Generelle bestemmelser for kursutdanningen

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Adgang til kursene: Kursene er åpne for alle leger. Ved overtegning vil de som er nærmest spesialistgodkjenning bli prioritert.

Sentralstyret besluttet i møte 14. februar 1991 å gi tilråding om at studenter og turnusleger:
-    kan gis anledning til å delta på kurs som arrangeres som ledd i legers videre- og etterutdanning når det er plass
    -    skal ikke betale kursavgift
    -     skal ha kursbevis, men det skal klart fremgå at vedkommende er medisinstudent eller turnuslege
    -     kurs som er direkte relatert til forskningsaktivitet som benyttes som ledd i spesialistutdanningen, kan telle som valgfrie kurs for spesialistutdanningen. Andre kurs som ønskes tellende som ledd i spesialistutdanningen, må være gjennomført etter autorisasjon og skal som hovedregel gjennomføres samtidig med tjeneste og utdanning i spesialiteten
    leger med fulle rettigheter fra annet land og med norsk legelisens, vil få godkjent kursutdanning tellende som ledd i spesialistutdanning selv om kursene er gjennomført før norsk autorisasjon.

2)    Påmelding skjer fortrinnsvis elektronisk via lenke på det enkelte kurs i Kurskatalogen på Legeforeningens nettsider. Kurskatalogen.
    Alle rubrikker i påmeldingsskjemaet bør fylles ut. Kjenner man ikke HPR-nummeret, kan man sette inn et vilkårlig tall. Ved overtegning prioriteres de som er nærmest spesialistgodkjenning.

3)    Betalt kursavgift er en forutsetning for kursbevis.

    Faktura for kursavgift blir tilsendt ved tilbud om plass. Kvittering for innbetalt kursavgift kan brukes som dokumentasjon overfor skattemyndighetene. Kursavgift må betales senest 14 dager før kursstart. Kursavgift betales ikke tilbake ved frafall 14 dager før kursavvikling. Kursbevis vil ikke bli utstedt dersom kursavgift ikke er betalt. Påmeldte som ikke møter til kursstart og ikke melder avbud,  kan bli avkrevd betalt kursavgift.
Det forventes full deltakelse på kurs. På  kurs over flere uker, kan det eventuelt gis egne regler om maksimalt akseptabelt fravær.
Ikke-leger som deltar på kurs i legers videre- og etterutdanning betaler dobbel kursavgift. (Sentralstyrevedtak av 24. mai 2000).

4)    Kursprøve - Hvor det er hensiktsmessig, bør det arrangeres en enkel prøve ved avslutningen av kurset. Siktemålet er at alle obligatoriske kurs skal avsluttes med en prøve.

Regler for gjennomføring av prøver i tilknytning til kurs
Sentralstyret i Den norske legeforening har i møte den 14. februar 1991 vedtatt retningslinjer for gjennomføring av prøver i tilknytning til kurs:
 
Forhåndsinformasjon

Kursets mål og innhold og aktuell litteraturliste skal være sendt deltakerne i god tid før kursstart. Kursdeltakerne skal også være kjent med generelle regler for kursprøver.

Innhold

Kursprøvens innhold skal være gjennomgått på kurset.

Utforming av prøven
Kursleder er ansvarlig for utforming av prøvene.

Gjennomføring av prøven

Kursleder er ansvarlig for organisering og gjennomføring av prøvene. Kursleder kan tillate at prøvene gjennomføres med tilgjengelig litteratur/hjelpemidler (stensiler, notater, bøker m.v.). Kursprøver kan også tillates løst som gruppearbeid.

Besvarelse

Besvarelsen leveres anonymt med kodetall.

Bedømming

Besvarelsene bedømmes bestått/ikke bestått. Ikke bestått gis til klart mangelfulle besvarelser. Retningslinjer for bedømmingen skal være trukket opp av bedømmelseskomiteen før komiteen starter arbeidet med å vurdere den enkelte besvarelse. Kandidater som ikke består prøven, får ikke utstedt kursbevis.

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen skal bestå av minst 2 personer som er spesialister i vedkommende fagområde. Kursledelsen vil normalt utgjøre bedømmelseskomiteen.

Klageadgang. Klagenemnd
Lis  som ikke har bestått prøve, har adgang til å klage innen 3 uker. Klagen behandles først av bedømmelseskomiteen. Hvis klager forlanger det, må saken gå til en klagenemnd bestående av eller oppnevnt av fagområdets spesialitetskomite. Dersom det oppnevnes særskilt klagenemnd, skal den ha en sammensetning tilsvarende spesialitetskomiteen. Klagenemnda må få adgang til samtlige besvarelser for sammenlikning. Klagenemnda avgjørelse er endelig.

Adgang til ny prøve

LIS skal ha adgang til å gå opp til ny prøve innen 1/2 år. Den samme kursledelse er ansvarlig for den nye prøven (skriftlig eller muntlig) med de samme kriterier og regler for bedømming. Dersom ny prøve ikke bestås, må vedkommende delta på nytt kurs med tilhørende prøve.

5)    Innkvartering må ordnes av kursdeltakerne selv.

6)    Pressereferat fra kursene er bare tillatt etter samtykke av kurslederne.