Lover for Den norske legeforening

Lover for Den norske lægeforening vedtatt av landsstyret 12.5. 2006, med ikrafttredelse 1.1. 2007.

Foreningens navn vedtatt endret til Den norske legeforening 23.5. 2007 sammen med andre lovendringer. Endret 22.5. 2008 i landsstyremøte og 1.10. 2008 etter elektronisk avstemning blant landsstyrets medlemmer (ny, midlertidig § 3-1-1, 3. ledd nr. 4a, frem til31.8. 2009). Endret i landsstyremøte 5.6. 2009. Redaksjonelt endret per 31.8. 2009 ved at midlertidig lovbestemmelse er tatt ut. Endringer vedtatt 27.5. 2011. Endringer vedtatt i landsstyremøte 5.6.2013 og 6.6.2013. Endringer vedtatt i landsstyremøte 28.05. 2015. Endringer vedtatt i landsstyremøte 26.5.2016. Endringer vedtatt i landsstyremøte 31. mai 2017.

De første lover ble vedtatt på 1ste alm. legemøte i 1886. Nye lover ble deretter vedtatt på det 20. landsmøte i 1924 og på det 29. landsmøte i 1947, med mellomliggende og senere endringer vedtatt av landsstyret.

Kapittel 1 – Navn, formål og organisasjon

§ 1–1   Navn
(1) Foreningens navn er Den norske legeforening.
(2) Kortformen Legeforeningen og initialene Dnlf kan benyttes.

§ 1–2   Formål
Foreningens formål er:

 1. å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer.
 2. å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og økonomiske interesser.
 3. å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse.
 4. å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling.
 5. å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk
 6. å fremme tiltak for folkehelsen.
 7. å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

§ 1-3   Organisasjon
Foreningens organer er:

1. Landsstyre.
2. Sentralstyre.
3. Avdelinger.
    a) Lokalforeninger.
    b) Yrkesforeninger.
    c) Fagmedisinske foreninger.
    d) Norsk medisinstudentforening.
4. Regionutvalg.
5. Spesialforeninger.
6. Sekretariat.

§ 1-4   Prinsipper for åpenhet og tilgjengelighet
Legeforeningens organer skal i sin virksomhet tilstrebe størst mulig grad av åpenhet og tilgjengelighet i forhold til medlemmene og til samfunnet.

§ 1-5   Forhold til andre organisasjoner
For å fremme saker og mål som følger av foreningens formål, jf § 1-2, kan foreningen være tilsluttet andre organisasjoner som medlem, herunder hovedorganisasjon i arbeidslivet, med de forpliktelser medlemskap innebærer. Beslutning om medlemskap treffes av landsstyret.

§ 1-6   Samhandling innad i Legeforeningen
(1) Legeforeningens ulike organisasjonsledd skal virke for sine formål etter den fordeling av roller, funksjoner og oppgaver som er trukket opp i disse lover. Samtidig forutsettes hvert enkelt organisasjonsledd å være integrert del av Legeforeningen som helhetlig organisasjon og virke for det felles formål.

(2) Sentralstyret og øvrige organisasjonsledd skal sørge for at tilstrekkelig informasjon om egne vedtatte mål, strategier og tiltak er internt tilgjengelig gjennom egnede medier. Tilsvarende forutsettes hvert enkelt av Legeforeningens organisasjonsledd gjennom denne informasjon i rimelig grad å holde seg orientert om virksomheten i de øvrige organisasjonsledd.

(3) Sekretariatet skal bidra til å fremme åpen informasjonsflyt mellom foreningens ulike organisasjonsledd og bistå foreningens organisasjonsledd teknisk og informasjonsfaglig.'

(4) Interessekonflikter mellom de ulike organisasjonsledd som ikke løses i minnelighet, skal rapporteres til sentralstyret, som med bindende virkning avgjør konflikten inntil den eventuelt bringes inn for landsstyret.

(5) Når de ulike organisasjonsledd av Legeforeningen opptrer utad, skal de enkelte så langt det er mulig unngå å synliggjøre eventuelle interne interessekonflikter. Ved tvil skal Legeforeningen sentralt orienteres.

§ 1-7   Sammensetning av styrer, råd, utvalg m.v.
Ethvert styre, råd, utvalg m.v. i Den norske legeforening bør være sammensatt slik at begge kjønn er representert med minst 30 %.

Kapittel 2 - Medlemskap

§ 2–1   Opptak
(1) Norsk statsborger som har medisinsk embetseksamen eller studerer medisin, og andre som har medisinsk embetseksamen eller er medisinstudent som bor, arbeider eller studerer medisin i Norge, kan bli medlem av Den norske legeforening. Utenlandsk statsborger med særlig tilknytning til Norge som studerer medisin i utlandet, kan opptas som medlem etter særskilt vurdering av sentralstyret.

(2) Søknad sendes sekretariatet, med erklæring om at søkeren aksepterer foreningens lover og andre regler.

(3) Sentralstyret kan nekte opptak dersom søkeren har overtrådt Legeforeningens lover og regler eller vist uverdig opptreden.

§ 2-2   Æresmedlemmer
Til æresmedlem kan landsstyret velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad.

§ 2–3   Tilmelding i avdelinger
(1) Legemedlemmer tilmeldes avdelinger etter yrkestilhørighet (hovederverv) og arbeidssted. Godkjente spesialister tilmeldes fagmedisinsk forening etter faglig tilhørighet. Leger i spesialisering tilmeldes den fagmedisinske forening som er relevant for vedkommendes spesialisering.

(2) Medisinstudenter tilmeldes Norsk medisinstudentforening.

§ 2-4   Rettigheter og plikter
Medlemmene har følgende rettigheter og plikter:

 1. Medlemmene kan benytte initialene MDnlf.
 2. Medlemmer får tilsendt Tidsskrift for Den norske legeforening som del av medlemskapet.
 3. Foreningens aktiviteter og tilbud er åpne for alle medlemmer med mindre annet er bestemt i det enkelte tilfelle.
 4. Medlemmer har i yrkesrelaterte forhold rett til tilpasset bistand fra tillitsvalgte og/eller foreningens sekretariat.
 5. Medlemmene plikter å følge inngåtte avtaler og vedtak som blir gjort av foreningens organer i samsvar med foreningens lover og regler.

§ 2-5   Utmelding
(1) Et medlem som ikke har betalt den obligatoriske kontingenten blir utmeldt av foreningen. Varsel gis skriftlig før den faktiske utmeldingen skjer. Ved ny innmelding i foreningen må eventuell kontingentrestanse betales.

(2) Utmelding umiddelbart før eller under arbeidskonflikt som følge av denne, vil ikke bli akseptert.

(3) Utmelding av foreningen skjer skriftlig.

§ 2-6   Irettesettelse og eksklusjon
(1) Har et medlem opptrådt slik at vedkommende har motarbeidet foreningens formål, skadet foreningens anseelse eller har overtrådt Legeforeningens lover og regler eller vist uverdig opptreden, kan sentralstyret gi medlemmet en irettesettelse. I alvorlige tilfelle, hvor medlemmet har opptrådt slik at det ikke bør være medlem av foreningen, kan sentralstyret ekskludere medlemmet.

(2) Tilbakekall, suspensjon eller frivillig avkall av leges autorisasjon, eller foreløpig beslutning om tap av studieplass for medisinstudent, gir ikke automatisk grunnlag for eksklusjon. Bortfall av autorisasjon for leger ved fylte 75 år, påvirker ikke medlemskapet i Legeforeningen.

(3) Vedtak om irettesettelse eller eksklusjon krever 8/9 flertall.

(4) Landsstyret kan med ¾ flertall av de stemmeberettigete representanter fatte vedtak om eksklusjon på samme grunnlag som sentralstyret når sak er sendt sekretariatet senest 3 måneder før møtet.

(5) Medlemmet skal ha kunnet uttale seg i saken, og irettesettelse og eksklusjon skal begrunnes skriftlig.

(6) Eksklusjon kan begrenses til å gjelde et visst antall år, hvoretter den ekskluderte på søknad kan tas opp igjen som medlem. Søknaden avgjøres av sentralstyret, som fastsetter de nærmere vilkår for nytt opptak. Er vedkommende ekskludert på ubestemt tid, kan sentralstyret etter søknad oppheve eksklusjonen, likevel ikke før det er gått 5 år siden eksklusjonen fant sted.

Kapittel 3 - Organer

§ 3-1   Landsstyret
Landsstyret er Den norske legeforenings øverste organ.

§ 3-1-1 Sammensetning
(1) Landsstyret består av sentralstyret, representanter for avdelingene, regionutvalgene og representanter for spesialforeningen Eldre legers forening.

(2) Landsstyret velges for to år av gangen, og starter sin funksjonsperiode 1. september i år som slutter på ulike tall.

(3) Avdelingene, regionutvalgene og Eldre legers forening skal ha følgende representasjon:

 1. Lokalforeninger er representert ved sin leder samt ytterligere en representant per påbegynt 2000 medlemmer utover 2000 medlemmer.
 2. Regionutvalget er representert med leder. Dersom denne er lokalforeningsleder, skal   det velges ny landsstyrerepresentant fra lokalforeningen.
 3. Yrkesforeninger velger en representant per påbegynt 1000 medlemmer.
 4. Yrkesforeningene velger i tillegg samlet 50 representanter fra lokalforeningsområdene. Intern fordeling av disse avhenger av den enkelte yrkesforenings andel av Legeforeningens medlemmer. Fordelingen meddeles av sentralstyret per 1. februar i år som slutter på ulike tall. Alle yrkesforeninger skal være representert med minst ett medlem. Valget skjer etter regler som følger av § 3-5-4, 1. ledd.
 5. Fagmedisinske foreninger velger til sammen 20 representanter. De fagmedisinske representanter velges etter prosedyre som beskrevet i § 3-6-4, 4.–7. ledd.
 6. Norsk medisinstudentforening velger 6 representanter.
 7. Eldre legers forening velger 2 representanter.

(4) Med medlemmer i 3. ledd, nr. 1 - 3 forstås medlemmer i avdelingene som er obligatorisk tilmeldt, herunder medlemmer som er gått av med alders- eller uførepensjon.

Representasjonen etter 3. ledd nr 1 - 4, avgjøres på grunnlag av medlemstallet per 1.2. i år som slutter på ulike tall.

(5) Vararepresentanter velges for hver gruppe, som hovedregel i rangert orden. Det kan velges flere vararepresentanter enn faste representanter.

(6) Trer en representant ut av det organ han/hun representerer i perioden, trer vedkommende automatisk ut av landsstyret og vararepresentant trer inn, om nødvendig etter supplerende valg/oppnevning.

(7) Hvis landsstyrerepresentant som representerer avdeling trer inn i sentralstyret, skal vararepresentant fra vedkommende avdeling tre inn på vedkommendes plass i landsstyret.

(8) Sentralstyrets varamedlemmer, valgkomiteens medlemmer og desisorene deltar i landsstyrets forhandlinger uten stemmerett dersom disse ikke er valgte representanter i landsstyret.

§ 3-1-2 Landsstyrets funksjoner
(1) Landsstyret sammenkalles av sentralstyret og blir ledet av valgte dirigenter. Landsstyret holder ordinært møte hvert år innen utgangen av mai måned. Ordinært landsstyremøte innkalles med minst 1 måneds varsel. Andre møter holdes når sentralstyret anser det nødvendig eller når minst en tredjedel av landsstyrets samtlige representanter krever det. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede.

(2) Landsstyret kan i særskilte tilfelle, etter vedtak av sentralstyret, avgjøre saker ved skriftlig eller elektronisk behandling. Minst halvparten av landsstyrets medlemmer må ha avgitt stemme. Dersom ¼ av landsstyrets representanter krever det, skal saken behandles i møte.

(3) Hvis mer enn 1/3 av landsstyrets samtlige representanter forlanger det, skal en sak avgjøres ved skriftlig avstemning blant foreningens medlemmer (uravstemning). Før slik avstemning avholdes, skal saken drøftes i avdelingene og Eldre legers forening. Stemmesedlene sendes sekretariatet. Landsstyret avgjør i hvert tilfelle når avstemningen skal være avsluttet. Saken er da avgjort med simpelt flertall.

(4) Landsstyrets møter er åpne for Legeforeningens medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som landsstyret måtte bestemme.

(5) Saker som ønskes fremmet, må være sendt sekretariatet senest fire måneder før møtet. Sentralstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra denne tidsfrist. Landsstyret kan også unntaksvis vedta å behandle saker som blir fremmet senere.

(6) Presidenten åpner møtet og leder valg av dirigenter.

(7) Landsstyret fastsetter egen forretningsorden, der følgende skal iakttas:

 1. Beslutning om møteledelse.
 2. Beslutning om redaksjonskomité.
 3. Beslutning om saksliste, etter forslag fra sentralstyret.
 4. Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre ett av landsstyrets medlemmer ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomité valgt i møtet, og/eller orientering og anbefaling til vedtak av sentralstyret.
 5. Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet er bestemt i disse lover. Ved stemmelikhet har presidenten to stemmer.
 6. Representant i landsstyret må ikke ved løfte til avdeling eller ved pålegg fra noen av disse være bundet i sin stillingtagen til de saker som skal behandles.
 7. Alle møtende landsstyrerepresentanter har stemmerett og -plikt ved voteringer. Sentralstyrets medlemmer har likevel ikke stemmerett i saker som angår sentralstyrets disposisjoner bakover i tid, herunder årsmelding og regnskap.
 8. Ved valg på sentralstyret og andre organ som landsstyret velger, skal det oppføres like mange navn som antallet plasser som skal besettes.

Det skal bare oppføres navn som er foreslått av valgkomiteen eller av en landsstyrerepresentant under landsstyremøtet og som ikke er trukket av forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet.

Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke før nomineringen.

(8) Det tas lydopptak av landsstyrets forhandlinger. Lydopptaket skrives ut og sendes de landsstyrerepresentanter og avdelinger som ber om det

(9) Det offentliggjøres snarest en vedtaksprotokoll fra landsstyrets forhandlinger som inneholder vedtak, nedstemte og avviste forslag.

§ 3-1-3 Landsstyrets oppgaver
(1) På landsstyremøtene behandles:

1. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i foregående kalenderår.
2. Sjefredaktørens melding om Tidsskriftets virksomhet.
3. Sentralstyrets forslag til
    a) rullerende prinsipprogram
    b) arbeidsprogram for de kommende 2 år.
4. Regnskaper under landsstyrets godkjenningsmyndighet.
5. Budsjett for kommende år, herunder
    a) kontingentsatser og fordeling av kontingent jf § 4-3
    b) honorarer og godtgjørelser til sentralstyret
    c) satser for godtgjørelser til andre tillitsvalgte
    d) sentralstyrets økonomiske fullmakter.
6. Fastsettelse av sted for senere landsstyremøter.
7. Saker som etter lovene og andre regler skal behandles av landsstyret.
8. Valg av president, visepresident, øvrige sentralstyremedlemmer og varamedlemmer. Når flere kandidater er foreslått, gjennomføres skriftlig avstemning.
9. Valg av valgkomité og varamedlemmer.
10. Valg av revisor når det er fremsatt forslag om dette.
11. Valg av desisorutvalg.
12. Valg av medlemmer til utvalg som etter foreningens regler skal velges av landsstyret, herunder medlemmer til styret for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).

(2) Punktene 3, 8, 9 og 11 i 1. ledd behandles av landsstyret i år som slutter på ulike tall.

§ 3-2   Sentralstyret
§ 3-2-1 Sammensetning og valg
(1) Sentralstyret består av 9 medlemmer; foreningens president, visepresident og 7 andre medlemmer.

(2) Funksjonstiden er to år og starter 1. september. Til valg av president kreves absolutt flertall blant de stemmeberettigete. Dersom absolutt flertall ikke oppnås ved omvalg, blir det foretatt bundet valg mellom de to som har flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet blir det foretatt loddtrekning. Visepresidenten velges etter samme regler som gjelder for presidenten.

(3) Valget av øvrige 7 sentralstyremedlemmer og 3 varamedlemmer avgjøres ved relativt flertall, jf. § 3-1-2, 7. ledd nr. 7.

(4) Varamedlemmene velges i rangert rekkefølge for det tilfellet at medlemmer får varig eller antatt langvarig forfall (3 måneder eller mer). Trer ett eller flere varamedlemmer varig inn i sentralstyret, velges tilsvarende nye ved første ordinære landsstyremøte.

(5) Medlemmene kan gjenvelges, men presidenten og visepresidenten bare to ganger. Maksimal sammenhengende funksjonstid i sentralstyret er 8 år. Verv som president og visepresident medregnes ikke i denne tiden.

(6) Valg på sentralstyremedlemmer og varamedlemmer forberedes av en valgkomité med 3 medlemmer som velges av landsstyret for landsstyreperioden, jf. § 3-1-1, 2. ledd. Det skal også velges 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Medlemmene kan ikke samtidig være medlem av sentralstyret eller ansatt i Legeforeningens sekretariat. Dersom medlemmer av valgkomiteen selv stiller til valg til sentralstyret, må de tre ut av komiteen. Varamedlemmer trer inn i komiteen dersom et medlem varig går ut av komiteen.

§ 3-2-2 Sentralstyrets møter
(1) Sentralstyret holder møte så ofte som saksbehandlingen gjør det nødvendig, eller når presidenten eller 2 av styrets medlemmer forlanger det. Sentralstyret er beslutningsdyktig når 6 medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet har presidenten 2 stemmer.

(2) Godkjent referat fra sentralstyrets møter offentliggjøres snarest mulig. Sentralstyret kan vedta at enkelte vedtak skal være fortrolig og/eller unntas fra offentliggjøring.

§ 3-2-3 Sentralstyrets oppgaver
(1) Sentralstyret handler med ansvar overfor landsstyret og har til oppgave:

 1. å ivareta foreningens formål ved å ha sin oppmerksomhet rettet mot alt som er av       interesse for foreningen og dens medlemmer.
 2. å lede foreningens virksomhet, behandle saker som ikke etter § 4-1, nr. 4 blir avgjort av sekretariatet, disponere foreningens midler, utarbeide forslag til budsjett og utøve økonomiske fullmakter gitt av landsstyret jf § 3-1-3, 1. ledd, nr. 4, d).
 3. å gi årsmelding og legge fram for landsstyret regnskap revidert av statsautorisert revisor.
 4. å tilsette generalsekretær og å fastsette generalsekretærens lønns-, arbeids- og øvrige vilkår. Sentralstyret fastsetter instruks for generalsekretæren og sekretariatet. Sentralstyremedlem som søker stillingen som generalsekretær må fratre sitt verv. En avtroppende president kan ikke søke stillingen som generalsekretær i de to første år etter at presidentperioden er avsluttet.
 5. å inngå kollektive avtaler om inntekts- og arbeidsvilkår m.v. med myndigheter og arbeidsgivere. Sentralstyret kan i slik forbindelse gå til plassoppsigelse og eventuelt iverksette arbeidsnedleggelse og blokade.

(2) Sørge for at saker er tilstrekkelig opplyst før det treffes vedtak.

(3) Sentralstyrets vedtak kan innankes for landsstyret. Unntak herfra er vedtak fattet i henhold til 1. ledd, nr. 5. For slike saker gjelder ikke fristen etter § 3-1-2 (5).

§ 3-2-4 Presidenten og visepresidentens oppgaver
(1) Presidenten er foreningens øverste leder og sentralstyrets leder med plikt til regelmessig kontakt med sekretariatets ledelse og plikt til på sentralstyrets vegne å ta hånd om foreningens fagpolitiske, helsepolitiske og interessepolitiske prosesser overfor myndighetene, herunder lede eller delegere til andre å lede inntektsforhandlinger med hovedmotparter.

(2) Presidenten kan ved behov sammenkalle sentralstyret, jf § 3-2-2, 1. ledd, samt faste utvalg med interessepolitiske oppgaver. Han/hun har adgang til alle møter i Den norske legeforening. Presidenten kan kreve bistand fra sekretariatet til utførelsen av sine oppgaver, jf § 4-1, nr. 5.

(3) Visepresidenten overtar presidentens verv under dennes forfall. Ved varig forfall av visepresident, velger sentralstyret ny visepresident blant sine medlemmer.

§ 3-3   Fellesbestemmelser for avdelinger
(1) Avdelingene består av medlemmer som er obligatorisk tilmeldt, herunder medlemmer som er gått av med alders- eller uførepensjon samt frivillige og assosierte medlemmer. Den norske legeforening fører medlemsregister for avdelingene.

(2) Avdelingene er organisasjonsmessig underordnet landsstyret og sentralstyret, men har selvbestemmelsesrett i spørsmål som faller under deres særlige formål av lokal, yrkesmessig eller faglig karakter, med mindre annet er bestemt i disse lover.

(3) Sentralstyret godkjenner vedtekter og vedtektsendringer. Sentralstyret kan delegere til sekretariatet å godkjenne vedtektsendringer.

§ 3-3-1 Årsmøte/Landsråd
(1) Avdelingenes øverste organ er årsmøtet, som er åpent for medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. Eventuelt kan yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger ha et representativt landsråd som øverste organ.

(2) Årsmøtet/landsrådet innkalles av styret. Det beslutter avdelingens vedtekter innenfor rammen av Legeforeningens lover og tar stilling til styrets beretning, revidert regnskap, budsjettforslag og andre saker som er innkommet fra medlemmer eller fremmet av styret.

(3) Årsmøtet/landsrådet fastsetter eventuelt honorar til avdelingens leder og andre styremedlemmer, samt møtegodtgjørelser og kompensasjon for tapt inntekt for oppdrag i foreningens tjeneste.

(4) Årsmøtet/landsrådet foretar de valg som følger av avdelingens vedtekter, herunder valgkomité på minst 3 medlemmer, revisor og eventuell desisor, samt avdelingens representant(er) og vararepresentant(er) til landsstyret. Opprettes kurskomité skal denne rapportere til avdelingens styre.

(5) Det føres protokoll over årsmøtets/landsrådets vedtak.

§ 3-3-2 Styre
(1) Den daglige ledelse av avdeling utøves av et styre med ansvar overfor årsmøtet/landsrådet og Den norske legeforenings landsstyre og sentralstyre.

(2) Styrenes sammensetning fremgår av valgregler, jf § 3-3-3, og av særregler for de enkelte typer avdelinger, jf § 3-4-2, § 3-5-2, § 3-6-2 og § 3-7-3.

(3) Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet i avstemninger har lederen dobbeltstemme.

(4) Lederen leder styrets arbeid og innkaller til styremøter.

(5) Lederen tegner for foreningen. Lederen eller annet styremedlem som gis disposisjonsrett over foreningens midler, skal ha denne rett beskrevet og attestert av øvrige styremedlemmer.

Nestleder overtar lederens oppgaver under dennes forfall. Ved varig forfall av lederen overtar nestlederen ledervervet.  Styret velger ny nestleder blant styrets medlemmer.

(6) Ved varig forfall av styremedlem trer varamedlemmene inn i den rekkefølge de er valgt.

§ 3-3-3 Valgregler mv. for styrer i Legeforeningens avdelinger

(1) Nedenstående regler kan i nødvendig utstrekning utvides med regler vedtatt av den enkelte forenings årsmøte/landsråd.

(2) Valg avholdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden følger landsstyreperioden, jf § 3-1-1, 2. ledd. Landsstyrerepresentanter valgt i medhold av § 3-5-4 (1) kan fungere utover funksjonsperioden, for en periode som ikke kan strekke seg lenger enn utgangen av oktober i valgåret, i påvente av nyvalg. Norsk medisinstudentforening og fagmedisinske foreninger kan i sine vedtekter fastsette avvikende funksjonsperiode.

(3) Ledere velges særskilt og skal ha mer enn halvparten av stemmene fra de stemmeberettigete i valgmøtet. Dersom slikt flertall ikke oppnås ved omvalg, skal det foretas bundet valg mellom de to av kandidatene som har fått flest stemmer. Valg til andre verv avgjøres med simpelt flertall/relativt flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

(4) Valg skjer etter følgende regler:

 1. Til styret for lokalforening velger yrkesforeningene og Norsk medisinstudentforening ett medlem og varamedlem etter hhv § 3-4-2 og § 3-7-3, 1. ledd, 3. setning.
 2. Til styret for yrkesforening skal det så langt det er mulig velges medlemmer fra alle helseregioner.
 3. Til styret for fagmedisinsk forening skal det så langt det er mulig velges medlemmer fra alle helseregioner og tilstrebes at minst ett medlem er lege under spesialisering.

  Alle ordinære medlemmer, både spesialister og leger uten spesialistgodkjenning, som er tilmeldt eller har valgt medlemskap i en fagmedisinsk forening, er valgbare som leder, nestleder eller medlem i foreningens styre. Tilsvarende gjelder andre verv i foreningen.

 4. Nestledere kan etter avdelingens bestemmelse velges i årsmøte eller velges av og blant styrets medlemmer. Det kan dertil velges sekretær og kasserer.

(5) Valg av styreleder i lokalforeningen skal skje på årsmøtet og skal være forberedt av valgkomiteen. Lokalforeningen kan bestemme at det skal være adgang til etter særskilte regler å sende stemmeseddel til valgene.

(6) Valg i yrkesforening skal foretas av landsrådet/årsmøtet. Alle valg skal være forberedt av valgkomiteen.

(7) Valg i fagmedisinske foreninger kan etter beslutning av årsmøte/landsråd foretas av årsmøte/landsrådsmøte eller arrangeres som postvalg/ elektronisk valg av medlemmene mellom forhåndslanserte kandidater. Valget forberedes uansett valgmetode av valgkomiteen.

§ 3-3-4 Avdelingenes fullmakter og rettigheter
(1) Kontingent for medlemskap i Den norske legeforening omfatter også kontingent i avdelingene.

(2) For finansiering av sin virksomhet har en avdeling rett til andel av Legeforeningens kontingentinntekter i henhold til § 4-3. Økonomien kan innen rammen av Legeforeningens regler styrkes ved inntekter av kurs, andre relevante arrangementer og forretningsmessige samhandlingstiltak. Det føres regnskap for alle inntekter og utgifter. Regnskap sendes til Legeforeningen etter godkjenning av årsmøte/landsrådsmøte.

(3) Styret i avdeling har fra Legeforeningen rett til å få seg forelagt alle viktige saker som særskilt angår avdelingens medlemmer, og har rett til å uttale seg, evt. også muntlig til sentralstyret i det møtet der slik sak behandles.

§ 3-4   Lokalforeninger
§ 3-4-1 Inndeling i lokalforeningsområder - Medlemskap
(1) Lokalforeningenes område og navn skal være godkjent av sentralstyret.

(2) Lokalforeninger som finner det hensiktsmessig for arbeidet med foreningenes oppgaver, kan med sentralstyrets samtykke justere sine grenser eller slutte seg sammen til større foreninger. Sentralstyret fastsetter regler for hvorledes det skal forholdes med foreningenes aktiva.

(3) Dersom 1/3 av landsstyrets medlemmer krever det, kan et spørsmål om endring i inndelingen av lokalforeninger kreves avgjort ved avstemning av medlemmene i berørte lokalforeninger. Sentralstyret kan initiere slik avstemning.

(4) Leger som er medlem av Legeforeningen fordeles på godkjente lokalforeninger etter arbeidsstedets lokalisering. Et medlem kan etter søknad til sentralstyret innvilges medlemskap i annen lokalforening enn arbeidsstedet tilsier. Avgjørelsesmyndigheten kan delegeres til sekretariatet.

§ 3-4-2 Særregler for organer i lokalforeningene
(1) Styret består av leder og 2 medlemmer med varamedlemmer i rangert rekkefølge som velges av årsmøtet. Det sammensettes for øvrig av styremedlem med personlige varamedlem for hver av yrkesforeningene og Norsk medisinstudentforening, som oppnevnes av den enkelte yrkesforening/Norsk medisinstudentforening med medlemmer i lokalforeningens område. Disse styremedlemmer velges som lokale organisasjonstillitsvalgte etter regler fastsatt av årsmøte/landsråd i den enkelte forening.

(2) Valgregler fremgår av § 3-3-3.

(3) Lokalforeningen skal ha årsmøte som høyeste organ.

§ 3-4-3 Lokalforeningenes formål og oppgaver
(1) Lokalforeningen skal fremme Legeforeningens formål i området ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser ved blant annet:

 1. å engasjere seg i lokal helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjeneste. 
 2. å ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. Avsetning til dette punkt skal fremgå av budsjettet. Dette gjelder likevel ikke tildeling av hjemmel som avtalespesialist og deltakelse i samarbeidsutvalg hvor ansvaret påhviler ansvarlig yrkesforening.
 3. å ha omsorg for, og yte hjelp til enkeltmedlemmer, gjennom blant annet å sørge for organisering av kollegastøtte og drift av helsetiltak for leger.
 4. å drive relevante kurs og annen utdanningsvirksomhet.
 5. å fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmer, herunder pensjonistmedlemmer, i området ved møter eller andre tiltak for faglig og sosialt samvær.
 6. å kunne løse lokale tvister mellom medlemmer og motparter og mellom medlemmer.
 7. Lokalforeningen velger medlemmer til foreningens kurskomité. Funksjonstiden til det enkelte medlem er 4 år. Valgene ordnes slik at halvparten av komiteen medlemmer står på valg hvert annet år. Kurskomiteen bør ha medlemmer både fra allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

(2) Lokalforeninger innen én og samme region kan avtale samarbeid om oppgaver som nevnt.

(3) Landsstyret kan fastsette utfyllende bestemmelser om lokalforeningenes formål, ansvar og oppgaver.

(4) Hvor helseforetaksområder i spesialisthelsetjenesten fordeler seg på flere lokalforeninger, har lokalforeningene plikt til å samarbeide med hverandre om økonomisk og praktisk støtte til tillitsvalgte i berørte foretak. Ansvaret skal reguleres av gjensidig avtale, som godkjennes av sentralstyret.

§ 3-4-4 Lokalforeningens medlemsmøter
Lokalforeningen holder møte som er åpent for alle medlemmer minst én gang om året. Styret berammer møtene og fastsetter program. Medlemsmøte eller ekstraordinært årsmøte skal også holdes hvis minst en tredjedel eller minst 100 av medlemmene krever det.

§ 3-4-5 Særlige plikter
(1) Styret i lokalforeningen er bindeledd mellom sentralstyret/sekretariatet og de enkelte medlemmer og skal, når det er hensiktsmessig, påse at tillitsvalgte og medlemmer følger foreningens lovlige bestemmelser og avtaler der Legeforeningen er part sentralt eller lokalt.

(2) Styret har rett til å uttale seg utad om saker innenfor arbeidsområdet.

(3) Når ikke særlige hensyn taler mot det, skal styret ha åpenhet om sine saker mot medier i lokalsamfunnene og sørge for informasjon om foreningens virksomhet og profilering av lokalforeningen og dens medlemmer, jf også § 1-4 og § 3-3-1, 1. ledd.

(4) Årsmøtet kan fastsette årsmøtefastsatt kontingent for lokalforeningenes medlemmer innenfor en ramme på 10 % av kontingenten til Legeforeningen.

§ 3-5   Yrkesforeninger
§ 3-5-1 Yrkesforeninger og obligatoriske medlemmer
(1) Landsstyret godkjenner yrkesforeninger.

(2) Legemedlemmer fordeles etter arten av yrkesutøvelse på den godkjente yrkesforening som i hovedsak representerer medlemmets fagforeningsinteresser. Sentralstyret fastsetter nærmere retningslinjer for medlemsfordelingen.

(3) Tvil om hvilken yrkesforening et medlem hører til, avgjøres av sentralstyret, som også etter søknad kan innvilge medlemskap i annen yrkesforening enn den vedkommende etter sentralstyrets retningslinjer primært hører til.

(4) Yrkesforeningene kan gi assosiert medlemskap (uten stemmerett) til medlem av annen yrkesforening.

(5) Medlemskap i yrkesforening bibeholdes ved midlertidig tjeneste inntil 12 måneder i stilling/funksjon som etter hovedregelen i 2. ledd kvalifiserer for skifte av yrkesforening.

§ 3-5-2 Særregler for organer i yrkesforeningene
(1) Yrkesforeningene avholder årlig årsmøte og/eller møte i representativt landsråd som utøver vanlige årsmøtefunksjoner, jf. § 3-3-1. Landsrådet består av representanter fra hver av regionene, valgt etter foreningens egne regler.

(2) Styret består av leder og minst 4 styremedlemmer.

(3) Valgregler fremgår av § 3-3-3.

§ 3-5-3 Formål og oppgaver
(1) Yrkesforeningen skal fremme Legeforeningens formål og særlig arbeide for tilfredsstillende rammevilkår for medlemmenes yrkesutøvelse.

(2) Landstyret kan fastsette utfyllende bestemmelser om yrkesforeningenes formål, ansvar og oppgaver.

(3) Yrkesforeningene har ansvar for rekruttering og valg av tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeidsgivere og andre avtaleparter. For leger med ansettelsesforhold velges tillitsvalgte på arbeidsplassene i henhold til hovedavtalene på de ulike tariffområder, jf også egen instruks for tillitsvalgte, fastsatt av sentralstyret. For næringsdrivende leger som ikke er omfattet av hovedavtale eller tilsvarende, velges tillitsvalgte i kommuner og foretaksområder i henhold til sentralstyrets instruks. Yrkesforeningene kan be om praktisk bistand fra lokalforeningene til gjennomføring av slike valg.

(4) Styret i yrkesforening kan for å sikre mulighet for gjennomgående representasjon i tillitsverv i lokalforening, eget landsråd og Legeforeningens landsstyre, beslutte at tillitsvalgt som ikke uttrykkelig har reservert seg, også stiller til valg eller utpekes som organisasjonstillitsvalgt i yrkesforeningen.

(5) Lokalt/regionalt skal yrkesforeningene ved sine tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte inngå i dannelsen av styrene i Legeforeningens lokalforeninger og regionutvalg.

(6) Yrkesforeningen har ansvar for at de lokale tillitsvalgte holder styret i lokalforening orientert om alle viktige spørsmål innen de tillitsvalgtes ansvarsområde og sørger for at de tillitsvalgtes behov for dekning av utgifter knyttet til vervet blir meddelt lokalforeningen, jf. § 3-4-3, 1. ledd, nr. 2.

(7) Yrkesforeningens interessearbeid retter seg internt mot sentralstyret/landsstyret, regionutvalg og lokalforeninger, og eksternt ved tillitsvalgte mot medlemmenes arbeidsgivere/avtaleparter. Yrkesforeningen har i samarbeid med sentralstyret/sekretariatet et særlig ansvar for opplæring av tillitsvalgte innen medlemsgruppen.

§ 3-5-4 Fullmakter, særlige plikter og rettigheter
(1) Årsmøte/landsråd i yrkesforening sørger for valg av yrkesforeningens geografiske representasjon i Legeforeningens landsstyre. Antallet geografiske representanter avhenger av yrkesforeningens andel av det samlede antall medlemmer i Legeforeningen og meddeles av sentralstyret per 1. februar i år som slutter på ulike tall, jf. § 3-1-1, 3. ledd, nr. 3. Så langt det er mulig skal det velges representanter fra alle helseregioner og slik at yrkesforeninger med mer enn 5 geografiske representanter fordeler disse regionsvis etter medlemstall. Hvor lokalforening er delt på to helseregioner, plikter yrkesforeningene samlet å avpasse sin representasjon for å sikre geografisk spredning. Representantene velges blant organisasjonstillitsvalgte som etter prinsippet om gjennomgående representasjon er valgt til styreverv i lokalforening. Årsmøte/landsråd kan i påvente av personvalg beslutte at representasjonen i landsstyret skal tillegges et konkret verv. Representantene bør inneha verv som hovedtillitsvalgt eller tilsvarende i kommune eller helseforetak mv. Det velges vararepresentanter i rangert rekkefølge.

(2) Årsmøte/landsråd kan fastsette årsmøtefastsatt kontingent for yrkesforeningens medlemmer innenfor en ramme på 10 % av kontingenten til Legeforeningen. 

(3) Yrkesforeningen har rett til:

 1. å representere medlemmene i Legeforeningens råd og utvalg for økonomisk interesse- arbeid og relevant helsepolitikk hvor yrkesforeningen gis slik representasjon.
 2. å uttale seg utad i saker som vedrører yrkesutøvelsen og økonomiske og helse- politiske spørsmål innenfor de enkelte yrkesforeningers interesseområder. Så vidt mulig skal utspill være drøftet med Legeforeningen sentralt.

(4) Yrkesforeningen deltar i internasjonalt arbeid på vegne av sine medlemmer.

(5) Yrkesforeningene skal være samlokalisert med Legeforeningen og plikter å innrette seg i samsvar med de retningslinjer for administrativ bistand og rasjonell bruk av Legeforeningens fellesressurser, som gis av sentralstyret og/eller landsstyret. Det sluttes interne avtaler mellom yrkesforeningene og generalsekretæren om økonomisk oppgjør for sekretariatsstøtte m.v.

§ 3-6   Fagmedisinske foreninger
§ 3-6-1 Medlemskap

(1) Det skal være etablert en godkjent fagmedisinsk forening for hver enkelt av de godkjente spesialiteter. Godkjenning foretas av sentralstyret.

(2) For godkjenning som fagmedisinsk forening kreves at foreningens vedtekter ikke strider mot Den norske legeforenings lover og at foreningens formål er faglig/vitenskapelig. Bare medlemmer av Legeforeningen er valgbare til styret og har stemmerett.

(3) Medlemmer av Legeforeningen som har godkjenning som spesialist i en eller flere godkjente medisinske spesialiteter (hoved- og/eller grenspesialiteter) tilmeldes en fagmedisinsk forening. Medlemmer med godkjenning i grenspesialitet(er) tilmeldes både fagmedisinsk forening for hovedspesialitet og til fagmedisinsk forening for den grenspesialitet som er mest relevant i forhold til vedkommendes arbeid. Medlemmer med flere hovedspesialiteter velger hvilken fagmedisinsk forening for hovedspesialitet de skal tilhøre. Medlemmer som er spesialist i ett eller flere fagområder, men som er under spesialisering i et nytt fagområde, kan velge fagmedisinsk forening for dette fagområde som fagmedisinsk forening. Spesialister i generell kirurgi eller indremedisin som ikke er grenspesialister kan også tilmeldes fagmedisinsk forening for grenspesialitet.

(4) Leger i spesialisering tilmeldes en fagmedisinsk forening som er relevant for medlemmets arbeid. Leger i spesialisering som arbeider innenfor grenspesialiserte fagområder, tilmeldes den fagmedisinske foreningen for hovedspesialiteten og foreningen for vedkommende grenspesialitet. Øvrige medlemmer som ikke er spesialister kan tilmeldes relevant fagmedisinsk forening uten kostnad.

(5) Medlemmer med fastlegeavtale (både spesialister og ikke-spesialister) tilmeldes den fagmedisinske forening for allmennmedisin. Unntatt er leger i stillinger som kombinerer allmennmedisinsk med samfunnsmedisinsk arbeid eller arbeidsmedisinsk arbeid. Disse kan velge mellom fagmedisinsk forening for allmennmedisin, samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin.

(6) Mot fastsatt kontingent kan også medlemmer av Legeforeningen som ønsker medlemskap i annen fagmedisinsk forening enn den/de som primært følger av plikten/retten til faglig medlemskap, opptas som assosiert medlem. Det samme gjelder personer med faglig tilhørighet til foreningens fagområde, men som har annen, ikke-medisinsk utdanningsbakgrunn. Leger som velger ikke å være medlem i Legeforeningen kan ikke bli assosierte medlemmer i fagmedisinsk forening.

§ 3-6-2 Særregler for organer i fagmedisinske foreninger
(1) Styret i fagmedisinsk forening består av leder og minst 4 medlemmer. Varamedlemmer velges i rangert rekkefølge. Valgregler fremgår av § 3-3-3.

(2) Hensynet til geografisk spredning, jf valgregler i § 3-3-3, skal i nødvendig grad vike for hensynet til faglig bredde ved valg av styrene i foreningene for hovedspesialitetene i generell kirurgi og indremedisin. Disse styrene forutsettes sammensatt slik at grenspesialitets- foreningene i størst mulig grad er representert.

(3) Det skal innenfor den enkelte fagmedisinske forening være et fagutvalg av leger i spesialisering (LIS).

§ 3-6-3 Formål og oppgaver
(1) De fagmedisinske foreninger skal danne grunnlag for det medisinske, faglige arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver skal de fagmedisinske foreningene samlet bidra til at Legeforeningens arbeid med legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer.

(2) De fagmedisinske foreninger skal ha følgende hovedoppgaver:

 1. Vurdering og påvirkning av den medisinske grunnutdanning i forhold til utvikling i faget.
 2. Vurdering og påvirkning av spesialistutdanning i relevant(e) fagområde(r) i nært samarbeid med relevant spesialitetskomite.
 3. Arbeid med videre- og etterutdanning/kursvirksomhet, fagutvikling, forskning.
 4. Arbeid med hovedsaklig det faglige grunnlaget for organisering av helsetjenesten i og utenfor sykehus, lokalisering, utbygging av faget og samhandling innen og mellom helsetjenestenivåene.
 5. Kontakt med akademisk medisin og medisinsk praksis nasjonalt og internasjonalt.

(3) Landstyret kan fastsette utfyllende bestemmelser om de fagmedisinske foreningenes formål, ansvar og oppgaver.

(4) Hovedspesialitetsforeningene i generell kirurgi og indremedisin bør innta en koordinerende rolle i forhold til grenspesialitetsforeningene og ved sin virksomhet særlig fremme de faglige fellesinteresser og de overordnede faglige spørsmål innen hovedspesialiteten.

§ 3-6-4 Fullmakter og rettigheter
(1) En fagmedisinsk forening arbeider og beslutter selvstendig innen sitt arbeidsområde under hensyn til andre organer som har tilgrensende arbeidsområder.

(2) I tillegg til det som gjelder generelt for avdelinger, jf § 3-3-4, 3. ledd, skal styret i en fagmedisinsk forening få til behandling alle viktige saker som berører fagområdet, og har etter eget valg rett til å uttale seg skriftlig og/eller muntlig overfor lokalforeninger, regionutvalg, sentralstyre og landsstyre i det møtet der saken behandles. Styret har på anmodning plikt til å bistå Legeforeningen med opplysninger og vurderinger innen sitt arbeidsområde. Styret har også plikt til uoppfordret å ta initiativ overfor Legeforeningen på områder der den fagmedisinske forening kan gi premisser for og yte bidrag til Legeforeningens alminnelige arbeid.

(3) En fagmedisinsk forening har overfor Legeforeningen forslagsretten på sammensetning av spesialitetskomiteen i faget, jf spesialistreglene. Fagutvalg av leger i spesialisering i den enkelte fagmedisinske forening (Fuxx), jf § 3-6-2 (3), har forslagsretten på representant og vara for leger i spesialisering i spesialitetskomiteen i faget.

(4) De fagmedisinske foreningene velger 20 representanter i Den norske legeforenings landsstyre. Representantene med vararepresentanter fordeles på følgende 6 valggrupper:

Valggruppe 1  Kirurgiske fag                                    – 4 representanter
Valggruppe 2  (Indre)Medisinske fag                       – 4 representanter
Valggruppe 3  Allmennmedisin                                – 3 representanter
Valggruppe 4 Grupperettede medisinske fag           – 3 representanter
Valggruppe 5  Medisinske servicefag                       – 3 representanter
Valggruppe 6  Psykiatriske fag                                 – 3 representanter

(5) Landsstyret fastsetter fordeling av de fagmedisinske foreningene på valggruppene.

(6) Landsstyrerepresentantene for de fagmedisinske foreningene skal velges slik at spesialister og leger i spesialisering er representert på en måte som gjenspeiler medlemsmassen i foreningene.

Med ”leger i spesialisering” menes medlemmer som i medlemsregisteret er registrert med at de er i spesialisering.

Per 1.2. i valgåret registreres totalt antall ordinære medlemmer i de fagmedisinske foreninger og totalt antall medlemmer som står registrert med at de er i spesialisering.

Av det totale antallet landsstyrerepresentanter som skal velges fra de fagmedisinske foreninger, skal det velges et antall landsstyrerepresentanter blant leger i spesialisering. Antallet beregnes etter forholdet mellom antall ordinære medlemmer, medlemmer som i medlemsregisteret står registrert med at de er i spesialisering, og antall representanter som totalt skal velges av de fagmedisinske foreninger. Dette forholdstallet, avrundet til nærmeste hele tall, er bestemmende for antall representanter som skal velges i henhold til § 3-6-4, 6. ledd, 1. setning.

Disse representanter fordeles på valggruppene etter størrelsen på andelen medlemmer i spesialisering i valggruppene, dog slik at det etter denne regelen skal velges representanter i alle valggrupper før noen valggruppe skal velge mer enn én representant.

Valg av disse representanter og personlige vararepresentanter skjer ved særskilt valg i valgmøtet hvor øvrige landsstyrerepresentanter i valggruppen velges, jf 7. ledd.

(7) Lederne i de fagmedisinske foreningene som sogner til den enkelte valggruppe er i fellesskap ansvarlige for at det nomineres et passende antall kandidater innenfor hver av valggruppene, og at det avholdes valgmøte. Hver forening i valggruppen har en stemme. Valget avgjøres ved relativt flertall og følger reglene i § 3-1-2, 7. ledd nr. 7. I valggrupper der det er mulig, skal alle foreninger være representert. Når dette vilkår er oppfylt og det foreligger stemmelikhet i avstemning om 3. representant i gruppe 4 og 6, alternerer denne representanten mellom foreningene annenhver valgperiode. Vararepresentanter velges på samme måte i rangert rekkefølge innenfor hver gruppe. Det kan velges flere vararepresentanter enn faste representanter, jf § 3-1-1, 5. ledd.

(8) De fagmedisinske foreningenes landsstyrerepresentanter konstituerer seg som fast utvalg og skal virke som kontakt- og samarbeidsorgan i forholdet mellom Legeforeningen og de fagmedisinske foreningene. Utvalget gis tilskudd til nødvendig møtevirksomhet.

(9) Fagmedisinske foreninger kan opptre og uttale seg utad i faglige spørsmål innenfor sitt arbeidsområde. Så vidt mulig skal utspill være drøftet med Legeforeningen sentralt, spesielt om det kan antas at utadrettet virksomhet kan komme i konflikt med foreningens offisielle politikk, med andre fagområder eller eventuelle bindende vedtak i annet foreningsorgan.

(10) Fagmedisinsk forening deltar i internasjonalt arbeid på vegne av sine medlemmer.

§ 3-6-5 Administrasjon og økonomi
(1) Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer, og årsmøtefastsatt kontingent for ordinære medlemmer innenfor en ramme på 10 % av kontingenten til Legeforeningen.

(2) Det kan sluttes avtale mellom fagmedisinske foreninger og generalsekretæren om bistand til faglig prosjektarbeid og merkantile tjenester.

(3) Avsetning til fagutvalg av leger i spesialisering jf § 3-6-2 (3) skal fremgå av budsjettet til den fagmedisinske foreningen.

§ 3-7   Norsk medisinstudentforening
§ 3-7-1 Formål

(1) Norsk medisinstudentforening er en forening for medisinstudenter og har som særlig oppgave å arbeide for studentmedlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

(2) Foreningen fastsetter selv sine vedtekter med valgregler, jf likevel § 3-3, 3. ledd.

§ 3-7-2 Medlemmer
Til Norsk medisinstudentforening hører studenter som er opptatt ved norsk medisinsk fakultet og norske statsborgere som studerer medisin i utlandet. Utenlandsk statsborger med særlig tilknytning til Norge som studerer medisin i utlandet, kan opptas som medlem etter særskilt vurdering av sentralstyret.

§ 3-7-3 Organer
(1) Norsk medisinstudentforening skal ha et avsnitt ved hvert av de medisinske fakulteter i Norge samt ett som omfatter medisinstudenter i utlandet. Avsnittet ledes av et avsnittsutvalg og avsnittsårsmøte. Avsnittet oppnevner ett medlem av regionutvalget og ett medlem med varamedlem til styret i den lokalforeningen som omfatter leger ved fakultetet.

(2) Landsmøtet er studentforeningens høyeste organ. Det består av fire representanter for hvert avsnitt samt styret.

(3) Styret består av 7 medlemmer, ett fra hvert avsnitt samt fritt valgt leder og internasjonalt ansvarlig. Styrets funksjonstid er 1 år. Det velges varamedlemmer for styrets medlemmer.

(4) Styrets medlemmer er Norsk medisinstudentforenings representanter i Den norske legeforenings landsstyre.

§ 3-7-4 Fullmakter og rettigheter
Norsk medisinstudentforening har fullmakter og rettigheter i forhold til Den norske legeforening på linje med yrkesforeningene, jf § 3-5-4, 3. - 5. ledd.

§ 3-8   Regionutvalg
(1) For hver offentlig helseregion skal det etableres et regionutvalg som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i regionen og som legger til rette for dialog med regional helseforvaltning og eventuelle arbeidsgivere eller kontraktsparter som måtte opptre på et regionalt nivå, jf fjerde ledd.

(2) Regionutvalg skal bestå av:

 • en representant for styret i hver av lokalforeningene i regionen, fortrinnsvis leder 
 • én lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennomlokalforeningens styre
 • en representant som oppnevnes av Norsk medisinstudentforenings avsnittsutvalg ved nærmeste medisinske fakultet.

Regionutvalget kan selv utvide sin sammensetning dersom det kommer frem forslag om dette fra organisasjonsledd eller tillitsvalgte i regionen og dette anses nødvendig for å ivareta regionutvalgets formål og/eller geografiske representasjon. Ved uenighet om sammensetning kan saken bringes inn for sentralstyret.

(3) Regionutvalg skal selv velge sin leder, som ikke skal anses å representere yrkesforening. Om nødvendig oppnevnes annen yrkesforeningsrepresentant.

(4) Utvalgene skal særlig ha sin oppmerksomhet på organisering av helsetjenester og den helsepolitiske utvikling i regionen og i størst mulig grad opptre i samråd og samhandling med lokalforeningene og yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen.

(5) I saker av prinsipiell art forutsettes det at regionutvalget fatter vedtak i samråd med sentralstyret.

(6) Regionutvalg skal periodisk holde sentralstyret orientert om sin virksomhet.

(7) Regionutvalg avgir årlig et forslag til budsjett for utvalgets virksomhet neste år og har rett til å få tilskudd til driften i samsvar med vedtak av landsstyret.

§ 3-9   Godkjente spesialforeninger
§ 3-9-1 Vilkår for godkjenning

(1) Frivillige sammenslutninger av leger med faglige eller yrkesmessige særinteresser som ikke hører inn under én godkjent spesialitet kan godkjennes av sentralstyret som spesialforeninger etter at søknad om godkjenning har vært til høring i avdelingene og spesialforeningene.

(2) For godkjenning kreves at foreningens vedtekter ikke strider mot Den norske legeforenings lover og regler. Foreningen må være åpen for medlemmer av Legeforeningen fra hele landet. Leger som velger ikke å være medlem i Legeforeningen, kan heller ikke være medlemmer i spesialforening.

(3) Spesialforeninger kan fastsette egne regler om opptak av medlemmer med annen utdanningsbakgrunn, men som hovedregel kan bare medlemmer av Legeforeningen være valgbare til styret og ha stemmerett. Spesialforeningene kan allikevel i egne vedtekter, vedtatt i årsmøtet, beslutte at andre medlemmer kan være valgbare til styret og ha stemmerett. Styrets leder og flertallet i styret skal allikevel være leger. Bare leger kan stemme ved forslag om vedtektsendringer og i medisinsk-faglige spørsmål.

(4) Det kreves videre at foreningens organer minst består av årsmøte/generalforsamling med vanlige årsmøtefunksjoner, herunder fastsettelse av egen kontingent, og styre med eget valg av leder.

(5) Spesialforeningen må ha minst 20 lege-medlemmer og årlig kunne dokumentere aktivitet i forhold til formålsparagrafen i foreningens vedtekter. Foreninger som ikke oppfyller disse kravene innen utgangen av 2014, kan etter vedtak i sentralstyret miste status som spesialforening i Den norske legeforening.

§ 3-9-2 Rettigheter og plikter
(1) Styret i en spesialforening skal få seg forelagt viktige saker som berører dens faglige særinteresser og har rett til å avgi muntlig uttalelse til avdelingsstyre, sentralstyret og landsstyret i det møte vedkommende sak behandles.

(2) Godkjente spesialforeninger kan opptre og uttale seg utad i saker som vedrører faglige spørsmål innenfor de enkelte foreningers interesseområder. Innholdet i slik utadrettet virksomhet må ikke stå i motsetning til lover, regler og bindende vedtak i Den norske legeforening.

Kapittel 4 – Administrasjon og økonomi
§ 4-1   Sekretariatet

Sentralstyret fastsetter i henhold til § 3-2-3, 1. ledd, nr. 4 instruks for generalsekretæren og sekretariatet. Instruksene skal baseres på følgende forutsetninger:

 1. Foreningens daglige virksomhet utøves av et sentralt sekretariat, som ledes av generalsekretæren. Han/hun er foreningens forretningsfører og skal være lege.
 2. Generalsekretæren ansettes av sentralstyret og er overfor sentralstyret ansvarlig for foreningens daglige administrasjon og forretningsførsel samt driften av sekretariatet. Han/hun skal innenfor vedtatte økonomiske rammer bemanne og organisere sekretariatet hensiktsmessig og effektivt i forhold til de oppgaver som skal løses.
 3. Sentralstyret gir retningslinjer for den økonomiske ansvarsfordeling og generalsekretærens økonomiske disposisjonsrett. Disposisjonsretten skal være attestert av sentralstyret.
 4. Etter sentralstyrets retningslinjer avgjør sekretariatet saker som ikke etter sin art og viktighet bør eller skal behandles av sentralstyret/landsstyret. Sekretariatets avgjørelser kan kreves innbrakt for sentralstyret, med mindre sekretariatet ved særskilt reglement er tillagt avgjørelsesmyndigheten.
 5. Sekretariatet kommuniserer regelmessig med foreningens president, har informasjonsplikt og plikt til å yte kompetent bistand til presidentens utøvelse av løpende politiske oppgaver og forhandlingsledelse.
 6. Sekretariatet foreslår saklister i samråd med presidenten, forbereder selvstendig sakene for sentralstyret og landsstyret samt foreningens faste råd og utvalg, og fører etter nærmere regler protokoll, iverksetter vedtak og følger opp sakene. Sekretariatet skal likeledes betjene styrer, råd og utvalg som nedsettes av sentralstyret eller landsstyret.
 7. Etter sentralstyrets retningslinjer skal sekretariatet yte administrativ bistand og løse fellesoppgaver for yrkesforeningene, de fagmedisinske foreninger og Norsk medisinstudentforening, jf § 3-5-4, 5. ledd, § 3-6-5, 2. ledd og § 3-7-4.

§ 4-2   Kontingent
(1) Obligatoriske kontingentsatser fastsettes av landsstyret for hvert kalenderår. De totale kontingentinntektene skal dekke kostnader ved drift av hovedforeningen og avdelingene, jf § 3-3-4, 1. og 2. ledd.

(2) Kontingentene innbetales periodisk til hovedforeningen i henhold til sentralstyrets bestemmelser.

(3) Sentralstyret fastsetter regler om avkortning av kontingenten ved innmelding i løpet av kalenderåret.

(4) Landsstyret kan vedta fritak eller redusert kontingent for grupper av medlemmer når andre forhold gjør det rimelig. Leger som helt har avsluttet sitt yrkesliv gjennom alderspensjonering eller har fylt 70 år, betaler 20 prosent av ordinær medlemskontingent. Medlemmer fritas for kontingent fra og med det kalenderår man fyller 75 år. Leger som har minst halv uførepensjon er fritatt for å betale kontingent. Æresmedlem i avdeling gis et fradrag i medlemskontingenten med et beløp fastsatt av sentralstyret for hvert kalenderår. Sentralstyret kan etter søknad frita et medlem helt eller delvis for å betale kontingent dersom vedkommendes økonomiske forhold gjør dette rimelig.

(5) Landstyret fastsetter fordeling av kontingentinntektene på hovedforeningen og avdelingene. Lokalforeninger, yrkesforeninger og fagmedisiniske foreninger gis et differensiert grunntilskudd uavhengig av medlemstilslutning. Det øvrige tilskuddet til avdelingene fordeles per medlem. Ved beregning av tilskudd for medlemskap i fagmedisinsk forening teller ingen medlemmer dobbelt, dvs. grenspesialister telles med i grenspesialitetsforening, hovedspesialister uten grenspesialitet telles med i hovedspesialitetsforening. Frivillige medlemmer uten spesialitet telles med i hovedspesialitetsforening. For Norsk medisinstudentforening fastsettes tilskuddet per medlem.

(6) Tilskudd per medlem avregnes på grunnlag av medlemstall per 1. februar i kontingentperioden.

(7) Overføring av kontingentmidler til avdelingene foretas i takt med innbetalingene fra medlemmene etter en plan godkjent av sentralstyret.

(8) Sentralstyret har fullmakt til å utskrive nødvendig ekstrakontingent i forbindelse med truende konflikter.

§ 4-3   Regnskap og revisjon
(1) Foreningens regnskapsår er kalenderåret.

(2) Foreningens årsregnskap revideres av statsautorisert revisor som velges på landsstyrets møte når det forut for landsstyremøte er fremmet forslag om valg.

§ 4-4   Desisorutvalg
(1) Landsstyret velger for landsstyreperioden, jf. § 3-1-1, 2. ledd, desisorutvalg som består av leder og 2 medlemmer. Alle medlemmer som i valgperioden ikke er medlem av sentralstyret eller fondsutvalg, eller ansatt i sekretariatet, er valgbare.

(2) Desisorutvalget skal utføre desisjon, foreslå for landsstyret honorar og godtgjøringer for presidenten og sentralstyrets medlemmer og som inntas i sentralstyrets budsjettforslag.

(3) Desisorutvalget utfører desisjon ved gjennomgang av Legeforeningens regnskap, herunder foreliggende dokumenter og bilag. Utvalget skal vurdere om de økonomiske disposisjoner sentralstyret og sekretariatet har foretatt har grunnlag i foreningens lover, fondenes vedtekter og i vedtak fattet av landsstyret og sentralstyret, og kan fremme forslag ovenfor landsstyret i denne forbindelse.

Kapittel 5 – Tidsskrift for Den norske legeforening
§5-1 Tidsskrift for den norske legeforening – organisatoriske forhold

(1) Legeforeningen utgir Tidsskrift for Den norske legeforening som medlemsblad og medisinskvitenskapelig tidsskrift. Kortformen Tidsskriftet kan benyttes.

(2) Tidsskriftets redaksjon er en avdeling i Legeforeningens sekretariat. Det formelle arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte tilligger generalsekretæren, jf. § 4-1. Unntak herfra følger av § 5-3.

§5-2 Tidsskriftets formål
Tidsskriftet skal bidra til å fremme Legeforeningens formål fastsatt i § 1-2. Dette innebærer blant annet:

 1. å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse av legen som allmenn kliniker.
 2. å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling.
 3. å bidra til holdningsdanning hos legene.
 4. å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon.
 5. å fremme den helsepolitiske debatt.

§5-3 Tidsskriftets sjefredaktør
(1) Tidsskriftets sjefredaktør skal være lege. Ansettelses- og oppsigelsesadgang tilligger sentralstyret etter innstilling fra Tidsskriftrådet.

(2) Sjefredaktøren utøver sin myndighet og sitt ansvar i henhold til Redaktørplakaten, Vancouver-erklæringen og Vær varsom-plakaten.

(3) Sjefredaktøren har det reelle arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte, herunder ansettelser. Sjefredaktøren har videre ansvaret for ressursbruk innenfor fastsatt budsjett, og i henhold til retningslinjer fastsatt for sekretariatet.

(4) Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretær i økonomiske og administrative forhold.

(5) Sjefredaktøren kan ikke overprøves i redaksjonelle forhold.

(6) Sjefredaktøren har møte- og talerett på sentralstyrets møter i saker som gjelder Tidsskriftet.

§5-4 Redaksjonskomiteen
(1) Sjefredaktøren oppnevner en redaksjonskomité på inntil 8 medlemmer. Ved sammensetningen bør det tilstrebes geografisk spredning, faglig bredde og kjønnsmessig balanse.

(2) Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for sjefredaktøren i strategiske og driftsmessige forhold.

(3) Redaksjonskomiteen oppnevnes for 4 år av gangen, likevel slik at halvparten bør oppnevnes i hver funksjonsperiode for å sikre kontinuitet. Redaksjonskomiteens medlemmer kan oppnevnes på ny én gang. Trer et medlem ut av redaksjonskomiteen i perioden, oppnevnes et nytt for gjenværende del av perioden.

§5-5 Tidsskriftrådet
(1) Tidsskriftrådets sammensetning bestemmes av landsstyret.

(2) Tidsskriftrådet har følgende oppgaver:

 1. Avgi innstilling til sentralstyret ved ansettelse av sjefredaktør.
 2. Foreta en årlig evaluering av sjefredaktøren basert på forhåndsavtalte kriterier. Evalueringen oversendes sentralstyret og sjefredaktør.
 3. Mekle ved uenighet mellom sjefredaktør og eier/utgiver og avgi innstilling til sentralstyret ved spørsmål om oppsigelse av sjefredaktør.

§5-6 Instruks
Landsstyret fastsetter for øvrig instruks vedrørende forholdet mellom Tidsskriftet og Legeforeningen som eier, herunder utdypning av bestemmelsene ovenfor.

Kapittel 6 – Lovendringer og oppløsning
§ 6-1   Lovendringer

(1) Forslag om endringer i disse lover må sendes skriftlig til sekretariatet senest 4 måneder før det blir holdt ordinært møte i landsstyret. De skal offentliggjøres og sendes avdelingene til uttalelse. Er endringsforslaget fremmet av sentralstyret, skal offentliggjøring skje med 2 måneders frist.

(2) Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigete i landsstyrets møte.

(3) Lovendringer trer i kraft straks med mindre landsstyret bestemmer noe annet.

§ 6-2   Oppløsning
(1) Forslag om oppløsning av Den norske legeforening kan fremmes av sentralstyret eller minst 4 av yrkesforeningene. Vedtak gjøres av landsstyret og er gyldig når forslaget har fått 2/3 flertall av de stemmeberettigete i to på hverandre følgende ordinære landsstyremøter. Saken kan tidligst behandles 6 måneder etter at forslag om oppløsning er fremmet og gjort kjent for foreningens medlemmer.

(2) Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for leger som ligger innenfor foreningens formål i § 1-2.

1.9.2017 HSR/BOK

Mer om emnene