ArrangementerLandsmøtet:

Landsmøtet er Norsk medisinstudentforening (Nmf) sitt høyeste organ og arrangeres en gang om året som regel før utgangen av mars måned. Ved Landsmøtet er hvert av foreningens lokallag representert ved 4 delegater, som velges av av lokallagets årsmøtet. Alle Nmf sine medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på Landsmøtet.

Nettsidene til landsmøtet

Tillitsvalgtopplæring:
Kurset er ment å gi kunnskap om tillitsvalgtsarbeid gjennom miniforedrag, trainings og gruppearbeid. Det kommer til å bli fokus på opplæring i Nmfs struktur samt nasjonale og internasjonale oppgaver. I tillegg til dette gir kurset mulighet til å bli kjent med andre tillitsvalgte fra foreningen og utveksle erfaringer fra studier og lokalt tillitsvalgtsarbeid.

Grunnutdanningskonferansen:
Ved dette arrangementer er både deltagere fra foreningens lokallag og representanter fra de medisinske fakultetene sine tillitsvalgtorgan (MSU/SRS/MFU) representert. Hensikten  er å ta opp tema knyttet til den medisinske grunnutdanningen som man anser viktig å jobbe med fremover for å forbedre kvaliteten ved medisinstudiet.

Valgallmøte:
Valg av nasjonale tillitsvalgte for Nmf. Tradisjonelt sett ligger dette valget sammen med tillitsvalgtopplæring trinn III (Tvk3).

Prosjekthelgen:
Arbeidshelg for tillitsvalget og interesserte medlemmer som er engasjert i foreningens prosjektkomiteer eller engasjerer seg i tema knytte til global helse. Arbeide foregår i hovedsak gjennom gruppearbeig og foredag, som regel har arrangementer også en overordnet tema.  

 

 

Innhold

.