2016-1 Yrkesaktive leger < 70 år i Norge fordelt på stilling per 2.5. 2016

Stillingsgruppe Antall Alder
(gj.sn.)
55-69 år %  Kvinner % Spesialist % Doktorgrad/ Ph.D. % Utlendinger %
Overordnet sykehuslege 7.255 51,5 38,3 41,1 94,8 21,1 21,5
Underordnet sykehuslege (lege i spesialisering) 5.894 36,0 1,2 60,6 16,3 6,3 12,5
Turnuslege sykehus 555 29,6 0,0 63,4 0,2 1,6 11,0
Turnuslege kommmune 216 30,1 0,0 57,9 0,5 0,9 6,5
Almenlege/ fastlege/ kommunelege m.v. 5.623 46,9 30,9 44,7 51,9 2,6 16,3
Privatprakt. spesialist 926 57,2 66,4 34,3 99,4 12,1 12,9
Bedriftslege 205 50,9 47,8 53,2 41,5 3,9 9,3
Vitenskapelig stilling 678 46,7 33,9 46,8 45,7 43,1 9,6
Administrativ stilling, totalt og herav i staten 390
Stat:
186
54,2
Stat:
54,6
54,9
Stat: 57,0
41,3
Stat: 47,8
67,4
Stat:
67,7
23,8
Stat:
19,4
9,7
Stat:
9,7
Annen stilling i Norge 173 51,1 48,0 30,1 59,0 27,7 5,8
Ukjent stilling* 3.679 39,0 15,4 52,7 20,0 4,7 19,7
 
Totalt 25.594 44,6  25,0 48,6 51,5 10,9 16,7

 

Tallene omfatter ca 250- 300 færre leger med kjent stilling enn det ellers ville vært , som følge av at leger i permisjon fra stillingen her står med ukjent stilling, i motsetning til i tidligere tabeller.

* Leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen, inngår alle i gruppen 'ukjent stilling', ettersom vi kun ajourholder stillingsopplysninger for medlemmer, men i denne gruppen er 72,6 % av legene medlemmer av Legeforeningen (2.672 medlemmer) og i tillegg er 20,6 % tidligere medlemmer (757 leger). Av alle 3.679 leger med 'ukjent stilling' er 2.073 relativt nyutdannede (herav 86,7 % medlemmer og 10,9 % tidligere medlemmer), dvs med cand.med. og/eller autorisasjon i 2012- 2016, som totalt utgjør 6.397 yrkesaktive leger i Norge, hvorav 4.821 er medlemmer av Yngre legers forening (75,4 % av alle, og godt over 53 % av alle Ylfs medlemmer) og 992 er medlemmer av Allmennlegeforeningen. Totalt er 95,6 % av disse nyutdannede legene medlemmer av Legeforeningen. 2.073 'nyutdannede' (etter definisjonen foran) med ukjent stilling utgjør dermed 32,5 % av de totalt 6.397 nyutdannede, mens 11,9 % av de totalt 6.379 er i turnustjeneste (reelt sett trolig flere, ettersom vi har mangelfulle registreringer av dette). Mange av de 2.073 'nyutdannede' med ukjent stilling venter på turnusplass, mens andre av disse 2.073 nettopp har fullført turnustjenesten. Bare 30 av alle de 6.397 nyutdannede har oppgitt til oss at de er arbeidsledige, mens dette utgjør totalt 82 av de yrkesaktive legene under 70 år i Norge (eller 100 arbeidsledige leger totalt, hvorav 66 medlemmer av Dnlf og 33 tidligere medlemmer). Av disse 82 arbeidsledige er 55 norske statsborgere (inkl to som står med ukjent statsborgerskap), mens det er 12 med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS, og 6 med statsborgerskap fra Tyskland. Av de 30 'nyutdannede' som har oppgitt til oss at de er arbeidsledige, er 25 norske statsborgere, de resterende fem er fordelt på fem ulike nasjonaliteter, hvorav fire er land utenfor EU/EØS.

Tallene inkluderer alle leger som bor og/eller arbeider i Norge ifølge Legeforeningens legeregister, som er under 70 år og som ikke er registrert som alderspensjonister og uføretrygdede. Det siste er det grunn til å tro at vi har en underrapportering av for leger som ikke er medlemmer. Tallene inkluderer leger i permisjon fra stillingen. Det er altså en forholdsvis vid definisjon av yrkesaktive som er lagt til grunn her. I tillegg er det stor usikkerhet omkring hvor mange av ikke-medlemmene som befinner seg i Norge.

Ved omlegging til CRM-systemet for legeregisteret fra 1. januar 2015 er doktorgrad blitt fanget opp i langt større grad enn tidligere. Høyere prosentandeler med doktorgrad enn tidligere i disse tabellene er dermed ikke nødvendigvis uttrykk for en like stor reell økning. Tallene for doktorgrad er gjennomgående trolig fortsatt noe for lave, trolig spesielt for underordnede sykehusleger og andre yngre leger.

For antallet leger under 67 år i Norge totalt og statistikk om disse, inkludert prosentandelen medlemmer av Legeforeningen, vises til åpningssiden for legestatistikken. Antallet leger under 67 år i Norge er marginalt lavere enn antallet yrkesaktive under 70 år, og er trolig et noe sikrere begrep, ettersom opplysningene om yrkesaktivitet kan inneholde en viss usikkerhet, særlig for leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen. Det ser ut til at antallet yrkesaktive mellom 67 og 70 år kan være litt høyere enn antallet ikke-yrkesaktive under 67 år, men antallet yrkesaktive kan samtidig være noe overestimert pga den nevnte usikkerheten (se også første avsnitt). Dermed er det reelle antallet leger i Norge praktisk talt likt etter disse to begrepene, alle under 67 år, eller yrkesaktive under 70 år, litt avhengig av hvilken definisjon av 'yrkesaktive' som er lagt til grunn.

Denne siden oppdateres av Anders Taraldset, statistikksjef i Den norske legeforening, som gjerne vil ha kommentarer og kan besvare ytterligere spørsmål om legestatistikk.

 

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene