Kurskrav

Krav om kursdeltakelse, undervisning i spesialistutdanningen
Vedtatt av sentralstyret 8. desember 1972 med senere endringer.
Sentralstyret kan, etter samråd med spesialitetskomiteene, de medisinske fakulteter, og spesialitetsrådet, kreve at det i utdanningen skal inngå deltakelse i obligatoriske kurs i de spesialiteter hvor det ansees nødvendig eller hensiktsmessig. I henhold til disse bestemmelser i spesialistreglene har sentralstyret vedtatt følgende krav om kursbundet undervisning i spesialistutdanningen.

Krav til gjennomført kurs i administrasjon og ledelse som ledd i spesialistutdanningen:
I samtlige spesialiteter (unntatt allmennmedisin og arbeidsmedisin) kreves gjennomført kurs i administrasjon og ledelse. Dette er et krav som kommer i tillegg til det øvrige kurskrav.