MainTeaser

Etikk

Etisk bevissthet og refleksjon er en sentral del av alle sider ved legers yrkesutøvelse. Les om Legeforeningens arbeid knyttet til etikk, nasjonalt og internasjonalt, og om Rådet for legeetikk.

Legeforeningen er opptatt av at pasienter skal ha lik rett til behandling, skriver president Hege Gjessing.

Jus brukes for å styre samfunn og individers adferd gjennom normering med rettsvirkninger. Rettsvirkningene er den viktigste forskjellen på jus og etikk.