Høringsuttalelser

search

Periode

  • År: Måned:

331 sider. Side 1 av 17

Rekkefølge:

AF om pakkeforløp psykisk helse og rus

AF om foreslåtte endringer i Akademikernes idégrunnlag

AF om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Af om gjennomføring av forsøk med primærhelseteam

AF om forslag til lov om nasjonalt register over drap og vold med dødelig utgang

AF om forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

Høring - Landsstyremøtet 2018 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

AF om felles overordnede læringsutbyttebeskrivelser for profesjonsstudiene i medisin

AF om innspill til Akademikernes næringspolitiske dokument

AF om tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og samordning

AF om forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

AF om forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

Af om veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov

Af om veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov

AF om forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak

AF om regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst

AF om endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

AF om innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

AF om forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen

Af om Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten

331 sider. Side 1 av 17