Spesialforeninger

Medlemsstatistikk for spesialforeningene, detaljerte tabeller i PDF-format med alle medlemstall ca fire- fem ganger i året (unntatt 2015 og frem til februar 2016). 

Legeforeningen har frivillig medlemskap i spesialforeninger, og medlemmer av Legeforeningen som ønsker å melde seg inn i en spesialforening må derfor ta kontakt med den aktuelle spesialforeningen, som igjen må melde fra til sekretariatet, f.eks. ved å sende en e-post til medlem@legeforeningen.no. Medlemsstatistikk for spesialforeningene i 2015 og per januar 2016 finnes kun samlet på denne siden og i krysstabellene nedenfor for 2015 og 2016, som viser alle kombinasjoner av ordinære medlemskap i spesialforeningene, samt kombinasjoner av ordinære medlemskap i yrkesforeninger og spesialforeninger.

Siden 25. februar 2016 finnes det igjen detaljerte tabeller for hver enkelt spesialforening, nå i Excel-format, sist oppdatert med tabeller per 1. september 2019 (klikk '2019 september'). Bla videre nedover på denne siden, så finner du først en oversiktstabell med den nyeste meldlemstallene, og deretter den detaljerte medlemsstatistikken for den spesialforeningen du ser etter.  

Merk at statistikken kun omfatter medlemmer av Den norske legeforening som er registrert hos Legeforeningen som medlemmer av spesialforeningen. Dette er i varierende grad oppdatert i medlemsregisteret sentralt i Legeforeningen, dårligst for de spesialforeningene som Legeforeningen ikke innkrever kontingent for. Enkelte av spesialforeningene har i tillegg medlemmer som ikke er medlemmer av Legeforeningen. Disse er heller ikke inkludert i denne medlemsstatistikken. Medlemstallene her kan inkludere medlemmer som ennå ikke har betalt medlemskontingent til spesialforeningen og disse må da anses som potensielle medlemmer.

Tidligere spesialforeninger som var direkte knyttet til én spesialitet benevnes siden 1. januar 2007 som fagmedisinske foreninger. Fra denne datoen ble det innført obligatorisk medlemskap i disse foreningene for alle medlemmer av Legeforeningen som er godkjente spesialister eller har stilling som fastlege. Medlemsstatistikk før 1. januar 2007 for disse foreningene finner du under spesialforeninger og ikke under fagmedisinske foreninger.

En tabell som viser de store endringene i medlemstall ved denne organisasjonsendringen, med sammenligning av medlemstallene i de tidligere spesialforeningene per 18.12.2006 og i de nye fagmedisinske foreningene per 1.2.2007, finnes her:
Norsk forening for allmennmedisin er størst

Sentralstyret vedtok på sitt møte 11. mars 2014 endringer i antallet spesialforeninger.

Vedtaket følger nedenfor.

Norsk selskap for trombose og hemostase ble i samme møte godkjent som ny spesialforening.

Vedtak:

"Etter vurdering av spesialforeningene i forhold til de nye lovene anses følgende spesialforeninger å kunne gis fortsatt godkjenning: Medisinsk forening for nevrohabilitering, Norsk flymedisinsk forening, Norsk forening for Allergologi og Immunpatologi, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet, Norsk forening for intervensjonsradiologi, Norsk forening for maritim medisin, Norsk forening for palliativ medisin, Norsk forening for smertemedisin, Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin, Norsk militærmedisinsk forening, Norsk selskap for Craniofacial kirurgi og Norsk trygdemedisinsk forening.

Tilsvarende gjelder Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin og Norsk selskap for akuttmedisin som ble godkjent av sentralstyret i desember 2013.

Følgende spesialforeninger anses ikke lenger å fylle vilkårene som spesialforening i Legeforeningen, og mister sin status: Foreningen for norske leger i utlandet, Norsk forening for håndkirurgi, Norsk forening for pediatrisk radiologi, Norsk forening for reumakirurgi, Norsk forening for thoraxradiologi og Norsk nevroradiologisk forening.

Norsk forening for leger i legemiddelindustrien gis en frist innen utgangen av året på å dokumentere at de oppfyller kravene for å opprettholde status som spesialforening i Legeforeningen".

Generalforsamlingen i Norsk Forening for Maritim Medisin vedtok 21. oktober 2016
enstemmig å melde seg ut av Den norske Legeforening og fortsette sin virksomhet som en uavhengig og selvstendig forening.

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet er i slutten av 2018 godkjent som ny spesialforening i Legeforeningen.

I tråd med dette er følgende antall registrert som ordinære medlemmer i spesialforeningene i Legeforeningens medlemsregister per 3. september 2019 (kun medlemmer av Legeforeningen):  

Spesialforening   Kode   Antall
------------------------------------------------------------------------------------
Eldre legers forening   203   617
Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet   241   490
Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin   300   268
Norsk forening for allergologi/immunpatologi   216   228
Norsk forening for palliativ medisin   233   183
Norsk flymedisinsk forening   265   155
Norsk forening for intervensjonsradiologi   222   129
Norsk militærmedisinsk forening   246   111
Norsk trygdemedisinsk forening   262   112
Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet    303    96
Norsk forening for smertemedisin   271   97
Norsk hjerneslagforening*   302   92
Medisinsk forening for nevrohabilitering   206   88
Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin   244   64
Norsk selskap for akuttmedisin   301   52
Norsk selskap for trombose og hemostase   280   51
Norsk selskap for craniofacial kirurgi   266   26
Norsk forening for leger i legemiddelindustrien   268   19
------------------------------------------------------------------------------------
Sum medlemmer av Dnlf i nåværende spesialforeninger**        2 878
------------------------------------------------------------------------------------

 

* Norsk hjerneslagforening er blitt godkjent av sentralstyret som spesialforening i Legeforeningen under dette navnet. Foreningen har senere endret navn, men denne navneendringen er ennå ikke godkjent av sentralstyret i Legeforeningen.

** Norsk hodepineselskap har ingen medlemmer registrert i Legeforeningens medlemsregister.

Foreninger som etter sentralstyrets vedtak som er referert foran, ikke lenger har status som spesialforeninger i Legeforeningen, er det ikke utarbeidet medlemsstatistikk for siden begynnelsen av 2014.

Medlemstallene foran inkluderer totalt åtte studentmedlemmer, fem i Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet, to i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin og én i Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

I tillegg til tabellen ovenfor, henvises det til statistikksiden for hver enkelt forening, senest oppdatert med medlemsstatistikk i Excel-format per 1. september 2019 (klikk '2019 september') for mer statistikk om medlemmene i hver enkelt av de nåværende spesialforeningene, eller ta kontakt med statistikksjef Anders Taraldset.

Mer om emnene