Årsberetning 2016 og innkalling til generalforsamling 2016

Under årets høstmøte arrangeres generalforsamling i NFIR med oppstart etter det faglige programmet torsdag 1. September kl. 16.30-18.00. Denne sesjonen vil bl.a. inneholde lederens årsmelding (se under), budsjett og utnevning av æresmedlemmer.

Det er ingen i styret som står på valg, men det skal velges ny valgkomite.

Styret foreslår en endring i foreningens lover som det skal stemmes over: Paragraf 5, avsnitt 4, foreslått endres til:"Samtlige styremedlemmer velges for 2 år, og kan gjenvelges maksimalt 2 ganger"

 Her kan du lese årsberetningen 2015-2016

 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2015-2106

 

Norsk Forening for Intervensjonsradiologi (NFIR)

Spesialforening under DNLF

 

 

Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer:

 

Knut Haakon Stensæth (leder)

Edmund Søvik (nestleder)

Ylva Haig (kasserer)

Lars Borgen (sekretær)

Nora Christine Trasti (styremedlem)

 

Styret har avholdt 7 styremøter pr. telefon.

 

Høstmøte 2015 med NFIR årsmøte ble holdt i Tønsberg 8.-9. september 2015, hvor også intervensjonsradiografene deltok for første gang. Faglig sett ble høstmøtet svært godt mottatt, stor takk til radiologene i Tønsberg.

Styret har arbeidet mye med forberedelse av årets høstmøte. Arrangementet er blitt såpass stort at vi bør vurdere å engasjere et kongressfirma for kommende møter. I år har vi også etablert en egen radiograf sesjon parallelt med NFIRs årsmøte.

Leder har også vært i møte med Norsk Radiologisk Forening om vårt fremtidige forhold til deres høstmøte. Vi ønsker å ta opp fremtidig organisering under årets høstmøte.

 

Vi har valgt å fortsette med nettsiden under Dnlfs paraply. Styremedlem Lars Borgen har vært sekretær og nettansvarlig, i tillegg til at han har ansvar for videreføringen av "case of the month". Vi fortsetter med fire annonsører på hjemmesiden.

Styremedlem Nora Trasti har opprettet en lukket gruppe på Facebook for NFIRs medlemmer.

 

NFIR nedsatte høsten 2015 en gruppe ledet av styremedlem Ylva Haig for å utarbeide et forslag til sjekkliste for bruk på intervensjonsradiologiske avdelinger i Norge. Dette har vært etterspurt, og arbeidet presenteres under årets høstmøte.

 

NFIR har vært representert i en gruppe nedsatt av Helsedirektoratet hvor det er utarbeidet et nytt kodeverk for radiologi og IR. Dette har vært viktig for NFIR og gir et samlet kodeverk for IR. Arbeidet med NCRP er sluttført men implementeringen er utsatt.

 

NFIR utnevner sine første æresmedlemmer under årets høstmøte. Det er mange som har bidratt innenfor norsk IR siden etableringen av NFIR i 1995.

 

Det er flere NFIR medlemmer som har deltatt i forskjellige fora i løpet av året. Flere medlemmer er aktive i FLSB (Forum for Ledelse og Servicedesign i Bildediagnostikk), Erna Skomedal er medlem av "CIRSE Patient Information Task Force", Anne Sofie Larsen er medlem av NORKARs styringsgruppe, Sigurd Berger er NFIRs medlem i EIRT Forum (European Interventional Radiology Training Forum), og styremedlem Ylva Haig deltok ved Seldingerselskapets årsmøte på Gotland i mai.

 

NFIR ønsker at flere skal gjennomføre EBIR eksamen og dekker eksamensavgift. EBIR kan tas under ECR og CIRSE.

 

Til slutt vil jeg nevne noen viktige saker for det kommende året. Videre arbeid med søknad om grenspesialisering blir et av hovedtemaene, og vi vil søke samarbeid med den svenske intervensjonsradiologiske foreningen (Seldingerselskapet).

Styret har så vidt begynt å se på mulige nye stipendmuligheter fra NFIR, ut fra økonomisk situasjon ønsker vi å opprette nye stipendordninger for forskning og hospitering innenfor IR.

 

 

Trondheim 31/8-16

 

 

Vennlig hilsen

Knut Haakon Stensæth

Leder NFIR