt i større grad bidra preventivt for å sikre etterlevelse av regelverket. Legeforeningen støtter dette, men er kritiske til Helse- og omsorgsdepartementets vurdering om dette ikke vil få økonomiske eller administrative kostnader.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 129/17 Høring - Pasientens legemiddelliste
2.01-17/3246
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forskriftsendringer som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste. Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse revideres i tråd med innspillene i møtet og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 130/17 Søknad om ny spesialforening – Norsk hodepineselskap
2.02-17/830
Det hadde innkommet søknad om opprettelse av en ny spesialforening – Norsk hodepineselskap. Sentralstyret behandlet saken i møte 15. mars d.å. og vedtok å sende søknaden fra Norsk hodepineselskap ut på bred organisatorisk høring til Legeforeningens avdelinger og spesialforeninger. Det hadde kommet inn syv høringssvar. Samtlige stilte seg positive til forslaget.

Vedtak
Norsk hodepineselskap godkjennes som ny spesialforening i Legeforeningen.

Sak 131/17 Høring - Forslag til lov om endring i behandlingsbiobankloven - varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen m.m.
2.03-17/3235
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til lov om endring i behandlingsbiobankloven - varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen m.m. Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant berørte organisasjonsledd. Det ble fremlagt et utkast til høringsuttalelse der man støttet forslaget om å utvide nyfødtscreeningen med to nye sykdommer, men hadde flere merknader til forslaget om å innføre ubegrenset lagringstid.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 132 /17 Oppnevning av Legeforeningens delegasjon til Standing Committee of European Doctors (CPME) 2017-19
3.01 -10/527
The Standing Committee of European Doctors (CPME) organiserer de nasjonale legeforeningene i Europa. I CPME tas det opp spørsmål av betydning for legers yrkesutøvelse og arbeidsvilkår.

Vedtak
For perioden 2017-2019 oppnevnes president Marit Hermansen og sentralstyremedlem Ole Johan Bakke som Legeforeningens delegasjon til Standing Committee of European Doctors. I tillegg gis lederne av Yngre legers forening, Allmennlegeforeningen og Norsk overlegeforening anledning til å delta. Foreningene dekker selv sine egne kostnader i forbindelse med møtene.

Sak 133/17 Høring – Innspill til revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning.
3.02-17/2830
Kunnskapsdepartementet hadde sendt ut på høring "Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning". Høringsnotatet hadde vært på intern høring i organisasjonen. Sekretariatet la frem forslag til høringssvar.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og oversendes Kunnskapsdepartementet.

Sak 134/17 Høring – Revidert EPJ-standard: vedtak etter lov om psykisk helsevern
3.03-17/3520
Direktoratet for e-helse hadde revidert EPJ-standard for vedtak etter psykisk helsevernlov som følge av lovendringer vinteren 2017. Legeforeningen støttet endringene i standarden og gav innspill til ytterligere forbedringer av forslaget.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og oversendes Direktoratet for e-helse.

Marit Hermansen

Christer Mjåset 

Jon Helle

Anja Fog Heen

Anne-Karin Rime

Kirsten Rokstad

Ole Johan Bakke

Eivind Valestrand

Tom Ole Øren