Oversikt spesialister


Oppdatert statistikk for spesialistgodkjenninger i 2018 og tidligere år, samt historisk statistikk for spesialistgodkjenninger per år finner du her, og artikler og oversikter for spesialistgodkjenninger for hvert enkelt år tom 2015 finner du her. Under samlesiden for spesialiststatistikk finner du mye mer, blant annet omfattende statistikk for "utdanningstid", dvs gjennomsnittlig antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenninger (oppdatert per 25.9. 2017). For kjønnsfordelingen i hver enkelt spesialitet finner du både historiske tall og tall for 2019 her, og du fonner også historiske tall som viser kjønnsfordelingen for spesialister i hver enkelt spesialitet finnes både fra SSB og fra Legeforeningen (se nedenfor).

Vi har også lagt ut en tabell for antallet spesialister i hver spesialitet per 5.3. 2018, etter forskjellige regnemåter. Denne tabellen viser også kvinneandelen i hver spesialitet for yrkeaktive spesialister under 70 år og i Norge.

Vi har også en tabell som sammenligner tall fra SSB 2008- 2017 og Legeforeningen per 5.3. 2018 mht antallet spesialister i hver spesialitet, med fordeling på kjønn, begge er avgrenset til spesialister med norsk adresse.


Det totale antallet spesialister i Norge er bare marginalt høyere enn antallet medlemmer av Legeforeningen som er godkjente spesialister, fordi antallet ikke-medlemmer som er spesialister og som bor/arbeider i Norge (antallet er her svært usikkert, men vi antar at dette er svært lite og legger til grunn at 97,6 % av de yrkesaktive spesialistene under 70 år i Norge er medlemmer) trolig langt på vei oppveies av et nesten tilsvarende antall spesialister som er medlemmer av Legeforeningen og bor/arbeider i utlandet. For antallet spesialister i Norge kan man derfor også bruke medlemsstatistikken for Den norske legeforening som et rimelig anslag for antallet yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge. Siste medlemsstatistikk som er lagt ut på nettsidene og som viser dette, er per 2019. For dette formålet bør du altså IKKE anvende medlemsstatistikken for hver enkelt av de fagmedisinske foreningene dersom du er ute etter mest mulig fullstendige tall, ettersom disse medlemstallene er lavere for godkjente spesialister pga dobbeltspesialiteter, i medlemsstatistikken for de fagmedisinske foreningene enn i medlemsstatistikken for Den norske legeforening. Men dersom du er ute etter tall som i større grad fordeler hver enkelt spesialist på kun én spesialitet (unntatt generell kirurgi og indremedisin, hvor det er obligatorisk medlemskap i både foreningen for hovedspesialiteten og foreningen for grenspesialiteten), kan det være fornuftig å bruke medlemsstatistikken for de fagmedisinske foreningene.

Merk at tabellene i medlemsstatistikken for Den norske legeforening kun viser antallet spesialistgodkjenninger i hver spesialitet for medlemmer av Den norske legeforening. Vi kan anta at antallet spesialister i Norge som ikke er medlemmer, ikke er så veldig mye høyere enn antallet medlemmer som er i utlandet, slik at disse to faktorene langt på vei utligner hverandre. Antallet spesialister i hver enkelt fagmedisinsk forening derimot, vil vise lavere tall, som forklart foran og under medlemsstatistikken for fagmedisinske foreninger. Årsaken er at medlemmene totalt har flere spesialistgodkjenninger enn antallet medlemskap i fagmedisinske foreninger for spesialister.

Dersom du derimot ønsker å vite antallet leger i spesialisering (dersom vi legger til grunn at dette er sammenfallende med antallet ikke-spesialister) i hver spesialitet, anbefales medlemsstatistikken for de fagmedisinske foreningene, unntatt for Norsk forening for allmennmedisin hvor alle fastleger har obligatorisk medlemskap, og bare en viss andel av ikke-spesialistene vil være i spesialistutdanning.

Du finner et omfattende statistisk materiale om godkjente spesialister her, blant annet med antallet spesialister på ulike tidspunkter og antallet spesialistgodkjenninger per år, her.

Du finner statistikk for andelen med doktorgrad i 2002 og i 2016 blant yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge i hver enkelt spesialitet i disse tabellene. Det vil ikke bli utarbeidet noen nye versjoner av disse tabellene, ettersom praktisk talt ingen doktorgrader er registrert i Legeforeningens medlemsregister siden 2016, og alt for få også i årene frem mot 2016.

Vi benytter i statistikken begrepet "yrkesaktive under 70 år i Norge". Dette begrepet kan være litt problematisk i statistikk som inkluderer leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen, ettersom disse da automatisk blir regnet som yrkesaktive når vi ikke har annen informasjon. Vi er klar over at opplysninger om yrkesaktivitet er usikre for leger som ikke er medlemmer. Det går derfor også an å bruke tallene fra medlemsstatistikken, som blir sikrere for medlemmene isolert sett, men kan være noe ufullstendige for spesialister totalt dersom det er avvik mellom antallet medlemmer i utlandet og antallet ikke-medlemmer i Norge i den enkelte spesialitet.

I medlemsstatistikken finnes det altså statistikk for antallet spesialister i hver spesialitet både i medlemstallene for Den norske legeforening og i medlemstallene for hver enkelt fagmedisinsk forening, men disse tallene er ikke sammenfallende, som forklart foran. For den enkelte fagmedisinske forening finnes det detaljert statistikk for både spesialister og ikke-spesialister. Merk at disse medlemstallene for antallet spesialister i den enkelte spesialitet (i den siste tabellen) kan være noe lavere enn antallet spesialister som er medlemmer av Legeforeningen i tabellen nevnt foran. Dette skyldes at mange spesialister har flere spesialistgodkjenninger, men kun ett ordinært medlemskap i fagmedisinsk forening (med unntak av foreningene for generell kirurgi og grenspesialitet, og foreningene for indremedisin og grenspesialitet). Som hovedregel har spesialistene ordinært medlemskap i den fagmedisiske foreningen som tilsvarer deres siste spesialistgodkjenning. Det er også mulig å ha assosiert medlemskap i en annen fagmedisinsk forening enn der man har sitt ordinære medlemskap, men det er relativt få av spesialistene med mer enn én spesialistgodkjenning som har benyttet seg av denne muligheten. Medlemstallene for godkjente spesialister i den første tabellen under fagmedisinske foreninger inkluderer også evt spesialister i andre spesialiteter enn den spesialiteten foreningen er tilknyttet og kan derfor også være høyere enn antallet spesialister som er medlemmer av Legeforeningen i den enkelte spesialitet.

Oversikt over alle spesialistgodkjenninger hvert enkelt år tom. 2018 finner du her, og historiske tabeller både i PDF-format (2015- 2018) og i Excel-format for tabeller som går mye lengre tilbake i tid, her.

Oversikt over fordelingen på kjønn innen hver spesialitet, både for spesialister og for leger i spesialistutdannning, finner du både i to artikler fra Dagens Medisin basert på tall fra Legeforningen per november 2011 og per februar 2016, og flere andre tall for alle spesialiteter her. For yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge og for leger i spesialisering per 1.1. 2019 finner du kjønnsfordelingen her.

Du finner flere tall for fordelingen på kjønn i hver spesialitet med tall både fra SSB og fra Legeforeningen i lenkene i ingressen over.

Mer om emnene