Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for våren 2019 med søknadsfrist 15. mars. 

Cand.med. Anja Maria Lyche Brænd ved Institutt for helse og samfunn forsvarte 28. august sin avhandling: Clinical drug trials in Norwegian general practice A study of a 10-year cohort of trials identified from applications to the Norwegian Medicines Agency 1998-2007. Kliniske studier av legemidler danner basis for det vi vet om hvordan legemidler virker på pasienter. Manglende studier fra allmennpraksis kan bety at vi ikke vet med sikkerhet hvor godt legemidler virker når de skrives ut i vanlig norsk allmennhelsetjeneste. Der det ble undersøkt om artiklene gav tilstrekkelig informasjon til at leseren kunne vurdere om studieresultatene var overførbare til andre sitasjoner ble ofte viktig informasjon utelatt.

Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana, forsvarte den 14. juni sin ph.d. ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. I denne avhandlingen har hun undersøkt vilkår for at legen skal kunne bidra til verdighetsbevarende behandling og omsorg for pasienter i livets sluttfase i sykehjem.

I avhandlingen er det sykehjemslegens rolle som er undersøkt, men analysene av legers forhold til døden og arbeid med mennesker i livets siste fase har relevans for alle leger.

Cand.med. Åse Ruth Eggemoen ved ved Institutt for helse og samfunn forsvarte 31.5.18 sin  avhandling for graden ph.d.ved UiO: «Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition in a multi-ethnic population». Arbeidet viser at Vitamin D-mangel var svært utbredt blant gravide i Oslo hos kvinner med bakgrunn fra Asia eller Afrika. Både svangerskapsdiabetes og lav fødselsvekt er vanlig i disse etniske gruppene, men det ble ikke funnet sammenheng mellom mors nivå av vitamin D og svangerskapsdiabetes, fødselsvekt eller barnets kroppssammensetning.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Nyheter fra allmennmedisinsk forskningsfond om AMFF støttede forskningsprosjekter.

Kort om AMFF

Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser.
Tildelinger fra fondet skjer to ganger årlig, vår og høst. Fondet støtter ph.d. prosjekter. Søknadsfristen for neste tildeling av midler er 15.9.2017.

 
Ph.d. grader finansiert av fondet

Vitenskapelige artikler

Allmennmedisinske forskningsinstitusjoner i Norge

Aktuelle alternative finansieringskilder