Høringsuttalelser

search

Periode

  • År: Måned:

336 sider. Side 1 av 17

Rekkefølge:

AF om forslag til ny forskrift om pasientjournal

AF om forslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp

AF om forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell

Høring - Læringsmål for de kliniske fagene i del 1

AF om forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

AF om forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

AF om intern høring – landsstyresak – forslag om endringer i lovens §3-6 om fagmedisinske foreninger

AF om - landsstyresak – lovendringer – komiteer og råd Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning

AF om ny spesialforening: Legers forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

AF om Legeforeningens alkoholpolitikk

AF om Landsstyresak - lovendringsforslag – deltakelse på medlems- og årsmøter i Legeforeningen via digitale løsninger

AF om - landsstyresak - kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalansen ved opptak til medisinstudiet

AF om NOU 2017:16 På liv og død

AF om Landsstyresak - lovendringsforslag - valgkomité

Af om forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid

AF om forslag til endringer i Reglement for Rådet for legeetikk

AF om forslag til vedtektsendringer for Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger. Intern høring - Landsstyresak

AF om utkast til standarden - tilbakemelding på henvisning

AF om pakkeforløp psykisk helse og rus

AF om foreslåtte endringer i Akademikernes idégrunnlag

336 sider. Side 1 av 17