Referat fra sentralstyrets møte 14.11. 2017 Legenes hus, Oslo

Til stede fra sentralstyret:

Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anja Fog Heen, Jon Helle, Anne-Karin Rime, Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand, Tom Ole Øren

Kari Sollien, Akademikerne (observatør)

Sekretariatet:

Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Jorunn Fryjordet, Bjarne Riis Strøm, Erling Bakken

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Hanne Gillebo-Blom, Cecilie Bjørnstad Engblad, Marte Baumann, Anders Vollen, Anne Ringnes, Eirik Nikolai Arnesen, Bjørn Ove Kvavik, Nina Evjen, Stine Kathrine Tønsaker, Fredrik Lorck, Hege Synne Rahm, Frode Solberg, Merete Dal, Sofia Eusebio, Øydis Rinde Jarandsen

Referent: Anne Torill Nordli

 

I                      Politikk og strategimøte

 

Politikk- og strateginotater:

Notat 1: Månedens mediebilde

Notat 2: Viktige saker i regjering og storting

Notat 3: Status legeforeningen.no per november 2017

Notat 4: Status utvikling i Én innbygger - én journal og Helseplattformen.

Notat 5: Evaluering av sentralstyrets arbeidsmøte i London 18.-21. september

Notat 6: Tilrettelegging for økt etnisk mangfold i Legeforeningens organer?

Notat 7: Utdanningsfond III - kostnader til kurs for leger i spesialisering og godkjenning av kurs i ny spesialistutdanning

 

 

                        Rapporteringer og kommentarer:

-          Hurtigruteseminaret – samling for tillitsvalgte

-          Dagskonferanse i Bergen 2.11 - Hvordan blir spesialistutdanningen for leger fremover? I regi av NSH og de regionale utdanningssentrene

-          Høstmøte i Helse- og omsorgsdepartementet 

-          Møte med NITO

-          Yngre legers forening: Møte med foretakstillitsvalgte i Praha

-          Choosing Wisely – Gjøre kloke valg: Styringsgruppe er nedsatt, arbeid pågår

-          Møte med studentene – Gjøre kloke valg

-          Møte med Hdir i desember – reviderte læringsmål spesialistutdanning

-          LIS-portalen – arbeid pågår

-          Møte med Spekter – ansettelsesprosesser LIS 1

-          Visjon 2030 – videoer er lansert

-          ANSA - fagseminar for utenlandsstudenter i Polen

-          Norsk medisinstudentforening - grunnutdanningskonferanse

-          Allmennlegeforeningen (Af)- Arbeidsmøte Losby og deretter tariffkonferanse på Gardermoen

-          Af - Konferanse i samarbeid med Dagens Medisin – tema: Fastlegeordningen

-          Fastlegeaksjonen 2.0, "Trønderopprøret"

-          Samhandlingskonferanse fredag 17. november

-          Møte for ledere og ansatte i lokalforeningene og regionutvalgene 8.-9. november

-          Arbeid med modell for arbeidstidsordninger

-          7. november – ekstraordinært landsrådsmøte Overlegeforeningen

-          Møte i Standard Norge

-          Akademikerne 20 år – vellykket jubileumsarrangement

-          Spesialforening for pasientsikkerhet og kvalitet etableres 15.11

-          Pasientsikkerhetsprogrammet– gjennomføres fra februar måned

-          Studentsatsing – sekretariatet har vært i Ungarn og møtt medisinstudentene

-          ASA-spesialiteter, forskriftsarbeid (Allmennmedisin, samfunnsmedisin, arbeidsmedisin)

-          Seier i arbeidsretten https://legeforeningen.no/Nyheter/2017/Seier-i-Arbeidsretten/

-          Forberedelser hovedavtaleforhandlinger Spekter

-          Pensjon – endring i samordningsreglene. Arbeidsminister har invitert hovedsammenslutningene til dialog om offentlig tjenestepensjon

-          Forhandlinger med KS pågår

 

 

 

                        Orienteringssaker:

                        Referat møte i IT-utvalget 27. sept 2017

                        Referat møte i IT-utvalget 30. okt 2017

                        Konferansen E-helse i Norge (EHiN)

                        Legeforeningens eierskap til Fagakademiet

                        Medlemsundersøkelsen – rapport versjon 1.0 (rådata)

 

 

 

II                     Beslutningsmøte

 

 

 

 

Sak 169/17     Sentralstyrets satsingsområder for 2018- 2019

1.01-175471  

Sentralstyret hadde drøftet forslag til satsingsområder for 2018-2019 i flere møter. På sentralstyremøtet 17.10 ble temaene for fire satsingsområder besluttet og sekretariatet bedt om å komme tilbake med forslag til justerte formuleringer. Sekretariatet la frem forslag til formuleringer av de fire satsingsområdene, samt forslag til interne arbeidsmål.

 

Vedtak

Sentralstyrets satsingsområder for 2018-2019:

 

Legeforeningen ønsker en sterk offentlig helsetjeneste.

  • Pasientene skal møte en styrket, tilgjengelig og fremtidsrettet fastlegeordning
  • En bedre arbeidshverdag i sykehus med vekt på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet
  • Sikre kvalitet og kapasitet i spesialistutdanningen
  • Studentsatsing

 

Sak 170/17 Legeforeningens ledersamling 2018 - planlegging

1.02-17/4948

På sentralstyremøtet i oktober vedtok sentralstyret innretning på og temaene for lederseminaret, som avholdes 17.-18.1 2018 på hotell Bristol. I etterkant har det fremkommet ett nytt forslag til tema. Sekretariatet la frem revidert forslag til opplegg.

 

Vedtak

Sekretariatet går videre med planlegging av lederseminaret i tråd med debatten i møtet.

 

Sak 171/17     Høring – NOU 2017:12 Svikt og svik

2.01-17/4746 

Barne – og likestillingsdepartementet hadde sendt på høring NOU 2017:12 Svikt og svik, rapport fra Barnevoldsutvalget, en gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt, identifikasjon av områder for svikt, og anbefalinger for som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres. Rapporten hadde vært på intern høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.

 

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med et par justeringer og sendes Barne – og likestillingsdepartementet.

 

Sak 172/17     Høring - Nye regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden

2.02-17/5264

Legeforeningen hadde mottatt høring via Akademikerne og direkte fra Arbeids- og sosialdepartementet forslag til nye samordningsregler for alderspensjon. Reglene er nødvendige for å kunne beregne alderspensjon fra de offentlige tjenestepensjonsordningene til personer som er født i 1954 og senere. Forslagene omfatter regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent med nye regler, og regler for hvordan tjenestepensjonen skal levealderjusteres i disse tilfellene.

 

Vedtak

Utkast til høringssvar godkjennes med enkelte endringer og oversendes Akademikerne.

 

Sak 173/17     Bevilgningsfullmakt for sekretariatet i saker som gjelder juridiske forhold

2.03-17/5947

Sentralstyret vedtok 6. april 2017 å slutte opp om tilrådninger i oppfølgende rapport i juridisk bistandsprosjekt III. Sentralstyret ba sekretariatet gjøre de nødvendige tiltak for å følge opp saken. En av anbefalingene var at generalsekretæren gis fullmakt til å disponere midler fra rettshjelpsavsetningen. Sekretariatet skulle følge opp ved å fremlegge et forslag til fullmakt for sentralstyret.

 

Vedtak

Utgifter til eksterne juridiske tjenester skal som hovedregel skje etter vedtak i rettshjelpsutvalget. I særskilte tilfeller har generalsekretæren, eller den generalsekretæren bemyndiger, fullmakt til å kjøpe eksterne juridiske tjenester inntil kr 200 000 inkl. mva. per sak. Beløp utover kr 200 000 inkl. mva. krever presidentens godkjennelse. Presidenten kan beslutte at saken skal behandles i rettshjelpsutvalget eller sentralstyret. 

 

Slike kjøp av tjenester belastes rettshjelpsavsetningen.

 

Ordningen evalueres etter tre år.

 

Sak 174/17     Merkantil støtte til tillitsvalgte

2.04 -16/246

Sentralstyret vedtok 23.mai 2016 å igangsette en prøveordning med merkantil støtte til foretakstillitsvalgte på universitetssykehusene.

 

Vedtak

Prosjektet med merkantil støtte til foretakstillitsvalgte ved universitetssykehusene videreføres frem til 1. juli 2018. Sekretariatet bes om å gjennomføre en evaluering av prosjektet med nytt saksfremlegg til sentralstyret senest juni 2018, herunder muligheter for å utvide tilbudet for andre tariffområder.

 

Sak 175/17     Høring- Ny forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

2.05 -17/6075

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser. Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse der foreningen i det vesentlige støttet høringsforslaget.

 

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Sak 176/17     Høring - Ulovlig handel med tobakksvarer

2.06-17/5741

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til nødvendige lovendringer for gjennomføring av protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer og direktiv 2014/40/EU art. 15 og 16 om sporingssystem og sikkerhetsmerking. Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.

 

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Sak 177/17     Høring – Forskrift om organisering, oppgaver og saksbehandling for

                        Diskrimineringsnemnda     

2.08-17/5743 

Barne- og likestillingsdepartementet hadde sendt på høring forslag til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda. Etter å ha vært sendt til yrkesforeningene, ble det utarbeidet et utkast til høringsuttalelse med kommentarer til den foreslåtte forskriften.

 

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Akademikerne.

 

Sak 178/17     Høring – Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

3.01-17/4493 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

 

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med en endring og sendes Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Sak 179/17     Høring – Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §3. Definisjon av habilitering og rehabilitering.

3.02-17/4950

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt ut på høring et forslag om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Bestemmelsen inneholder definisjon av habilitering og rehabilitering

 

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Sak 180/17     Samarbeid med Helse Vest RHF om felles elektronisk pasientjournal for praktiserende spesialister

3.03-17/5228

Legeforeningen ble invitert av Helse Vest til å samarbeide om en mulig felles EPJ-løsning for helseforetak og avtalespesialister i regionen. Det er betydelige forskjeller i behov for praktiserende spesialister og sykehus, og dette må synliggjøres. Praktiserende spesialisters landsforening ønsket sammen med Legeforeningen å avklare risiko og mulige gevinster i en felles EPJ-løsning, i et uforpliktende samarbeid med Helse Vest RHF.

 

Vedtak

Legeforeningen er positiv til å vurdere muligheter og utfordringer ved en eventuell felles EPJ-løsning for helseforetak og praktiserende spesialister i samarbeid med Helse Vest.

 

Sak 181/17     Forlengelse av oppnevningsperiode for sakkyndig komite for kompetanseområdene i allergologi, og alders- og sykehjemsmedisin     

3.31 -17/5840

Det forelå forslag om å forlenge oppnevningsperioden for medlemmer og varamedlemmer i sakkyndig komité for kompetanseområdene i allergologi og alders- og sykehjemsmedisin i Legeforeningen med ett år for å følge samme oppnevningsperiode som spesialitetskomiteene. Regler for oppnevning, sammensetning og funksjonstid må forankres i Legeforeningens lover.

 

Vedtak

Oppnevningsperioden for sakkyndig komité for kompetanseområdene i allergologi og alders- og sykehjemsmedisin forlenges med ett år, til og med 31.12.2018, for å følge samme oppnevningsperiode som spesialitetskomiteene. Forslag til lovendring vil bli lagt frem for landsstyret 2018 etter gjennomført høring.

 

Sak 182/17     Opprettelse av etableringskomité i akutt- og mottaksmedisin – nytt medlem

            3.32 -13/4021

Sentralstyret vedtok i møtet 29. august 2017 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer til en etableringskomité i akutt- og mottaksmedisin, med varighet fram til utdanningssystemet for spesialiteten etableres, 1. mars 2019.

Det var innhentet forslag på representanter til etableringskomité fra Norsk indremedisinsk forening, Norsk anestesiologisk forening, Norsk selskap for akuttmedisin (NORSEM) og Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin (NOTAK). I samråd med president var det besluttet å supplere komiteen ved å innhente forslag til en fagperson fra fagmiljøet i Helse Vest.

 

Vedtak

Etablerings-/spesialitetskomiteen i akutt- og mottaksmedisin frem til utdanningssystemet for spesialiteten etableres, 1. mars 2019 suppleres med Øistein Rønneberg Mjelva, medlem.

 

            Sak 183/17     Godkjenning av veiledere

3.33 -17/781

Sekretariatet fremla liste over veiledere som kan godkjennes.

 

 

Vedtak

Godkjent ble:

Veileder i allmennmedisin:

Løvaas, Liv

Rørvik, Helga Wenaas

 

Veileder i psykodynamisk psykoterapi i psykiatri:   

Behrens, Kay

Rygh, Jørgen

Størset, Rune

 

Sak 184/17      Invitasjon til høringsinnspill til felles overordnede læringsutbyttebeskrivelser for profesjonsstudiene i medisin i Norge 

3.34-17/5584

De fire medisinske fakultetene hadde sendt på høring forslag til felles overordnede læringsutbyttebeskrivelser for profesjonsstudiene i medisin i Norge. Det hadde innkommet ni høringsuttalelser.

 

Vedtak

Legeforeningen tilskriver de medisinske fakultetene i tråd med sekretariatets utkast til brev og sentralstyrets diskusjon.

 

Sak 185/17     Grønne legekontor

            4.01-17/6088

Sentralstyret oppfordret i juni 2014 utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse til å se på muligheten for å lage en pakkeløsning med praktiske verktøy for miljøsertifisering av legekontor etter mønster av Grønne sykehus (internasjonal miljøstandard). Høsten 2015/våren 2016 ble et prøveprosjekt gjennomført ved Stiftelsen miljøfyrtårn. 9. mai 2017 hadde parter fra stiftelsen Miljøfyrtårn, Trinnvis, sekretariatet og Norsk forening for allmennmedisin et møte om mulig samarbeid og prosessen videre med Grønne legekontor. Styrene i Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen har etter dette gitt tilbakemelding om at prosjektet Grønne legekontor ikke kan prioriteres på nåværende tidspunkt.

           

Vedtak

På det nåværende tidspunkt kan ikke prosjekt Grønne legekontor prioriteres.

 

Sak 186/17     Ombygging av Legenes hus

4.02-17/6089

Sekretariatet hadde lagt frem en foreløpig analyse av konsekvenser og muligheter knyttet til overtagelse av de ledige lokalene i 1. etasje i Akersgaten 2.  Plan for prosjektorganiseringen, der sentralstyrets rolle er beslutningstager i de største veivalgene ble også presentert.

 

Vedtak

Overordnet plan for organisering av prosjektet samt skisse for involvering av foreningsledd, sekretariatavdelinger og ansatte i den planlagte ombygging av Legenes hus ble vedtatt.

 

Det inngås leieavtale med Christiania Torv AS om leie av lokalene i 1. etasje som tidligere har blitt disponert av restauranten Stormkjøkkenet.  

 

Sak 187/17     Sentralstyrets møteplan 2018 – ny dato for møtet i april

5.01-17/4507

                        Sekretariatet la frem forslag til ny møtedato for sentralstyrets møte i april.

 

Vedtak

            Sentralstyrets møteplan for 2018 fastsettes slik

 

 

Januar:          

onsdag 17.1.2018       kl 0900       Sentralstyremøte, Legenes hus

onsdag 17.1.2018       kl 1600        Lederseminar, Hotel Bristol

torsdag 18.1.2018       kl 1600

Februar:        

 torsdag 15.2. 2018      kl 0900       Sentralstyremøte, Legenes hus

Mars:

tirsdag 20.3. 2018       kl 0900        Sentralstyremøte, Legenes hus

 

                                   Påske 26.3-3.4

 April:

onsdag 18.4.2018       kl 0900      Sentralstyremøte, Legenes hus. NY

Mai:

(ved behov)

onsdag 2.5                  kl 0900     Sentralstyremøte, Legenes hus

mandag 28.5.2018      kl 0900     Sentralstyremøte, Soria Moria

tirsdag 29. kl 1030 - torsdag 31.5.2018       kl 1600        Landsstyremøte, Soria Moria Oslo

 

 

Juni:

tirsdag 19.6. 2018       kl 0900     Sentralstyremøte, Legenes hus

 

Juli:

 

August:

tirsdag 28.8. 2018       kl 0900     Sentralstyremøte, Legenes hus

 

September:

mandag 17.9. 2018     kl 0900     Sentralstyremøte, Legenes hus

mandag 17.9 – torsdag 20.9.2018   Sentralstyremøte/arbeidsmøte

 

Oktober:

torsdag 18.10.2018     kl 0900     Sentralstyremøte, Legenes hus

                       

November:

 tirsdag 13.11 2018      kl 0900     Sentralstyremøte, Legenes hus

 

Desember:

fredag 7.12. 2018       kl 0900     Sentralstyremøte

    ”                              kl 1900     Julebord

 

 

 

Sak 188/17     Oppnevning av styret i Soria Moria utdanningssenter for 2018-2019  

5.02-17/4507

Funksjonsperioden for styret i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter utløper 31.12. 2017. I henhold til stiftelsens vedtekter oppnevnes styret for stiftelsen for 4 år, med mindre Legeforeningens sentralstyre bestemmer noe annet. Sittende styre var forespurt om de var villige til gjenoppnevning.

 

                                    Vedtak

Saken legges frem på nytt i desembermøtet.