FAQ

search

Periode

 • År: Måned:

32 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Krav om tilbakebetaling av lønn

Her kan du lese mer om:

 • Rettslig utgangspunkt 
 • Partenes subjektive forhold
 • Tidsmomentet 
 • Krav kan være foreldet 
 • Automatisk lønnstrekk 

Når ansatte ikke presterer

Her kan du lese mer om: 

 • Rettslig utgangspunkt 
 • Tilsynssak og oppsigelse 
 • Betydningen av avtalt prøvetid 
 • Bruk av advarsler 
 • Arbeidssgiver har bevisbyrden 
 • Krav til drøftelser før oppsigelse 
 • Forhandlinger, søksmål og retten til å stå i stilling 
 • Bistand fra Legeforeningen 

Sykehuskonflikten til Arbeidsretten

Her kan du lese mer om: 

 • Rikslønnsnemdas avgjørelse 
 • Bakgrunnen for tvisten 
 • Ujevnt styrkeforhold 
 • Praksis endret 
 • Stevningen til Arbeidsretten 
 • Griper inn i foreningsfriheten 
 • Bruk av ekstern advokat 

Den best kvalifiserte

Her kan du lese mer om:

 • Kvalifikasjonsprinsippet
 • Hensynene bak prinsippet
 • De tre sentrale kriteriene 
 • Krav om ekstern utlysning 
 • Krav om skriftlighet 
 • Konsekvenser ved brudd

Tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken

Her kan du lese mer om:

 • Om rikslønnsnemnda
 • Tvungen lønnsnemnd - hva innebærer det?
 • Betydningen av internasjonale konvensjoner
 • Norges praksis med bruk av tvungen lønnsnemnd
 • Veien videre i sykehuskonflikten

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-9 om ledelse i sykehus

Her kan du lese mer om:

 • Kort om bestemmelsens bakgrunn og formål
 • Lederens ansvar
 • Lederens myndighet
 • Kompetansekrav
 • Medisinsk faglig rådgiver

Illojale ytringer?

Her kan du lese mer om:

 • Ytringsfrihetens innhold
 • Innholdet i lojalitetsplikten
 • Ytringsfrihet vs. lojalitetsplikt

Vaktrom

Her kan du lese mer om:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidsplassforskriften
 • Arbeidstilsynets veiledning om arbeidsmiljø i helseinstitusjoner
 • Tariffavtalereguleringer

Ambulerende tjeneste og forholdet til tjenestested

Her kan du lese mer om:

 • Kort om innholdet i ambuleringsbestemmelsene
 • Angivelse av tjenestested

Arbeidsgivers adgang til å holde stillinger ledige

Her kan du lese mer om:

 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidsgivers styringsrett ved beslutning om å ansette
 • Konsekvenser for de ansatte

 

Trakassering i arbeidslivet

Her kan du lese mer om:

 • Rettslig grunnlag
 • Innholdet i begrepet trakassering i aml. § 4-3 (3)
 • Bevisproblematikk i trakasseringssaker
 • Hvem har ansvaret?
 • Rettslige konsekvenser av trakassering

 

Aldersgrenser i arbeidslivet

Her kan du lese mer om:

 • Dagens regler
 • Departementets regler
 • Overlegeforeningens sitt syn
 • Legeforeningen sitt syn
 • Akademikerne sitt syn
 • Regjeringen sitt syn

 

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Her kan du lese mer om:

 • Styringsretten i et historisk perspektiv
 • Startpunktet: Den individuelle arbeidsavtalen
 • Rettspraksis om arbeidsgivers endringsadgang
 • Når endringen ligger utenfor styringsretten
 • Avsluttende refleksjoner

Inngåelse av arbeidsavtaler

Her kan du lese mer om:

 • Generelt om inngåelse av avtaler
 • Skriftlig arbeidsavtale
 • Konsekvenser av at arbeidsavtalen er i strid med lov eller tariffavtale
 • Særlig om tjenestested og forholdet til ambulerende tjeneste
 • Rom for forhandling ved ansettelse

Se vedlegg til høyre.

Jus for leger

Utlysning av og tilsetting i overlegestillinger

Her kan du lese mer om:

 • Utlysning – aktuelle lovbestemmelse
 • Utlysning av stillinger i helseforetakene og Virke-sykehusene
 • Helseforetakene
 • Virke-sykehusene
 • Intern utlysning
 • Utlysningsteksten
 • Kvalifikasjonsprinsippet
 • En forsvarlig tilsettingsprosess
 • Klage på en tilsetting

Se vedlegg til høyre

Fredsplikten – et forbud mot arbeidskamp

Her kan du lese mer om:

 • Regulering av arbeidsforhold
 • Fredspliktens grunnlag og omfang
 • Arbeidsrettens dom av 15. juli 2013 – ulovlig arbeidskamp
 • Stevning og tilsvar i saken mellom Spekter og Unio/Norsk Sykepleierforbund om anført tariffstridig og ulovlig arbeidskamp.
 • Rettstilstandens betydning for legens fredsplikt 

Se vedlegg til høyre.

Lønnsutbetalinger – hva skjer når utbetalingene er feil?

Her kan du lese mer om:

 • Læren om «condictio indebiti»
 • Særlig om aktsomhetskravet
 • Tilbakebetaling – kan arbeidsgiver trekke arbeidstakeren automatisk i lønn?
 • Foreldelse
 • Legeforeningens bistand

Se vedlegg til høyre.

Enigheter med Spekter

Her kan du lese mer om:

 • Enighet med Spekter 1 – Vaktfritak for overleger
 • Enighet med Spekter 2 – Overtidsgodtgjøring for leger i deltidsstilling
 • Godtgjøring for uforutsette vakter
 • Godtgjøring for tilfeldig overtid

Lederkontrakter

Her kan du lese mer om:

 • Kort om arbeidsmiljølovens bestemmelser om inngåelse av arbeidskontrakter
 • Hva bør lederkontrakten inneholde?
 • Er det spesielle forhold man skal tenke på når det gjelder lederstillinger som kan søkes av ulike yrkesgrupper?
 • Forholdet til overenskomst/tariffavtale
 • Åremål eller fast ansettelse?
 • Rett til retrettstilling?
 • Momenter til lederkontrakten
 • Rådgivning til leger i lederstillinger

32 sider. Side 1 av 2