Avtale mellom Leverandørforeningen for helsesektoren og Legeforeningen om samarbeid og samhandling

Avtale mellom Leverandørforeningen for helsesektoren og Den norske legeforening om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og medlemmer av Leverandørforeningen for helsesektoren.

Felleserklæring - mål med avtalen

I denne samarbeidsavtalen fastsettes det forpliktende rammer for samarbeid mellom medlemmene av Den norske legeforening (Dnlf) og medlemmene av Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) - nedenfor kalt utstyrsleverandører/firmaer - innenfor den lovgivning og de etiske regler som begge parter til enhver tid er bundet av.

Hovedmålet med forpliktelsene er å bidra til at all samhandling mellom leger og utstyrsleverandører skjer på en troverdig og tillitvekkende måte.

Samarbeid mellom leger og utstyrsleverandører skal skje i former og på måter som verken
skaper avhengighetsforhold - eller er egnet til å så tvil om dette forhold. Dette krever at leger
og utstyrsleverandører er seg bevisst de integritetsproblemer som kan oppstå, og lar faglige, etiske og rettslige vurderinger være avgjørende for holdningen til ulike samarbeidsprosjekter og former for samhandling. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og
transparens.

Kontakt mellom leger og utstyrsleverandør skal være i tråd med gjeldende lover, regler og
forskrifter, og det vises særlig til:

  • Etiske regler for leger, kap I, § 12
  • Leverandørforeningen for helsesektorens etiske regler
  • Lov om helsepersonell § 9
  • Straffeloven §§ 276, 276 a, 276b og 276c
  • Forskrift om helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste og annen ytelse av 28. august 2005 nr. 0941.

Det forutsettes at utstyrsleverandørene og legene gjør seg kjent med og innretter seg etter gjeldende lovgivning. Partene er enige om å i fellesskap å bidra til at samhandling skjer uten at det oppstår avhengighet. Partene forplikter seg til gjennom løpende informasjon om avtalen
og praktiseringen av den, å tilstrebe at begge parters medlemmer overholder retningslinjene.

Partene er enige om at bestemmelsene i avtalene så langt det er mulig skal praktiseres tilsvarende for leverandører og leger som ikke er medlemmer i organisasjonene.

Kap. 1
Krav til dokumentasjon, åpenhet mv.

1.1 - Dokumentasjon og innsyn i avtaler og inntekter
Alle avtaler om samhandling mellom utstyrsleverandører og Legeforeningens organer eller grupper av leger, skal inngås skriftlig. I avtalen skal begge partenes forpliktelser fremgå. Avtalene skal gjøres tilgjengelig for innsyn av alle som måtte ønske det.

Første avsnitt får ikke anvendelse ved konsulentbesøk på legekontor på dagtid.

Avtaler med leger som har konsulentoppdrag eller andre oppgaver for utstyrsleverandører skal inngås skriftlig. I avtalen skal begge partenes forpliktelser fremgå. Avtalene skal gjøres tilgjengelig for innsyn av offentlige myndigheter og av arbeidsgivere.

1.2 - Forbud mot favorisering
Når organ, grupper av leger eller medlem av Legeforeningen er arrangør av møter, skal tilbud til utstyrsleverandører om å delta som annonsør eller utstiller ikke skje ved favorisering av et enkelt firma eller utvalgte og relevante firmaer.

1.3 - Krav om åpenhet ved mulig interessekonflikt
Foredragsholdere på kurs og seminarer m. v. som arrangeres av organ, grupper av leger eller medlem av Legeforeningen, skal avkreves opplysninger om ev tilknytning til, samarbeid med eller støtte fra firma som leverer medisinsk-teknisk utstyr til helsesektoren.

1.4 - Krav om objektiv informasjon
Informasjon skal være objektiv og av høy faglig kvalitet. Den skal presenteres med aktsomhet, og markedsføringen skal være preget av nøkternhet.

Kap. 2
Deltakelse på kurs, kongresser, faglige møter og lignende.
Informasjon og markedsføring

2.1 - Forbud mot firmamedvirkning i legers godkjente og tellende videre- og etterutdanning.
Arrangementer, kursvirksomhet m.v. som gir godkjente og tellende timer i legers videre og etterutdanning skal arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra medlemmer av Leverandørforeningen for helsesektoren.

Unntak kan gjøres av Legeforeningen etter særskilt søknad fra kursarrangøren ved kurs hvor det av faglige grunner er nødvendig med praktisk samarbeid med utstyrsleverandører. Dette samarbeidet må ikke innebære markedsføring eller økonomisk støtte ut over utlån av nødvendig utstyr og bistand av teknisk rådgiver. Det bør lånes utstyr fra flere firmaer.

Det tillates utstilling av medisinsk teknisk utstyr ved ett årlig arrangement i den enkelte fagmedisinske forening i tilknytning til ett av sine årlige møter som også gir tellende kurstimer (årsmøte, generalforsamling, vår-/høstmøte m.v.). Andre organisasjonsledd i Legeforeningen kan søke sentralstyret særskilt om tillatelse etter samme kriterier.

Forutsetning er at kursarrangement og utstilling er separate arrangementer uten økonomisk forbindelse mellom kursarrangør og utstilling, det vil si at utstiller­arrangementet ikke gir noen inntekt til kursarrangøren. Utstillingene plasseres slik at kursdeltagere ikke nødvendigvis må forholde seg til utstillingene.

Det forutsettes at alle slike arrangementer av arrangørene blir innrapportert til Legeforeningens sekretariatet.
Ansatte i firmaer kan unntaksvis utgjøre en liten andel av fullt betalende deltakere på tellende kurs. Slik deltakelse meldes Legeforeningen.

Reise- og oppholdsutgifter til kurs og kongresser mv som legen får ved deltagelse i godkjent og tellende videre- og etterutdanning, kan ikke dekkes av firmaer.

Firmaer har ikke anledning til å arrangere satellittsymposier i tilknytning til slike arrangementer.

2.2 - Arrangementer med medvirkning fra firmaer (ikke godkjente og tellende)

2.2.1 - Deltakelse på arrangementer med økonomisk støtte fra firmaer
Firmaer kan kun gi støtte til deltagelse på faglig anerkjente arrangementer innenfor områder der firmaet driver forskning og utvikling eller tilbyr utstyr til helsesektoren. Det kan ikke gis støtte fra firmaer til deltakelse på arrangementer dersom reisemålet gjør at arrangementet klart assosieres med annet enn det faglige innhold.

Ved støtte som nevnt i første ledd i forbindelse med internasjonale arrangementer skal samlet norsk deltakelse stå i rimelig forhold til den totale deltakelse på arrangementet.

Program mv for slikt arrangement skal i forkant oversendes hver av partene.

Det stilles krav til nøkternhet ved betaling for reise, kost og losji. Ved deltagelse på arrangementer anses økonomisk støtte utover satsene i statens reiseregulativ ikke å være nøkternt i henhold til denne avtalen. Det samme gjelder for reiser til utlandet.

Leger som er ansatt ved sykehus eller i annen virksomhet, skal innhente arbeidsgivers samtykke for å være deltaker eller bidragsyter på arrangementer betalt av utstyrsleverandører til helsesektoren.

2.2.2 - Deltakelse på arrangement i regi av firma
Arrangementer/symposier rettet mot norske leger skal finne sted i Norge. Dette gjelder ikke arrangementer som er rettet mot leger fra flere land, forutsatt at antall norske deltakere står i et rimelig forhold til antall deltakere fra andre land.

Ved arrangementer i andre land må det innhentes forhåndsgodkjenning fra hver av partene.

Når et firma inviterer til faglig arrangement innenlands og utenlands, forutsettes det samsvar mellom dekning av kostnader og omfanget av det faglige innhold. Firmaet kan kun dekke deltakerens reiseutgifter tur/retur og hotell utgifter med alle måltider.

Det stilles krav til nøkternhet ved betaling for reise, kost og losji. Ved deltagelse på arrangementer anses økonomisk støtte utover satsene i statens regulativer ikke å være nøkternt i henhold til denne avtalen. Det samme gjelder for reiser til utlandet.

Leger som er ansatt ved sykehus eller i annen virksomhet, skal innhente arbeidsgivers samtykke for å være deltaker eller bidragsyter på arrangementer i regi av utstyrsleverandører.

2.2.3 - Faglig program på arrangement med medvirkning fra utstyrsleverandører
Det faglige program og deltagelse fra den enkelte lege må utgjøre minst 5 timer pr dag med unntak av reisedag, hvor kravet er 3 timer faglig program, med mindre reiseprogrammet gjør dette umulig.

Program mv for slikt arrangementet skal oversendes på forhånd til hver av partene, jf. kap. 7 i denne avtale.

Kveldsmøter med middag må ha minst 2 x 45 min. med faglig program.

2.2.4 - Ikke-faglige aktiviteter på arrangement med medvirkning fra utstyrsleverandører
Ikke-faglige aktiviteter skal verken direkte eller indirekte bekostes av firmaet. Ved reiser skal billetter ikke bestilles eller endres slik at formålet med reisen forandres. Firmaet plikter i invitasjonen å opplyse hvilke kostnader som dekkes i forbindelse med arrangementet.

2.3 - Krav til informasjon og forbud mot informasjon
Firmaene plikter å informere legene riktig og adekvat om sine produkter, det vil si om egenskaper og virkninger, om hvordan de bør benyttes og om mulige bivirkninger.

Ved informasjon skal primært bare leger delta. Andre helsepersonellgrupper kan bare delta hvis informasjonen har direkte faglig relevans for utøvelsen av yrket.

Informasjon kan ikke gis studenter med mindre det foreligger tillatelse fra utdanningsstedet. For øvrig gjelder avtalens restriksjoner også overfor studenter.

Det er ikke adgang til å annonsere på internettkurs som er godkjent og tellende for legers videre- og etterutdanning.

2.4 - Avtale om markedsføring mellom Legeforeningens organer eller grupper av leger og firmaer
Legeforeningens organer eller grupper av leger og firmaer kan inngå avtaler om markedsføring ved:

  • kjøp av annonseplass i foreningspublikasjon/nettsted
  • ilegg av reklame i foreningsutsendelser ol i foreningens egne konvolutter
  • leie av utstillingsplass

Veiledende maksimalpriser for dette kan reguleres i egen avtale mellom Legeforeningen og LFH.

2.5 - Avtale om annen økonomisk samhandling mellom Legeforeningens organer eller grupper av leger og firmaer
Videre kan firmaer yte midler til utdeling av priser gjennom faglig foreningsorgan. Det kan også ytes bistand til forskning. Midler etter dette punkt må inngå i et eget foreningsfond for formålet og deles ut av et fondsstyre der giverne ikke har avgjørende innflytelse. Dette er ikke til hinder for at firma som har ytt midler kan fremme forslag til statutter for prisen og profileres i forbindelse med bekjentgjøring og pristildeling. Organer av Legeforeningen (eller grupper av leger) skal tilstrebe å oppnå forskningsmidler og midler til utdeling av priser for faglige prestasjoner fra flere firmaer.

Organ av Legeforeningen eller grupper av leger kan ikke motta

  • økonomisk eller praktisk støtte fra firmaer til driften av organet eller gruppen
  • støttemedlemskap eller ytelser som ikke er omhandlet i denne avtalen

Kap. 3
Annen samhandling mellom leger og utstyrsleverandører til
helsesektoren

3.1 - Samhandling i forhold til legekontor
Det er ikke tillatt å gi eller motta økonomisk eller praktisk støtte til drift av legekontor og lignende. Se for øvrig avtalens kap. 4 vedrørende avtale om forskning og utvikling. Ved informasjonsmøter på legekontor skal det ikke betales møteromsleie, men det kan betales for enkel servering.

3.2 - Utdeling av reklamegjenstander og gaver
Gjenstander/reklameartikler for gratis utdeling må bare ha ubetydelig verdi. Ved vurderingen legges til grunn Forskrift om helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste og annen ytelse av 28. august 2005 nr. 0941. Dette gjelder også faglige gaver. Med faglige gaver menes faglitteratur eller faglige hjelpemidler som står i forbindelse med utøvelse av vedkommende helsepersonells virksomhet.

3.3 - Kjøp av tjenester fra leger
Ved firmaers kjøp av tjenester fra leger må det være et rimelig forhold mellom ytelse og motytelse. Kjøp av tjenester kan aldri tilbys eller imøtekommes som vilkår for samhandling mellom firmaer og leger. Ansatte leger må innhente tillatelse fra arbeidsgiver før det inngås avtale om slike oppdrag.

Kap. 4
Samarbeid om produktforskning og utvikling

4.1 - Forsknings- og utviklingsprosjekter
Alle forsknings og utviklingsprosjekter som gjøres i samarbeide mellom leger og leverandører til helsesektoren, skal gjennomføres i henhold til nasjonale og internasjonale lover, regler og retningslinjer.

Formålet med prosjektet skal være å fremskaffe ny viten eller å foreta nødvendig etterprøving av allerede kjent viten. Prosjektet skal gjennomføres på en slik måte at det klart indikerer at formålet ikke har vært "skjult" markedsføring.

Prosjektets vitenskapelige kvalitet må være tilfredsstillende.

4.2 - Krav til faglig kvalifisert prosjektledelse
Alle forsknings- og utviklingsprosjekter som gjennomføres i samarbeide mellom leger og firmaer, skal ha en prosjektleder med formell eller reell vitenskapelig kompetanse. Prosjektleder har det overordnede ansvar for at prosjektet gjennomføres i tråd med medisinske, etiske, vitenskapelige og juridiske regler og normer.

4.3 - Krav til publisering eller offentliggjøring
Når prosjektet er avsluttet, skal det utarbeides en rapport som skal publiseres eller offentliggjøres på annen måte. Det skal tas hensyn til prosjektleders faglige og akademiske interesser i forbindelse med offentliggjøringen.

Avtale om publisering eller offentliggjøring skal inngås før prosjektet starter og skal sikre at alle funn - positive som negative - blir gjort kjent. Det skal fremgå i en fotnote hvem som har støttet prosjektet økonomisk.

Oppdragsgiver skal ha tilgang til alle data og rett til å gjennomgå og kommentere manuskriptet før publisering eller offentliggjøring, men kan ikke innvirke på hva som blir gjort kjent eller hvordan.

Avtale om samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter skal inngås skriftlig og forelegges en ev arbeidsgiver til godkjenning før prosjektet startes. Avtalen skal basere seg på et detaljert budsjett med klar spesifikasjon og avklaring om hvilke bidragsytere som skal dekke de ulike utgiftene.

4.5 - Krav ved økonomiske avtaler
Hvis mulig, skal økonomiske avtaler og administrering av utbetalinger skje gjennom forskningsstiftelser eller aksjeselskap som er etablert til dette formål.

Ved samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter gjelder de vanlige regler under pkt. 2.2 for representasjon og andre ytelser som betales av firmaer.

Kap. 5
Honorering for oppdrag o.l.


5.1 - Dekning av utgifter mv
Når kliniske utprøving er initiert av et firma, dekker firmaet etter avtale ekstrautgifter som påløper i forbindelse med oppdraget (utstyr, litteratur, assistenthjelp, planlegging, presentasjon etc.). Utgifter til eventuelle reiser, kost og losji dekkes som nevnt i kap 2, ev etter kostpris, men da ikke utover statens satser.

Disse forhold må avtales spesielt og skal fremgå av forsøksprotokollen eller vedlegg til denne.

Ved klinisk forskningssamarbeid som ikke er oppdragsforskning, må også fordeling av utgiftene avtales spesielt.

Leger som er ansatt ved sykehus eller i annen virksomhet skal innhente arbeidsgivers samtykke for å kunne delta i oppdrag etter dette kapitlet.

5.2 - Forbud mot honorering
Den del av forskningsoppdrag som utføres i legens vanlige arbeidstid (tjenesteplan), skal ikke honoreres. Det kan heller ikke mottas honorar for oppgaver som er dekket av takster eller betalt på annen måte.

Arbeidsgiver eller eier av helsetjeneste kan inngå avtale med firma om oppdrag og honorar.

Merarbeid/bruk av fritid i forbindelse med slike forskningsoppdrag honoreres etter nærmere avtale.

5.3 - Honorering av originalforelesninger
Utarbeidelse av originalforelesning etc. honoreres etter avtale.

Utarbeidelse av manuskript til symposiehefter o.l. honoreres etter avtale.

5.5 - Krav til utbetaling av honorar
Utbetaling av honorarer og annen godtgjørelse skal skje i overensstemmelse med god regnskapsskikk.

Kap. 6
Habilitet

Firmaer og leger må i størst mulig grad sørge for å motvirke interessekonflikter. Lege som påtar seg oppdrag for et firma må selv vurdere om det oppstår habilitetsproblemer i forhold til andre oppdrag, arbeidsgiver, verv etc. som vedkommende har eller har hatt.

Dersom habilitetsproblemer vurderes å kunne oppstå, plikter legen selv å melde fra til aktuell arbeidsgiver eller instans, jf for øvrig opplysningskravet for foredragsholdere under pkt 1.3 foran. Firmaet skal også foreta en vurdering av om oppdraget er uheldig i forhold til habilitet.

Det vises ellers til reglene om tillatelse fra arbeidsgiver for ansatte leger.

Kap. 7
Håndhevelse og sanksjoner

Avtalen håndheves av partene i fellesskap.

Samfunnet har krav på å få orientering om brudd på regelverket, og spesielle avgjørelser vil derfor søkes publisert i tidsskrift, nettsider etc.

Kap. 8
Varighet

Avtalen er løpende og kan sies opp til opphør eller endring av hver av partene med 3 måneders frist.

Kap. 9
Ikrafttreden.

Denne avtale trådte i kraft første gang 19. 2006. Endret med virkning fra 1.11. 2008.


Oslo, 27.10. 2008

Den norske legeforening

Leverandørforeningen for helsesektoren

Mer om emnene