Løsning i Polensaken

Norge og Polen har inngått en avtale som sikrer norske medisinstudenter i Polen norsk autorisasjon etter fullført utdannelse.

Løsning i Polensaken

Hva skjer?
Medisinstudiet i Polen består av 5 år på universitetet og 1 år med ren praksis. Etter dette får man autorisasjon som lege. Denne modellen ønsker polske myndigheter nå å endre, slik at man etter disse 6 årene også skal ha polsk turnustjeneste (staz) før man får autorisasjon. Forslaget omfatter også studentene som allerede er tatt opp på studiet. Endelig vedtak er ikke fattet, men forslaget vil trolig bli vedtatt og tre i kraft innen kort tid.

På grunn av en omlegging av medisinstudiene i Norge er det nå et krav om autorisasjon før man starter i turnus. Autorisasjon må derfor oppnås i studielandet før man kan komme tilbake til Norge og begynne å jobbe.

Det vil være vanskelig for norske studenter å gjennomføre polsk turnustjeneste, da det per dags dato er krav om bestått polsk språktest på B2 nivå. Ordningen er søknadsbasert, og det er ingen garanti for å få plass. Norske og polske myndigheter har derfor blitt enige om den løsningen vi skisserte for dere i vårt brev av 21.04.2016, at norske studenter kan få autorisasjon i Norge uten gjennomført staz og uten utjevnende tiltak i Norge. Kravet om staz skal kun gjelde for leger som skal praktisere i Polen.

Hva betyr dette for deg?
Den nye avtalen mellom Norge og Polen sikrer at norske studenter utdannet i Polen kan få autorisasjon i Norge etter endt utdannelse. Studenter med et diplom fra et polsk lærested som viser at de har fullført grunnutdanningen i medisin, kan søke polske myndigheter om et sertifikat som bekrefter at utdanningen er i samsvar med EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Dette sertifikatet kan så brukes til å få autorisasjon i Norge. Studenter som ønsker å jobbe i Polen etter endt studie må fortsatt gjennomføre polsk turnustjeneste (staz).

Søknaden om sertifikat skal sendes til det polske kontoret for lege- og tannlegesaker (Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa). Det skal betales et mindre gebyr. 

Søknad om autorisasjon i Norge sendes som vanlig til helsedirektoratet. 

Obs! Denne avtalen gjelder kun Norge og Polen, og er ikke gyldig for studenter fra andre studiesteder uten integrert praksis i studiet (Danmark, Irland, Island, Italia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Storbritannia og Sverige).

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med arbeidslivsansvarlig i Nmf Utland, Turid Økland (turid.okland@nmfutland.com).

Referanser
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/autorisasjon-til-leger-og-tannleger-utdannet-i-polen/id2513252/

http://legeforeningen.no/Student/Norsk-medisinstudentforening/Nyheter/2016/INFORMASJON-OM-MULIGE-ENDRINGER-AV-MEDISINSTUDIET-I-POLEN/

.