Høringsuttalelser

search

Periode

  • År: Måned:

344 sider. Side 1 av 18

Rekkefølge:

AF om forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

AF om forslag om endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter

AF om ny forskrift om helseundersøkelse og losaspiranter

AF om Grunnlagsdokumentet «Status og visjoner for praksiskonsulentordningen 2018»

AF om forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding)

AF om regionale utviklingsplaner 2035

AF om helsetjenester for eldre - plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten

AF om innspill til ny folkehelsemelding

AF om forslag til ny forskrift om pasientjournal

AF om forslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp

AF om forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell

Høring - Læringsmål for de kliniske fagene i del 1

AF om forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

AF om forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

AF om intern høring – landsstyresak – forslag om endringer i lovens §3-6 om fagmedisinske foreninger

AF om - landsstyresak – lovendringer – komiteer og råd Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning

AF om ny spesialforening: Legers forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

AF om Legeforeningens alkoholpolitikk

AF om Landsstyresak - lovendringsforslag – deltakelse på medlems- og årsmøter i Legeforeningen via digitale løsninger

AF om - landsstyresak - kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalansen ved opptak til medisinstudiet

344 sider. Side 1 av 18