Fagmedisinske foreninger

Statistikk for alle fagmedisinske foreninger samlet, finner du i medlemsstatistikken for Den norske legeforening, i tabell 5. For fagmedisinske foreninger med mer enn 700 medlemmer, finner du helt oppdaterte medlemstall under legestatistikk - 'Om leger i Norge'. Nedenfor finner du helt oppdaterte medlemstall for alle fagmedisinske foreninger i begynnelsen av hver måned.

Medlemsstatistikk for de fagmedisinske foreningene for 2015 og per 1. januar 2016 finnes kun i oversikten for alle fagmedisinske foreninger samlet.

Nedenfor finner du medlemsstatistikk for hver enkelt av de fagmedisinske foreningene, detaljerte tabeller i PDF-format med alle medlemstall ca fire- fem ganger i året (men ikke mellom 1. desember 2014 og 25. februar 2016), deretter fom. 25. februar 2016 er det detaljerte tabeller for hver enkelt fagmedisinsk forening, nå i Excel-format, sist oppdatert med tabeller per 1. september 2019 (klikk '2019 september').

Siden 1. januar 2007 har Legeforeningen hatt obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger for sine medlemmer med godkjent spesialitet eller stilling som fastlege. I juni 2013 vedtok landsstyret obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger også for medlemmer som er 'lege i spesialisering'. Medlemsstatistikk for de fagmedisinske foreningene for hele 2015 og per 1. januar 2016 finnes kun i oversikten for alle fagmedisinske foreninger samlet

Bla nedover på denne siden inntil du finner den fagmedisinske foreningen du ser etter!


For de største av de fagmedisinske foreningene, og for de største foreningene av hver foreningstype, oppdateres det totale medlemstallet ukentlig på nettsidene, under 'Legestatistikk' og midt i kolonnen på høyre side, 'Om leger i Norge'. Her finner du også tilsvarende oppdatert statistikk over medlemstallet for ikke-spesialister ('leger i spesialisering' har vi ikke like sikre tall for) i hver enkelt fagmedisinsk forening. 

For den systematiske oversikten over detaljert medlemsstatistikk for alle fagmedisinske foreninger, må du se på tabellene under, eller for en samlet oversikt over alle underforeninger, gå til medlemsstatistikken for Den norske legeforening. Medlemstall for fagmedisinske foreninger finner du her i tabell 5, som du finner på denne siden (let deg frem til f.eks. lenken '2019 januar'). Tabell 7 viser antallet spesialister i hver spesialitet blant alle Legeforeningens medlemmer. Les mer om dette nedenfor.

Leger som arbeider innen grenspesialitetene, eller innenfor generell kirurgi eller indremedisin, skal som hovedregel ha to ordinære medlemskap i fagmedisinsk forening, ett for hovedspesialiteten (generell kirurgi eller indremedisin) og ett for grenspesialiteten. For grenspesialister er det obligatorisk med begge disse to ordinære medlemskapene i fagmedisinsk forening. I tillegg til alle godkjente spesialister og alle leger i spesialisering (i den grad vi har tilstrekkelig info i medlemsregisteret), er det også obligatorisk medlemskap i fagmedisinsk forening for fastleger, uansett om disse er godkjente spesialister i allmennmedisin. Obligatoriske medlemskap i fagmedisinsk forening gjelder selvsagt kun for medlemmer av Legeforeningen og ikke for abolutt alle medlemmer.

De fleste medlemmer som ikke er spesialister og ikke er fastleger (hovedsakelig leger i spesialisering), er nå også innmeldt i fagmedisinsk forening (i henhold til landsstyrets vedtak i juni 2013), dersom vi har tilstrekkelig info i medlemsregisteret til å kunne gjøre det, unntatt leger i spesialisering trinn 1 (LIS1) og i en del andre stillinger som ikke er knyttet til spesialisering, men det er et stort antall ikke-spesialister som ikke har oppgitt tilstrekkelig info til at vi har kunnet melde inn i noen fagmedisinsk forening. Hvilke medlemskap du har, kan du se ved pålogging på nettsiden, eller det vil fremgå av kontingentkravet som sendes ut nå i mars 2019. Dersom du skal være, eller ønsker å være innmeldt i fagmedisinsk forening og ikke er blitt innmeldt ennå, eller mener du er blitt innmeldt i feil fagmedisinsk forening (som trolig skyldes mangel på oppdatert info i medlemsregisteret), må du gi beskjed til seksjon for medlemsservice, f.eks. ved å sende en e-post til medlem@legeforeningen.no.

Medlemsstatistikk før 1. januar 2007 for foreninger som på dette tidspunktet ble endret fra spesialforeninger til fagmedisinske foreninger, finner du under spesialforeninger og ikke under fagmedisinske foreninger: http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Medlemsstatistikk/Spesialforeninger/Alle-spesialforeninger-samlet---medlemstall/

En tabell som viser de store endringene i medlemstall ved denne organisasjonsendringen, med sammenligning av medlemstallene i de tidligere spesialforeningene per 18.12. 2006 og i de nye fagmedisinske foreningene per 1.2. 2007, finnes her:
http://tidsskriftet.no/article/1507294

Assosierte medlemmer i en underforening av Legeforeningen er de som ønsker å være medlem av en forening, men som ikke kan være, eller ønsker å være, ordinære medlemmer i henhold til Legeforeningens lover i akkurat den foreningen. I fagmedisinske foreninger er dette ofte medlemmer med to eller flere godkjente hovedspesialiteter (men bare et fåtall av alle disse medlemmene), eller leger som er godkjente spesialister i en spesialitet og ønsker å beholde sitt ordinære medlemskap i den fagmedisinske foreningen som er knyttet til den spesialiteten, men som ønsker å ha et assosiert medlemskap i en annen spesialitet de er tilknyttet, f.eks. fordi de er i spesialisering i den spesialiteten. Noen medlemmer jobber jo også innen to spesialiteter samtidig, med variererende antall spesialsitergodkjenninger, og kan gjøre ulike typer valg mellom ordinære og assosierte medlemskap i fagmedisinsk forening.

En del av Legeforeningens medlemmer har som nevnt spesialistgodkjening i mer enn én hovedspesialitet, og/eller i mer enn én grenspesialitet. Det følger derfor av det som er sagt innledningsvis, at summen av spesialistgodkjenninger blant medlemmene vil være større enn summen av spesialister som er ordinære medlemmer i de fagmedisinske foreningene (bare et fåtall av dobbeltspesialistene er assosierte medlemmer). Det totale antallet medlemmer av Legeforeningen og som er godkjente spesialister i hver enkelt spesialitet, finner du derfor ikke i medlemsstatistikken for de fagmedisinske foreningene, men i medlemsstatistikken for Den norske legeforening, tabell 7, som du finner på denne siden (let deg frem til f.eks. lenken '2019 september').