Om oss

Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Foreningen er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter og har som hovedoppgave å arbeide for sine medlemmers faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Norsk medisinstudentforening tar sikte på å være en aktiv part i utviklingen av den medisinske grunnutdanningen, samt en medvirkende part i saker som vedrører medisinfaget.

Foreningen formidler humanitære idealer blant medisinstudenter, og ønsker å bidra til utviklingen av fremtidige leger. I denne sammenheng ønsker foreningen å bidra til at medisinstudenter får større forståelse for andre kulturer, samfunn, samt nasjonale- og internasjonale helseproblemer. Foreningen gjør dette gjennom sitt bredspekteret arbeid, og ved å stimulere til debatt og skape engasjement blant medisinstudenter.

Norsk medisinstudentforening arbeider blant annet med:

  • Kvaliteten på den medisinske grunnutdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge. Les mer.
  • Turnusordningen - blant annet å sikre en rettferdig konkurranse om turnus. Les mer.
  • Lønn- og arbeidsvilkår for medisinstudenter med og uten midlertidig lisens. Les mer.
  • Utvekslingsmuligheter for medlemmer til andre land. Les mer.
  • Lokale, nasjonale og globale helsespørsmål gjennom prosjekter, seminarer og foredrag. Les mer.
  • MedHum, Nmf´s egen humanitæraksjon som arrangeres hvert andre år. Les mer.

Norsk medisinstudentforenings beslutninger er alltid i pakt med medlemmenes meninger og interesser, og reguleres til enhver tid av gjeldende vedtekter og politisk måldokument.

Vedtektene er foreningens lover og regler, og finnes i sin helhet på høyre side. Foreningens politiske måldokument finnes også her, og inneholder alle gjeldende politiske vedtak gjort av landsmøtet til Norsk medisinstudentforening, og er forpliktende for alle ledd av foreningen. Noe som innebærer at foreningens politikk reguleres og styres ene og alene av foreningens politiske måldokument. Vedtektene og det politiske måldokumentet til foreningen vedtas på foreningen landsmøte, og det er kun foreningens landsmøte som har myndighet til å vedta forandringer i vedtektene og politisk måldokument.

Den daglige driften av foreningen, og ansvaret for at driften er i henhold til vedtektene og politisk måldokument er det foreningens Nasjonale Styre som står for. Riktig nok er det arbeidsprogrammet til foreningen som bestemmer hva foreningen aktivt skal jobber for hvert år. Arbeidsprogrammet til foreningen er ment som en konkretisering av politisk måldokument og vedtas på foreningens landsmøte. Det utarbeides et nytt arbeidsprogram hvert år, og arbeidsprogrammet er underlagt og må samsvare med foreningens politiske måldokument og vedtekter.

Foreningens nasjonalt styre består av 7 styremedlemmer, hvor 5 av styremedlemmene representerer hvert sitt lokallag i Nmf. De 2 siste styremedlemmene er Leder og Internasjonalt Ansvarlig som velges på Valgmøte til foreningen.

Norsk medisinstudentfordeling er Norges medlemsorganisasjon i International Federation of Medical Students’ Associations – IFMSA, og er en medlemsorganisasjon av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

     

 

 

 

.