Referat fra sentralstyrets møte 8.12.2017 Soria Moria Hotell, Askeladdens hus

Til stede fra

sentralstyret:             Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anja Fog Heen, Jon Helle, Anne-Karin Rime, Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand, Tom Ole Øren

                                    Kari Sollien, Akademikerne (observatør)

sekretariatet:             Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Jorunn Fryjordet, Bjarne Riis Strøm, Erling Bakken

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Hanne Gillebo-Blom, Knut Bråten, Bjørn Ove Kvavik, Sara Underland Mjelva, Anders Vollen, Sophia Bertelsen Eusebio, Merethe Dal, Gorm Hoel, Sverre Vigeland Lerum, Bente Kristin Johansen, Anita Østhus Lyngstadaas, Kari Schrøder Hansen, Are Brean, Axel Andersen Restrup, Stein Runar Østigaard, Øydis Rinde Jarandsen

Referent: Anne Torill Nordli

Ole Johan Bakke fratrådte under sak 210/17 Budsjett for Utdanningsfond I for år 2018

 

I                      Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:

                                    Notat 1: Månedens mediebilde

Notat 2: Viktige saker i regjering og storting

Notat 3: Hva kan Legeforeningen gjøre for å få flere leger til å velge ledelse?

Notat 4: Regionreform – mulige konsekvenser for lokalforeningene

Notat 5: Henvendelse ang regionutvalg Nord

Notat 6: Medlemsundersøkelsen

Notat 7: Status i etablering av Fuxx i fagmedisinske foreninger

Notat 8: Utvikling av den fagmedisinske akse i Legeforeningen

Notat 9: Statusrapport legeforeningen.no

                       Rapporteringer og kommentarer:

-          Sør-Trøndelag 175 år. Helsepolitisk konferanse og jubileumsmarkering

-          Seminar/møte i Østfold

-          Styresamling Akademikerne

-          Styremøte Akademikerne

-          Møte i NOKLUS

-          Fastlegekonferansen i 2017 i samarbeid med KS

-          Avslutningsmøte i Rådet for legeetikk. Nytt råd tiltrer 1.1.2018

-          Diverse allmøter for sykehusleger, Trøndelag fylker

-          Tariffkonferanse i Ylf med 135 påmeldte

-          LIS-portalen, arbeid pågår

-          Ny spesialitetsstruktur og spørsmål om LIS1

-          Norsk medisinstudentforening (Nmf) – grunnutdanningskonferanse

-          Nokut – Nasjonal delprøve i medisin mottok utdanningskvalitetsprisen 2017

-          Møte i CPME

-          Allmennlegeforeningen– planlagt besøk i lokalforeninger og allmennlegeutvalg

-          Af: Arbeidsmøter i Bergen, møter med primærhelsegruppe

-          Møter med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

-          Forhandlinger KS

-          Arbeidstid

-          Implementering av læringsmål, LIS

-          Miniseminar for ledere 23.11 i regi av Overlegeforeningen

-          Ny utgave av Overlegen

-          Medbestemmelsesbarometeret, konferanse 7. mars

-          Akademikerne, generalsekretærmøte uke 50

-          Møte i HOD vedrørende Utdanningsfond I og III

-          Forhandlinger Spekter

-          Offentlig tjenestepensjon, pensjonsforhandlingsgruppe med en representant fra hver Akademikerforening

                        Orienteringssaker:

                        Legeforeningens lederseminar - program

II                     Beslutningsmøte

 

Sak 189/17     Visjon 2030 – videre prosess

1.01-16/2140

Legeforeningens forrige sentralstyre ønsket å bidra til at Legeforeningen tenker mer strategisk og ser inn i krystallkulen 15 år frem i tid. Prosjektet ble initialt kalt Visjon 2030, og sentralstyret besluttet i desember 2016 å nedsette en prosjektgruppe bestående av 6-8 yngre leger, ledet av en prosjektdriver. Formålet skulle være å stimulere til refleksjon og dialog, til å "tenke litt utenfor boksen" og diskutere fremtiden helt fritt, uten regi og manus. Gruppens refleksjoner og tanker skulle så spres videre i organisasjonen og offentligheten. Medio november ble den andre videoen fra Visjon 2030 lansert, med tilhørende artikkel i Tidsskriftet. Lanseringen førte til mange og til dels kraftige reaksjoner i deler av medlemsmassen. Det ble stilt spørsmål både ved formål og innretning på prosjektet. På bakgrunn av reaksjonene ble både videoen og artikkelen fjernet fra nett.

 

Vedtak

Prosjekt visjon 2030 ble avsluttet sommeren 2017. Sentralstyret vil takke de unge legene som har delt sine tanker og vyer i dette prosjektet. For at Legeforeningen skal stå rustet for fremtiden, må det være stor takhøyde og åpen dialog om de dilemmaer og utfordringer legene står overfor. Å nedsette prosjektgrupper av denne typen kan fortsatt være en god og ønsket arbeidsmetodikk, men da kanskje på mer konkrete temaer av mer faglig art. Etter en helthetsvurdering endres planen for publisering, og det letes etter andre måter å benytte materialet på.

 

Sak 190/17     Sentralstyrets satsingsområder

1.02-17/5471

Sentralstyret besluttet 14. november fire satsingsområder for perioden 2018-2019. I sentralstyresaken lå også forslag til delmål og arbeidsmål under hvert satsingsområde. Forslaget til delmål og arbeidsmål er etter dette justert, og sendt ut til sentralstyret for ytterligere kommentarer og tilbakemeldinger. På bakgrunn av de innkomne forslag la sekretariatet frem et revidert forslag til delmål og arbeidsmål for de fire satsingsområdene.

 

Vedtak

Forslag til delmål og arbeidsmål for de fire satsingsområdene godkjennes.

 

Sak 191/17     Fastlegeordningen – status utredningsløp

1.03-17/5393

Sentralstyret vedtok i september at det ikke skulle gås videre med Menons prosjektskisse for utredning av økonomien i primærhelsetjenesten. Sekretariatet ble samtidig bedt om å foreslå relevante utredningsprosjekter om primærhelsetjenesten/fastlegeordningen. Det pågår en rekke prosjekter og utredninger om fastlegeordningen både internt og eksternt; evaluering av fastlegeordningen, kartlegging av fastlegers tidsbruk, inntekts- og kostnadsundersøkelse (IKU) og prioriteringsutvalget, samt flere andre småprosjekter. En eventuell utredning i regi av Legeforeningen må ses i sammenheng med disse pågående prosjektene, og blir et relevant og selvstendig bidrag i arbeidet med å få mer kunnskap om fastlegeordningen.   

 

Vedtak

Det planlagte utredningsprosjektet om primærhelsetjenesten skal igangsettes, og må ses i lys av andre planlagte utredninger og pågående prosjekter. Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret med forslag til tema som kan belyses. Sekretariatet orienterer sentralstyret om status i januarmøtet.

 

Sak 192/17     Legeforeningens videre arbeid med ledelse

1.04-17/6643

Sentralstyret hadde diskutert Legeforeningens mulige fremtidige ledersatsinger i forbindelse med politikk- og strateginotat 3. På bakgrunn av diskusjonen skulle det arbeides videre med et beslutningsnotat til sentralstyrets møte i januar 2018.

 

Vedtak

Kroner 800 000 avsettes fra sentralstyrets disposisjonskonto, med intensjon om videre arbeid med ledersatsinger i 2018. Midlene tilbakeføres om sentralstyret i møtet i januar 2018 fatter vedtak om ikke å gjennomføre pilotprosjekt.  

 

Sak 193/17     Støtte til arbeidet mot å splitte opp dagens akuttmiljø på Ullevål universitetssykehus

1.05-17/6792

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i juni å fortsette utviklingen av Oslo universitetssykehus (OUS) med planleggingen av nye sykehus på Gaustad og Aker. Dagens plan innebærer en oppsplitting av det akuttmedisinske miljøet ved Ullevål universitetssykehus. Legene ved OUS hadde laget et opprop mot "Nedleggelse av akuttsykehuset Ullevål". Sentralstyret hadde fått en henvendelse om å støtte arbeidet.

 

Vedtak

Det samlede fagmiljøet lokalisert ved Ullevål universitetssykehus utgjør et viktig akutt-, beredskaps-, og traumemiljø. Miljøet er bygget opp over lang tid, med tett samarbeid mellom ulike spesialiteter. Legeforeningens sentralstyre er bekymret for at de fremlagte planene vil svekke kvaliteten på pasientbehandlingen fra dagens nivå.

 

Sak 194/17     Høring: Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

2.01-17/4789             

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring Helsedatautvalgets rapport, Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata. Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.

 

Vedtak

Høringsuttalelse sendes Helse- og omsorgsdepartementet i tråd med fremlagte forslag.

 

Sak 195/17     Høring: Forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig

                        tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

2.02 -17/5642

Helse- og omsorgsdepartementet hadde i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet sendt på høring utkast til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barnevernstjenester.

Lovutkastet er utformet som en hjemmelslov, med generelle bestemmelser om formål, tilskuddsmottakere og beregning av tilskudd. Videre inneholder lovutkastet hjemmel for at departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontroll og innretningen av tilskuddsordningen. Loven gir dermed en lovfestet rett til tilskudd. Tilskuddet er et ledd i regjeringens politikk for å styrke rammevilkårene for ideelle tjenesteleverandører.

 

Vedtak

Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet

 

Sak 196/17     Høring - Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

2.03-17/4949 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endring av forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.

 

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne høringen før den oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Sak 197/17     Landsstyresak - lovendringsforslag – valgkomité

2.04-17/3741

Medlem av valgkomiteen for perioden 2017-2019 hadde fremsatt forslag om endring i Legeforeningens lover. Forslaget gjaldt landsstyrets valg av varamedlemmer til valgkomiteen og at landsstyret velger personlig vara for hvert av medlemmene i stedet for varamedlemmer i nummerert rekkefølge.

 

Vedtak

Utkast til brev justeres i tråd med diskusjon i møtet. Forslaget sendes på bred organisasjonsmessig høring til lokalforeninger, yrkesforeninger, Norsk medisinstudentforening, fagmedisinske foreninger, spesialforeninger, regionutvalg og Eldre legers forening. Høringsfrist settes til 31.1.2018.

 

Sak 198/17     Offentlig tjenestepensjon – oppnevning av representanter i forhandlingsgruppe i Akademikerne

2.05-17/6352

Arbeids- og sosialdepartementet har tatt initiativ overfor hovedsammenslutningene til en prosess for reforhandling av offentlig tjenestepensjon. Alle partene er enige om behovet for å endre offentlig tjenestepensjon – både for å tilpasse pensjonsordningen til endringer i folketrygden, og fordi innføring av blant annet levealdersjustering i 2009 gjør dagens ordning lite gunstig over tid. Det legges opp til en prosess på hovedsammenslutningsnivå. Akademikerne har lagt en plan for organiseringen av det interne arbeidet – blant annet med opprettelse av en forhandlingsgruppe. Legeforeningen må oppnevne en representant og en vararepresentant til forhandlingsgruppen

 

Vedtak

Hanne Gillebo-Blom oppnevnes som representant i forhandlingsgruppen i Akademikerne, med Pål Alm-Kruse som vararepresentant.

 

Sak 199/17     Søknad om spesialforening - Norsk forening for funksjonell og integrert medisin – innstilling

2.06-17/3631 

Norsk forening for funksjonell og integrert medisin hadde søkt om godkjenning som spesialforening. I høringsrunden blant foreningsleddene fremkom det bred motstand mot opprettelsen.

 

Vedtak

Søknad fra Norsk forening for funksjonell og integrert medisin om godkjenning som spesialforening avslås

 

Sak 200/17     Endringer i vedtekter for Norsk medisinstudentforening – krav til medlemstilhørighet

2.07-17/2584

Norsk medisinstudent forening (Nmf) hadde foreslått endringer i sine vedtekter som innebærer at studenter som har startet et program ved norsk høyskole som avsluttes med graden cand.med. ved et utenlandsk studiested kan være medlemmer av Nmf. Endringene ble fremlagt sentralstyret for godkjenning.

 

Vedtak

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening som innebærer at studenter som har startet et program ved norsk høyskole som avsluttes med graden cand.med. ved et utenlandsk studiested kan være medlemmer av Nmf, godkjennes.

 

Sak 201/17     Deltakelse på årsmøter i Legeforeningen via digitale løsninger

2.08-17/6313

Det hadde kommet forespørsel fra Finnmark legeforening om muligheten til digital deltakelse på årsmøter. Legeforeningens gjeldene lover åpnet ikke opp for slik deltakelse.

 

Vedtak

Sekretariatet bes forberede lovendringssak vedrørende mulighetene for digital møtedeltakelse i foreningens årsmøter til sentralstyremøtet i februar med sikte på eventuell behandling på landsstyremøtet 2018.

 

Sak 202/17     Gjennomgang av sentralstyreoppnevnte råd og utvalg

2.09-14/2648 

Sekretariatet fremla en oversikt over sentralstyrenedsatte råd og utvalg etter at ny funksjonsperiode startet 1. september. Sekretariatet foreslo en prosess for justering av mandat for enkelte av utvalgene. 

 

Vedtak

Sekretariatets vurderinger tilsluttes. Sekretariatet bes om å forberede justerte mandat for enkelte utvalg i henhold til sentralstyrets diskusjoner. 

Sak 203/17     Høring – Digitalisert utkast til Faglig råd ved utredning a risiko for vold – bruk av strukturerte kliniske verktøy / IS-2661

3.01 -17/5587

Helsedirektoratet hadde sendt ut digitalisert utkast til faglig råd ved utredning av risiko for vold. Rådene kommer fra en ekstern arbeidsgruppe ledet av professor Stål Bjørkly ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Høringsinstansene var i hovedsak positive til veilederens oppbygning og faglige innhold, men man savnet råd og praktiske verktøy rettet mot arbeid i primærhelsetjeneste.

 

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes, og oversendes Helsedirektoratet.

 

Sak 204/17     Høring – Pakkeforløp hjerneslag fase 1

3.02-17/6041

Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helsedirektoratet med forslag til fase 1 for innføring av pakkeforløp for behandling og rehabilitering ved hjerneslag ("pakkeforløp hjerneslag"). Bakgrunnen er koordinerte nasjonale prosesser for revisjon av nasjonal retningslinje og utarbeidelse av standard pasientforløp (pakkeforløp) på området som del av en nasjonal strategi for hjernehelse. De interne høringsinstansene hadde innspill til forbedringsområder til utkastet for pakkeforløp hjerneslag. Sekretariatet hadde utformet utkast til høringsuttalelse.

 

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med de endringer som fremkom av diskusjonen i møtet, og oversendes Helsedirektoratet.

 

Sak 205/17     Høring - Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen

3.03-17/5149

Legeforeningen hadde mottatt til høring fra Helsedirektoratet utkast til nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Revideringen av retningslinjen har som formål å være i tråd med Helsedirektoratets kostråd (2011), og for å revidere næringsstoffsanbefalinger og annet oppdatert lovverk og kunnskap på feltet.

 

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer, og oversendes Helsedirektoratet.

 

Sak 206/17     Utvidelse av IT-utvalget med en representant fra Leger i vitenskapelige stillinger

3.04-17/4918

Det styrkede IT-utvalget hadde to møter i 2017. Utvalget ønsket også å gi Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) en plass i utvalget, noe sekretariatet støttet.

 

Vedtak

Presidenten gis fullmakt til å oppnevne nytt medlem i IT-utvalget fra Leger i vitenskapelige stillinger. Leger i vitenskapelige stillinger tilskrives med anmodning om å foreslå en representant til IT-utvalget.

 

Sak 207/17     Tildeling av forskningsmidler fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat

3.05 -17/5764

Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt har vært utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening 20. juni og 5. september 2017. Det forelå innstilling fra en sakkyndig komité for bedømming av tildeling fra legatet.

 

Vedtak

Fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt tildeler sentralstyret prosjektet Langtids oksygenbehandling, bronkial inflammasjon og myokardskade ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) kr 80 000 til lønnsmidler. Prosjektet er i regi av professor Vidar Søyseth og universitetsstipendiat Natalia Kononova, Akershus universitetssykehus og Universitet i Oslo.

 

Sak 208/17     Tildeling av forskningsmidler fra Johan Selmer Kvanes' legat

3.06-17/5196

Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke har vært utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening 20. juni og 5. september 2017. Det forelå innstilling fra en sakkyndig komité for bedømming av tildeling fra legatet.

 

Vedtak

Sentralstyret tildeler fra Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke i 2017

  • kr 145 500 til prosjektet Glykert albumin i svangerskap ved Johanne Holm Toft, Ph.d. kandidat, UIB, LiS, Stavanger universitetssykehus og
  • kr 274.500 til prosjektet Atherosclerosis and Childhood Diabetes (ACD) ved Hanna Dis Margeirsdottir, overlege, Akershus universitetssykehus og Knut Dahl-Jørgensen, seksjonsoverlege, Oslo Universitetssykehus

 

Sak 209/17     Forslag om endring av retningslinjene for godkjenning av veiledere i psykodynamisk psykoterapi i barne- og ungdomspsykiatri

3.31-16/5660

Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri hadde fremmet forslag om endringer i retningslinjer for godkjenning av psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri.

 

Vedtak

Retningslinjer for godkjenning av psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri endres i tråd med forslag fra spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri.

 

Sak 210/17     Budsjett for Utdanningsfond I for år 2018

3.32-16/6266

Det forelå forslag til budsjett for Utdanningsfond I for år 2018. Budsjettet var gjort opp med et driftsunderskudd på kr 7 152 100 før eventuelle finansposter og med en samlet kostnadsside på kr 103 665 100.

 

                                   Vedtak

Legeforeningens delbudsjett for virksomheten i Utdanningsfond I for 2018 vedtas i henhold til saksfremlegg med et negativt driftsresultat før eventuelle finansposter på kr 7 152 100.  

 

            Sak 211/17     Godkjenning i kompetanseområdet smertemedisin

3.33-17/6597

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.

 

Vedtak

Godkjent ble:             Fagerlund, Tore Hind

Fredheim, Olav Magnus Søndenå

                                               Haavik, Per Egil

                                               Lund, Finn Robert

                                               Næss, Hanne Langseth

 

Sak 212/17     Forslag om endring av retningslinjene for godkjenning av veiledere til den

                        obligatoriske psykoterapiveiledningen i psykiatri

 

3.35-17/6502

Psykoterapiutvalget hadde fremmet forslag om endringer i "Retningslinjer for godkjenning av veiledere til det 3. året psykoterapiveiledning i spesialistutdanningen i psykiatri" og "Retningslinjer for godkjenning av veiledere i psykodynamisk psykoterapi i relasjon til spesialistreglene i psykiatri". Forslaget innebar at disse 2 retningslinjene erstattes av ett nytt oppdatert og forenklet dokument for godkjenning av psykoterapiveiledere i psykiatri.

Vedtak
Retningslinjer for godkjenning av veiledere i psykiatri endres i tråd med Psykoterapiutvalgets forslag. 

 

Sak 213/17     Oppnevning av to medlemmer til Utvalg for legehelse for perioden 1.1.2018 – 31.12.2021

4.01-17/6505

Prosessen rundt oppnevning av medlemmer til utvalget ble endret fra 1.1.2016, slik at ikke hele styret er på valg samtidig, men at deler av styret skiftes ut hvert annet år. Valgperioden er fortsatt som hovedregel fire år. På den måten sikres kontinuiteten og lederskiftene kan planlegges. Øystein Melbø Christiansen og Anne Cecilie Harvei er på valg. Melbø Christiansen ønsker ikke gjenvalg. Harvei har sagt seg villig til å ta gjenvalg. Fra sekretariatet forelå innstilling til to medlemmer av utvalget for perioden 1.1.2018-31.12.2021 der ønsket om erfaring og faglig bakgrunn var hensyntatt.

 

Vedtak

Sentralstyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget for perioden 1.1.2018-31.12.2021:

 

Anne Cecilie Harvei

Dragan Zerajic

 

Utvalg for legehelse får derved følgende sammensetning:

 

Stein Nilsen, leder 

Christina Drewes

Nina Helene Ingebrigtsen

Anne Cecilie Harvei

Dragan Zerajic

 

Sak 214/17     Statusrapport Legeforeningens økonomi per oktober 2017

4.02-17/1474

Legeforeningens regnskap per oktober 2017 ble presentert.

 

Vedtak

Regnskapet per oktober 2017 tas til etterretning.    

 

Sak 215/17     Budsjett for Den norske legeforening 2018

4.04-17/1475

Det forelå forslag til detaljbudsjett for 2018. Budsjettet bygger på rammebudsjett vedtatt av landsstyremøtet 2017, og er revidert på grunnlag av endrede forutsetninger og ny informasjon som er relevant for budsjettsituasjonen i 2018.

 

Vedtak

Fremlagte forslag til detaljbudsjett for Den norske legeforening for 2018 vedtas. Generalsekretæren har gjennom budsjettåret fullmakt til å foreta omprioriteringer i budsjettet innenfor budsjettets rammer og innenfor de prioriteringer som følger av Landsstyrets vedtak, av Prinsipp- og arbeidsprogrammet, samt av sentralstyrets ulike vedtak.

 

Sak 216/17     Oppnevning av styret i Soria Moria utdanningssenter

5.01 -17/4507

Funksjonsperioden for styret i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter utløper 31.12. 2017. I henhold til stiftelsens vedtekter oppnevnes styret for stiftelsen for 4 år, med mindre Legeforeningens sentralstyre bestemmer noe annet. Sittende styre var forespurt om de var villige til gjenoppnevning.

 

 Vedtak

Som styremedlemmer i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter, for perioden 1.1. 2018 til 31.12. 2021, oppnevnes:

 

Einar Sorterup Hysing, leder

Kjersti Baksaas-Aasen

Ole Johan Bakke

Eivind Valestrand

 

Generalsekretæren er styremedlem ex officio.

 

Marit Hermansen

 

Christer Mjåset                                  Jon Helle                               

 

Anja Fog Heen                                  Anne Karin Rime                               Kirsten Rokstad

 

 

Ole Johan Bakke                                Eivind Valestrand                             Tom Ole Øren