Arbeidsliv

Nmf er medisinstudentenes fagforening og jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer. Dette innebærer lønnsforhandlinger på vegne av medisinstudenter og interessepolitisk arbeid for studentenes og turnuslegenes rettigheter og vilkår i arbeidslivet.

Prioriterte arbeidslivssaker for Nmf i 2017 er forhandlinger, legearbeidsmarkedet og ryddige ansettelser.

Forhandlinger:

Nmfs arbeidslivsundersøkelse fra 2014 avdekket at 21% jobber eller hospiterer uten lønn i forbindelse med ansettelse som legevikar, 75% har følt seg forbigått og 42% har opplevd uryddighet i forbindelse med ansettelsen. Etter innføring av søknadsbasert turnustjeneste ser vi at stillinger som legevikar har blitt viktige for ansettelse i turnusstillinger. Det er ikke akseptabelt at tilsetting i slike stillinger fremstår så vilkårlig som undersøkelsen viser.

Legearbeidsmarkedet:

Nmf og Legeforeningen jobber for at staten skal ta ansvar for at kapasiteten i turnustjenesten svarer til dagens og fremtidens spesialistbehov. Norge har i dag et underskudd på legespesialister og må hvert år importere flere hundre ferdige spesialister fra utlandet for å dekke spesialistbehovet. Denne «passive legerekutteringen» skaper en dominoeffekt som går ut over land med langt større legemangel og helseutfordringer enn Norge. En mekanisme ofte omtalt som «hjerneflukt».

Det er paradoksalt at Norge har et underdekket spesialistbehov, samtidig med at flere nyutdannede leger står uten turnusplass og dermed forhindres fra raskt å kommer videre i et spesialiseringsløp.  Nmf mener det er uakseptabelt at Norge ikke tar ansvar for å utdanne eget helsepersonell.

Ansettelseskriterier:

Utfordringer knyttet til ansettelsesprosess har blitt tydelig etter omlegging til søknadsbasert turnustjeneste. Hvilke kriterier som ligger til grunn for ansettelse og prosessen på de ulike helseforetakene varierer og er oftest ikke kjent for turnussøkerne. Nmf jobber for bedre tilgjengeliggjøring av relevant informasjon om helseforetakene, inkludert ansettelseskriterier. 

I dagens arbeidsmarked inndeles medisinstudentene i to forskjellige grupper. Medisinstudenter med lisens, og medisinstudenter uten lisens. For medisinstudentene som har lisens finnes det lønnsbetingelser som gjelder på landsbasis. For medisinstudenter uten lisens finnes det ingen landsdekkende avtaler, men deres lønn bestemmes av lokale avtaler, B-delsavtalene.

Alle som har eller kvalifiserer for autorisasjon eller turnuslisens (kun mulig frem til 01.01.2019), og som ikke tidligere har gjennomført norsk turnustjeneste, kan søke turnuslegestilling i Norge. Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for autorisering av leger. Etter bestått grunnstudium søker turnuskandidatene gjennom Altinn om legeautorisasjon eller turnuslisens.

Turnustjenesten er overgangen mellom medisinstudiet og selvstendig arbeid som lege. Turnustjenesten gir turnuslegene nødvendig erfaring i praktisk legearbeid og helsemyndighetene grunnlag for å sikre kvaliteten på de legene som skal praktisere i Norge.

Arbeidslivsansvarlig 2017:
Vivian Shubira Amundsen

Om du har spørsmål eller kommentarer til arbeidsliv eller turnus kan du sende mail til arbeidslivsansvarlig i Norsk medisinstudentforening, Vivian S Amundsen

.