Retningslinjer for internettsider i regi av Den norske legeforening

Retningslinjer for internettsider i regi av Den norske legeforening

Oppdatert 30.4. 2013

Første gang godkjent i sentralstyrets møte 25.-26. april 2002.
Revidert i sentralstyrets møte 18. september 2006.
Revidert i sentralstyrets møte 29.-30.4. 2013.

1. Internett-sider i regi av Den norske legeforening

1.1 Med en Internett-side forstås her et område på Internett der informasjon er gjort tilgjengelig for publikum.

1.2 Med Internett-sider i regi av Den norske legeforening forstås alle nettsider der enten Legeforeningen sentralt, eller et av dens organisasjonsledd fremstår som avsender, uavhengig av publiseringsløsning eller serveren stoffet er publisert på.

2 Formål med Internett-sider i regi av Den norske legeforening

2.1 Internett-sider i regi av foreninger eller organ i Den norske legeforening skal benyttes til å gi informasjon om foreningens virksomhet, om helsepolitiske temaer, om medisinsk-faglige forhold og om andre emner av betydning for legers yrkesutøvelse.  

3. Legeforeningens tilbud

3.1 Legeforeningens sekretariat ved samfunnspolitisk avdeling skal stille til rådighet for fagmedisinske foreninger, fylkesavdelinger, yrkesforeninger og spesialforeninger publiseringsløsning og serverplass til foreningenes sider. Sekretariatet velger én publiseringsløsning som dekker de generelle behovene i foreningene, og videreutvikler denne ut fra det samlede behovet.

3.2 Samfunnspolitisk avdeling bistår også ved spørsmål om drift, struktur og innhold og vil med jevne mellomrom tilby relevante kurs for nettredaktører.

3.3 Samfunnspolitisk avdeling gir de fagmedisinske foreningene som vil publisere egenprodusert faglig stoff som metodebøker, veiledere, prosedyrer på nettsidene, hjelp til å publisere dette på en brukervennlig og profesjonell måte.

4. Rettslig ansvar

4.1 Den norske legeforening står i siste instans rettslig ansvarlig for innholdet på Internett-sider i regi av foreninger eller organ i Den norske legeforening.

4.2 Alle Internett-sider i regi av foreninger eller organ i Den norske legeforening skal derfor ha en nettredaktør som er ansvarlig for at disse retningslinjene og gjeldende lovgivning følges.

4.3 Det skal fremgå tydelig på den enkeltes hovedside hvem som er nettredaktør. Evt instruks for nettredaktør vedtas av vedkommende forening/organ som også dekker vedkommendes evt nødvendige utgifter til abonnement/drift og evt honorar.

4.4 Bytte av nettredaktør/nettansvarlig skal meldes til webmaster@legeforeningen.no.

5. Gjeldende lover og regler

5.1 Det forutsettes at enhver som benytter Internett-sidene til mangfoldiggjørelse er kjent med og innretter seg etter gjeldende lovgivning og relevante regler.

5.2 Lov om opphavsrett til åndsverk og personvernbestemmelsene i Straffeloven utheves som relevante for nettredaktører. Det presiseres at bilder, artikler, lydfiler og presentasjoner skal ikke brukes uten at den som har opphavsrett er forespurt.
Lovene finnes på www.lovdata.no.

5.3 Ved bruk av diskusjonsforum aksepteres ikke innlegg som er injurierende eller rasistiske. Slike innlegg bør slettes eller bes revidert av innlegges forfatter.

5.5 Ved tvil om noe kan publiseres skal samfunnspolitisk avdeling kontaktes.

6. Markedsføring av legetjenester og produkter

6.1 Internett-sider for foreninger eller organ i Den norske legeforening skal ikke benyttes til kommersielle formål som markedsføring av legetjenester eller salg av produkter.

6.2 Det skal heller ikke benyttes omtale, gjennom tekst eller lenker i tekst, som innebærer indirekte reklame. Reglene i Fagpressenes tekstreklameplakat gjelder, og skal følges. Disse er å finne på www.fagpressen.no/Medlemssentral/Roller-etikk-og-lovverk/Tekstreklameplakaten

7. Annonser

7.1 All annonsering skal skje i henhold til gjeldende lovgivning. Ifølge Forskrift om legemidler er det ikke tillatt å drive reklame overfor allmennheten for reseptpliktige legemidler og for preparater med innhold av stoffer som er klassifisert i henhold til internasjonale konvensjoner om psykotrope og narkotiske stoffer. Sider som ikke er lukket med passordbeskyttelse er å anse som åpne for allmennheten selv om leger er målgruppen. Forskrift om legemidler finnes på: www.lovdata.no

7.2 Det er ikke tillatt å markedsføre jobb- og rekrutteringsportaler som er i konkurranse med Legeforeningens tilbud.

7.3 Det er mulig å ha inntil fire bannerannonser på nettsider som benytter seg av Legeforeningens tilbud.

7.4 Det skal fremgå tydelig hva som er annonser på siden.

7.5 Om foreningen mottar støtte til nettsiden fra tredjepart skal dette komme tydelig frem på siden i form av bannerannonse.

7.6 Avtaler om bannerannonser skal foreligge skriftlig for nettsider som benytter seg av Legeforeningens tilbud. Én kopi av annonsekontrakten skal sendes okonomi@legeforeningen.no.

8. Rådgivning og konsultasjon

Internett-sider i regi av foreninger eller organ i Den norske legeforening skal ikke brukes til konsultasjon og rådgivning overfor pasienter.

9. Inntektsfordeling

Annonseinntekter tilfaller vedkommende forening eller organ, likevel slik at ¼ går til Den norske legeforening til dekning av felleskostnader for de av foreningene som benytte seg av Legeforeningens tilbud.

10. Samarbeid

10.1 Ved tekniske problemer på nettsider som benytter seg av Legeforeningens tilbud skal foreningene kontakte webmaster i Legeforeningen, ikke teknisk leverandør direkte. Webmaster vil så snart som mulig sørge for at feil blir rettet. Legeforeningen kan ikke bistå ved tekniske problemer hos andre leverandører enn Legeforeningens tilbud.

10.2 I nært samarbeid med nettredaktørene for de fagmedisinske foreninger, fylkesavdelinger, yrkesforeninger og spesialforeningers nettsider kan Legeforeningen sentralt gjenbruke stoff som publiseres på disse sidene i foreningens sentrale og samlede tilbud på Internett.

11. Revisjon

Disse retningslinjer skal revideres ved behov, og diskuteres i sentralstyret ikke sjeldnere enn hvert annet år.