Hvor står vi i turnussaken?

I dag uteksamineres det færre norske leger enn det er turnusstillinger. Turnuskaoset i år skyldes at det fortsatt er kø fra den gamle turnusordningen og at flere helseforetak ansatte turnusleger på en uryddig måte. Arbeidsgiverne har også uttrykt vanskeligheter med å skille turnussøkerne fra hverandre. Noen er eksepsjonelt godt kvalifisert, noen skiller seg ut som dårlig kvalifisert, men de aller fleste fremstår som svært like.

De endelige tallene fra vårens turnusansettelser viser at 958 personer sendte 19 965 søknader på 455 turnusstillinger. Hver person sendte i gjennomsnitt 21 søknader, og over 100 personer søkte på alle de utlyste stillingene. 364 norske leger stod til slutt uten turnus, per juli 2013.

Både turnussøkere og arbeidsgivere er enige om at det store antallet søknader var en viktig årsak til at søknadsbehandlingen var uryddig. Basert på tilbakemeldinger fra avgangsstudentene i vår fremmet Nmf et forslag for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å begrense antallet søknader hver turnussøker kan sende. En slik begrensning kan ikke gjøres innenfor dagens lovverk. HOD var åpne for ideen, men de nødvendige endringene i lovverket ville tatt minst 1-­2 år. Vi har derfor valgt å legge bort forslaget om begrensning av antall søknader inntil videre. I stedet ser på alternative løsninger for å bedre søknadssystemet. Det er ikke bare ønskelig av økonomiske årsaker, men nødvendig for å sikre ryddige ansettelser.

Turnuskøen ser ut til å ha gått litt ned siden i fjor. Myndighetene har hevdet at køen vil fortsette å synke og etter hvert forsvinne av seg selv. Virkeligheten er imidlertid ikke så enkel. Legeforeningens statistikk viser at antallet uteksaminerte leger stiger jevnt, samtidig som antallet turnusstillinger er konstant. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil grafene krysse hverandre om få år, og turnuskøen vil begynne å øke igjen. For å unngå denne situasjonen må HOD øke antallet turnusstillinger. Statssekretær Robin Kåss i HOD har uttalt at de ser problemene, og at de er åpne for en økning av antall turnusplasser. De har bestilt en hasteutredning av saken fra Helsedirektoratet, som vil bli offentliggjort rundt årsskiftet.

I dag har Norge behov for alle de norske legene somutdannes. Det store spørsmålet er om legebehovet i samfunnet vil fortsette å øke like raskt som legeantallet. Svaret er avgjørende for hvordan vi bør tenke om turnusordningen fremover. Derfor har Nmf invitert Helsedirektoratet og Legeforeningen til paneldebatt, der blant annet fremtidens legebehov blir tema, på vår årlige konferanse om legeutdanning i november.

Konkurranse om turnusstillinger gjør at vi medisinstudenter må forholde oss til en ny virkelighet. Hva endringen vil bety for hverdagen vår på medisinstudiet er det foreløpig ingen som vet, men det vil utvilsomt få betydning. Debatten om graderte karakterer på medisinstudiet er bare ett eksempel på ringvirkninger av den nye turnusordningen, og den debatten har så vidt begynt.

Fremover skal Nmf hovedsakelig jobbe for flere turnusplasser og bedre håndtering av det store antallet jobbsøknader. Vi skal fortsette å holde et kritisk øye med hvordan turnusleger blir ansatt, opplyse medisinstudenter om sine rettigheter i arbeidslivet, og bistå enkeltmedlemmer som tar kontakt med Nmf. Samtidig skal vi løfte diskusjonen om fremtidens legebehov og delta aktivt i debatten om medisinstudienes utvikling. Problemene med turnusordningen er på ingen måte løst, men vi begynner å få en oversikt over hva problemene faktisk er. Det gjør at vi kan sette inn støtet der det nytter, og derfor ser jeg optimistisk på fremtiden. Gjennom solid arbeid tror vi at vi kan snu situasjonen, og skape en turnusordning som alle kan leve med.

 

Mer om emnene

.