2017-3 Yrkesaktive leger < 70 år i Norge fordelt på stilling per 23.10. 2017

Stillingsgruppe Antall Alder
(gj.sn.)
55-69 år %  Kvinner % Spesialist % Doktorgrad/ Ph.D. % Utlendinger % Gift med lege % 
Overordnet sykehuslege (overlege mv.) 7.332 51,6 38,8 42,7 95,5 20,9 22,5 24,9
Underordnet sykehuslege (LIS 2 og 3 mv. eller legespesialist) 6.295 36,2 1,4 61,6 21,6 5,2 12,7 21,3
Turnuslege sykehus (LIS 1) 813 29,2 0,0 60,5 0,1 0,0 6,8 8,7
Turnuslege kommmune 178 30,1 0,6 64,6 0,0 0,0 5,6 7,9
Almenlege/ fastlege/ kommunelege m.v. 5.805 46,7 30,2 45,8 52,9 2,6 16,3 17,0
Privatprakt. spesialist (inkl. 'lege') 898 57,4 66,0 36,6 97,9 11,9 14,9 21,8
Bedriftslege 200 50,5 46,0 55,0 38,0 4,0 13,0 15,5
Vitenskapelig stilling 725 45,7 32,0 47,4 43,7 37,9 10,1 26,6
Administrativ stilling, totalt og herav i staten 416
Stat:
182
54,2
Stat:
54,7
54,8
Stat: 59,3
39,7
Stat: 44,5
71,2
Stat:
68,1
23,3
Stat:
20,3
10,1
Stat:
10,4
22,4
Stat:
22,5
Annen stilling i Norge 179 50,7 49,9 33,0 60,3 25,1 6,7 16,8
Ukjent stilling* 4.479 39,5 17,6 52,7 23,5 5,2 21,7 12,5
 
Totalt 27.320 44,4

 24,5

49,9 52,1 10,2 17,3  19,5

 

* Leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen, inngår alle i gruppen 'ukjent stilling', ettersom vi kun ajourholder stillingsopplysninger for medlemmer, men i denne gruppen er 73,2 % av legene medlemmer av Legeforeningen (3 278 medlemmer) og i tillegg er 21,1 % tidligere medlemmer (947 leger). Det er altså relativt få i denne gruppen som aldri har vært medlemmer av Legeforeningen (5,7 % eller 254 leger), men som likevel er med på grunnlag av at vi har registrert en norsk adresse på dem.

Av de 79 arbeidsledige er 51 norske statsborgere, mens det er 14 med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS, og seks med statsborgerskap fra Tyskland.

Tallene i tabeller inkluderer alle leger som bor og/eller arbeider i Norge ifølge Legeforeningens legeregister, som er under 70 år og som ikke er registrert som alderspensjonister og uføretrygdede. Det siste har vi ingen rapportering av for leger som ikke er medlemmer. Det er altså en forholdsvis vid definisjon av yrkesaktive som er lagt til grunn her. I tillegg er det stor usikkerhet omkring hvor mange av ikke-medlemmene som befinner seg i Norge. Dette er basert på hvorvidt vi har registrert en norsk adresse i vårt legeregister eller ikke.

Stillingsbetegnelsen 'lege' er den femte mest vanlige stillingsbetegnelsen for aktive hovedstillinger i vårt medlemsregister. Det kan være vanskelig å vite hvilken stillingsgruppe disse tilhører. I denne tabellen har vi plassert disse etter klassifisering av arbeidsstedstype, slik at disse er inkludert i antallet per stillingsgruppe med følgende antall:

 Kategorinavn                                         Kode     Antall      %Alle
 -----------------------------------------------------------------------
 Almenlege/fastlege/kommunelege m.v.   5.00        335       53.4
 Underordnet sykehuslege                       2.00        243       38.8
 Privatprakt.spesialist                               6.00         29        4.6
 Bedriftslege                                             7.00         16        2.6
 Annen stilling i Norge                             10.00          4        0.6
 -----------------------------------------------------------------------
 Sum                                                                      627      100.0
 -----------------------------------------------------------------------
 Inkludert 627 enheter av i alt 627
 Utvalg: v70=127

Og de er fordelt slik på ordinært medlemskap i yrkesforening:

 Kategorinavn  Kode  Antall  %Alle
 ----------------------------------------
 Af                51        257       41.0
 Ylf               57        243       38.8
 Of                54         59        9.4
 LSA             55         34        5.4
 PSL             56         21        3.3
 Namf            53          7        1.1
 LVS             52          4        0.6
 0                   0          2        0.3
 ----------------------------------------
 Sum                       627   100.0
 ----------------------------------------
 Inkludert 627 enheter av i alt 627
 Utvalg: v70=127
 

Ved omlegging til CRM-systemet for legeregisteret fra 1. januar 2015 er doktorgrad blitt fanget opp i langt større grad enn i perioden 2003- 2014. Høyere prosentandeler med doktorgrad enn før 2015 i disse tabellene er dermed ikke nødvendigvis uttrykk for en like stor reell økning. Tallene for doktorgrad er likevel gjennomgående trolig fortsatt alt for lave, trolig spesielt for underordnede sykehusleger og andre yngre leger, blant annet pga svært mangellfull registrering av nye doktorgrader etter 2014.

Se også åpningssiden for legestatistikken, hvor du blant annet finner mer omkring prosentandelen medlemmer av Legeforeningen. 

Denne siden oppdateres av Anders Taraldset, statistikksjef i Den norske legeforening, som gjerne vil ha kommentarer og kan besvare ytterligere spørsmål om legestatistikk.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene