Medisinsk fagavdeling

Medisinsk fagavdeling – stab

Strøm, Bjarne Riis - Fagdirektør/lege
Leder av Medisinsk fagavdeling.

E-post: bjarne.strom@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 12
Mobil 911 66 615
   
Gustavsen, Marit - Administrasjonskonsulent
Administrativt arbeid for fagavdelingen, organisering seminarer, FaMe, saksbehandlingsoppgaver FAG, rådgivning allmennmedisin, Leif (registreringssystem for etterutdanning), nyhetsbrev, deltakelse i prosjekt nytt saksbehandlingssystem og legeforeningen.no.

E-post: marit.gustavsen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 22
   
Hoftvedt, Bjørn Oscar - Spesialrådgiver (60 %)
Internasjonale spørsmål, World Medical Association, the Standing Committee of European Doctors, Legeforeningens utvalg for menneskerettingeter, klima og global helse.

E-post: bjorn.hoftvedt@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 04
Mobil 911 42 433

 

Enhet for primærhelsetjenste, IKT, rehab og forebyggende

Kristoffersen, Jan Emil - Fagsjef/lege
Ansvar for allmenn- og samfunnsmedisin, psykiatri og forebyggende helsearbeid og helse-IKT.

E.post: jan.emil.kristoffersen@legeforeningen.no
Tlf: 23 10 91 29
Mobil 907 97 151
   
Arnesen, Eirik Nikolai - Spesialrådgiver/lege
Faglige spørsmål på allmennmedisin, IKT og samfunnsmedisin, EPJ (elektronisk pasientjournal), kjernejournal, e-resept m.m. Koordinerer Legeforeningens IT-utvalg og deltakelse i Norm for informasjonssikkerhet i helsetjenesten.

E-post: eirik.arnesen@legeforeningen.no
Mobil 906 71 938
   
Carlsen, Tor - Spesialrådgiver/lege
Norsk forening for allmennmedisin (50 %), Senter for Allmennmedisinsk Kvalitet (20 %) og Allmennmedisinsk forskningsfond (30 %).

E-post: tor.carlsen@legeforeningen.no
Mobil 413 33 802
   
Ormshammer, Anne - Administrasjonskonsulent
50 % som sekretær for Norsk forening for allmennmedisin, 30 % som saksbehandler for Allmennmedisinsk forskningsfond, og 20 % som saksbehandler i medisinsk fagavdeling (høringer etc).

E-post: anne.ormshammer@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 19
Mobil 976 17 978
   

Enhet for spesialisthelsetjenester og forskning

Hansen, Kari Schrøder - Fagsjef/lege
(Permisjon 1 år fra 16.06.2016)
Fagmedisinske områder med hovedvekt på spesialisthelsetjenester, forskning og kvalitetssikring.

E-post: Kari.Schroder.Hansen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 07
Mobil 924 64 330
   
Johansen, Bente Kristin - Fagsjef/lege
(Vikar for Kari Schrøder Hansen)
Fagmedisinske områder med hovedvekt på spesialisthelsetjenester, forskning og kvalitetssikring.

E-post: bente.kristin.johansen@legeforeningen.no
Mobil 977 00 755
   
Maurud, Hedda - Rådgiver
(Foreldrepermisjon fra 03.02.2017)
Utredningssaker, høringsuttalelser og prosjektarbeid rettet mot forskning og spesialisthelsetjenesten, kvalitetsarbeid og primærhelsetjenesten. Sekretær for Legeforeningens forskningsutvalg.

E-post: hedda.maurud@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 18
   
Lerum, Sverre - Rådgiver (vikar)
(Vikar for Hedda Maurud)
Utredningssaker, høringsuttalelser og prosjektarbeid rettet mot forskning og spesialisthelsetjenesten, kvalitetsarbeid og primærhelsetjenesten. Sekretær for Legeforeningens forskningsutvalg

E.post: sverre.lerum@legeforeningen.no
Mobil 482 64 166
   
Nesvåg, Ragnar - spesialrådgiver/lege
   
Røed, Sigrid - Spesialrådgiver/lege
   
Stensen, Ole Anders - Rådgiver
Saksbehandling, prosjektarbeid og kontakt med fagmedisinske foreninger.

E-post: Ole.Anders.Stensen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 16
   
Finstad, Nina - Rådgiver
Saksbehandling og prosjektarbeid inn mot enhet for spesialhelsetjeneste og forskning. 80 % stilling for Norsk psykiatrisk forening.

E-post: Nina.Finstad@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 24
 

Enhet for kvalitetsutvikling

Fredriksen, Audun - Fagsjef/lege
Kvalitetsutvikling, forbedringsarbeid og pasientsikkerhet. Ansvar for koordinering av avdelingens enheter og for tverrgående funksjoner, høringer, sentralstyresaker.
Kontaktperson for Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens.

E-post: audun.fredriksen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 11
   
Torp, Anne Sofie - Seniorrådgiver
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, utlysing/innstilling til stipend og priser, gjennombruddsprosjekter.

E-post: anne.sofie.torp@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 14
 

Enhet for utdanning – utvikling

Evjen, Nina - Utdanningssjef/lege
Leder av enhet for utdanning - utvikling.

E-post: nina.evjen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 28
Mobil 922 54 256
   
Reichelt, Gro - Konsulent
Deltar i prosjektet om utvikling av læringsmål for ny spesialitetsstruktur. Bistand til spesialitetskomiteene. Godkjenning og oppfølging av utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen (herunder besøksordning og SERUS). Oppdatering nettsider om spesialistutdanning. Bistand ved spørsmål om spesialistutdanning i sykehusspesialitetene.

E-post: gro.reichelt@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 06
   
Vågeskar, Ingunn Muus - Rådgiver
Deltar i prosjektet om utvikling av læringsmål for ny spesialitetsstruktur. Bistand til spesialitetskomiteene. Godkjenning og oppfølging av utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen (herunder besøksordning og SERUS). Oppdatering nettsider om spesialistutdanning. Bistand ved spørsmål om spesialistutdanning i sykehusspesialitetene.

E-post:ingunn.muus.vaageskar@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 27
   
Ryen, Anders - Prosjektrådgiver
Deltar i prosjektet om utvikling av læringsmål for ny spesialitetsstruktur.

E-post: anders.ryen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 10
Mobil 400 60 909
   
Andresen, Marte Løvald - Rådgiver
(Foreldrepermisjon fra 03.03.2017)
Deltar i prosjektet om utvikling av læringsmål for ny spesialitetsstruktur.
Spesialistutdanning, kompetanseområder, internasjonalt arbeid, UEMS, prosjekt- og utviklingsoppgaver og Spesialitetsrådet. Nyhetsbrev.

E-post: marte.lovald.andresen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 25
   
Henriksen, Charlotte Ibsen - Konsulent
(Vikar for Marte Løvald Andresen)
Deltar i prosjektet om utvikling av læringsmål for ny spesialitetsstruktur.
Spesialistutdanning, kompetanseområder, internasjonalt arbeid, UEMS, prosjekt- og utviklingsoppgaver og Spesialitetsrådet. Nyhetsbrev.

E-post: Charlotte.Ibsen.Henriksen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 25
Mobil 416 95 454
   
Taraldset, Anders - Statistikksjef
Statistikk om leger, medisinstudenter og spesialister. Medlemsstatistikk (inkl alle underforeninger). Legestatistikken på nettsidene. Spesialistfortegnelsen på nettsidene. Litt internasjonal helsestatistikk. Deltar i SNAPS-gruppen.   E-post: anders.taraldset@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 38

 

Enhet for utdanning - drift

Dahl, Merete - Fagsjef/lege
Leder av enhet for utdanning – drift.

E-post: merete.dahl@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 41
Mobil 913 43 495
   
Jarandsen, Øydis Rinde - Spesialrådgiver
Utdanningsfond I, turnusrådet, turnus, grunnutdanning, prosjekt- og utviklingsoppgaver.

E-post: oeydis.rinde.jarandsen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 05
Mobil 418 06 185
   
Gutbier, Brit Torill - Konsulent
Sakkyndigarbeid knyttet til spesialistgodkjenning, spesialistregler, spesialitetskomiteer. Saksbehandler for søknader om godkjenning i kompetanseområdene. Psykoterapi-/kognitivterapiveiledere. Godkjenninger og dispensasjoner. Utenlandske leger. EU/EØS-rettslige regler om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell fra andre EØS-land..

E-post: brit.torill.gutbier@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 26
   
Eusébio Sophia Bertelsen R. - Rådgiver (Engasjement)
Sakkyndigarbeid knyttet til spesialistgodkjenning og spesialistregler i allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin. Oppnevninger i spesialitets- og sakkyndigkomiteer. Godkjenning av veiledere i allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin. Kompetanseområde i smertemedisin.

E-post: sophia.bertelsen.eusebio@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 35
   
Skolseg, Ruth - Konsulent
Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet, veiledningsgrupper allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Utlån av DVD-er.

E-post: ruth.skolseg@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 03
   
Lohne, Ingrid Kjerschow - Rådgiver, e-læring
Legeforeningens kursutdanning på internett, utviklingsprosjekter.

E-post: ingrid.kjerschow.lohne@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 39
   
Dahl, May Helene - Rådgiver, e-læring
Legeforeningens kursutdanning på internett, utviklingsprosjekter.

E-post: May.Helene.Dahl@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 20
   
Gray, Laura - Rådgiver, e-læring
Legeforeningens kursutdanning på internett, utviklingsprosjekter.

E-post: laura.gray@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 20
   
Stangeland, Elin Wespestad - Konsulent
Utenlandske leger - infobrev, kurskatalogen, kursgodkjenning, veilederutdanning på sykehusene.

E-post: elin.stangeland@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 21


Koordinatorkontorene

Bjørnerud, Gunn - Konsulent Oslo
Koordinatorkontoret for legers videre- og etterutdanning i Oslo.

E-post: kurs.oslo@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 92 80
   
Myrdam, Marina - Konsulent Oslo
Koordinatorkontoret for legers videre- og etterutdanning i Oslo, kurskatalogen.

E-post: Marina.Myrdam@legeforeningen.no
E-post: Koordinator.Oslo@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 92 79
   
Hellem, Tove Willoch - Konsulent Bergen
Koordinatorkontoret for legers videre- og etterutdanning i Bergen

E-post: kurs.bergen@legeforeningen.no
Tlf. 55 31 31 47 (Kontor i Bergen)
   
Jordet, Sigrid- Konsulent Trondheim
Koordinatorkontoret for legers videre- og etterutdanning i Trondheim

E-post: Koordinator.Trondheim@legeforeningen.no
Tlf. 73 59 88 66 (Kontor i Trondheim)
   
Hemmingsen, Ingrid Kathrine - Konsulent Tromsø
Koordinatorkontoret for legers videre- og etterutdanning i Tromsø, 50 % stilling.

E-post: Koordinator.Tromso@legeforeningen.no
Tlf. 77 64 46 08 (kontor i Tromsø)

Veilederkoordinatorer

Aschim, Bente - Veilederkoordinator (30 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.

E-post: bente.aschim@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 01 (torsdag)
   
Kroken, Lene Kristin - Veilederkoordinator (30 % stilling i Bergen)
   
Lundevall, Sverre - Veilederkoordinator (30 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.

E-post: sverre.lundevall@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 17 (torsdag)
   
Prestegaard, Kristin - Veilederkoordinator (30 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.

E-post: prestegaardk@gmail.com
Tlf. 35 50 55 20 (Kontor i Skien)
   
Prydz, Peter - Veilederkoordinator (30 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.

E-post: peterpr@online.no
Mobil 977 73 616 (Kontor i Hammerfest)
   
Rutherford, Astrid - Veilederkoordinator (20 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i samfunnsmedisin.

E-post: ruth.skolseg@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 03
   
Danielsen, Tor Erik - Veilederkoordinator (10 % stilling)
Veiledningsgrupper i arbeidsmedisin.

E-post: tor.erik.danielsen@legeforeningen.no
Mobil 970 10 897