2018-1 Yrkesaktive leger < 70 år i Norge fordelt på stilling per 19.3. 2018

Stillingsgruppe Antall Alder
(gj.sn.)
55-69 år %  Kvinner % Spesialist % Utlendinger % Gift med lege % 
Overordnet sykehuslege (overlege mv.) 7.401 51,5 38,3 43,2 95,6 22,2 25,1
Underordnet sykehuslege (LIS 2 og 3 mv. eller legespesialist) 6.305 36,3 1,6 62,0 22,0 12,7 21,1
Turnuslege sykehus (LIS 1) 830 29,3 0,0 61,6 0,1 7,1 8,4
Turnuslege kommmune 167 30,2 0,6 59,9 0,0 6,6 7,8
Almenlege/ fastlege/ kommunelege m.v. 5.761 46,6 29,7 46,1 53,3 16,5 17,1
Privatprakt. spesialist (inkl. 'lege') 877 57,4 66,6 36,7 98,3 14,8 21,9
Bedriftslege 195 50,1 44,6 55,9 37,9 13,8 16,4
Vitenskapelig stilling 716 45,8 31,7 47,8 44,4 10,5 27,2
Administrativ stilling, totalt og herav i staten 432
Stat:
194
54,0
Stat:
54,3
54,4
Stat: 57,7
41,4
Stat: 47,4
72,7
Stat:
68,6
10,6
Stat:
9,8
22,0
Stat:
23,7
Annen stilling i Norge 128 50,1 47,7 30,5 53,1 6,3 15,6
Ukjent stilling* 4.727 41,3 19,7 52,7 27,1 21,7 12,8
 
Totalt 27.540 44,5

 24,6

50,2 52,5 17,5  19,6

 

* Leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen, inngår alle i gruppen 'ukjent stilling', ettersom vi kun ajourholder stillingsopplysninger for medlemmer, men i denne gruppen er 69,5 % av legene medlemmer av Legeforeningen (3 283 medlemmer) og i tillegg er 25,0 % tidligere medlemmer (1 183 leger). Det er altså relativt få i denne gruppen som aldri har vært medlemmer av Legeforeningen (5,5 % eller 261 leger), men som likevel er med på grunnlag av at vi har registrert en norsk adresse på dem i legeregisteret.

Av de 80 arbeidsledige er 54 norske statsborgere, mens det er 12 med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS, og seks med statsborgerskap fra Tyskland, ifølge Legeforeningens legeregister. SSB oppgir totalt 160 arbeidsledige leger ved utgangen av 2017, herav 6 godkjente spesialister og 154 leger uten spesialitet. De har ikke publisert flere detaljer om disse 160 arbeidsledige legene.

Tallene i tabeller inkluderer alle leger som bor og/eller arbeider i Norge ifølge Legeforeningens legeregister, som er under 70 år og som ikke er registrert som alderspensjonister og uføretrygdede. Det siste har vi ingen rapportering av for leger som ikke er medlemmer. Det er altså en forholdsvis vid definisjon av yrkesaktive som er lagt til grunn her. I tillegg er det stor usikkerhet omkring hvor mange av ikke-medlemmene som befinner seg i Norge. Dette er basert på hvorvidt vi har registrert en norsk adresse i vårt legeregister eller ikke.

Stillingsbetegnelsen 'lege' er den femte mest vanlige stillingsbetegnelsen for aktive hovedstillinger i vårt medlemsregister. Det kan være vanskelig å vite hvilken stillingsgruppe disse tilhører. I denne tabellen har vi plassert disse etter klassifisering av arbeidsstedstype, slik at disse er inkludert i antallet per stillingsgruppe med følgende antall:

 Kategorinavn                                         Kode     Antall      %Alle
 -----------------------------------------------------------------------
 Underordnet sykehuslege (LIS)              2.00        386       47.9 
 Almenlege/fastlege/kommunelege m.v.   5.00        369       45.8
 Privatprakt.spesialist                               6.00         30        3.7
 Bedriftslege                                             7.00         18        2.2
 Annen stilling i Norge                             10.00          3        0.4
 -----------------------------------------------------------------------
 Sum                                                                      806      100.0
 -----------------------------------------------------------------------
 Inkludert 806 enheter av i alt 806
 Utvalg: v70=127

Og de er fordelt slik på ordinært medlemskap i yrkesforening:

  v50 YRKESFOR: Yrkesforening ordinaart medlemskap
 
 Kategorinavn  Kode     Antall      %Alle
 ----------------------------------------
 Ylf             57        345       42.8
 Af              51        278       34.5
 Of              54        109       13.5
 LSA             55         34        4.2
 PSL             56         25        3.1
 Namf            53          9        1.1
 LVS             52          4        0.5
 0                  0          2        0.2
 ----------------------------------------
 Sum                       806      100.0
 ----------------------------------------
 
 Inkludert 806 enheter av i alt 806
 Utvalg: v184=1 og v185=1 og v70=127

Ved omlegging til CRM-systemet for legeregisteret fra 1. januar 2015 er doktorgrad blitt fanget opp i langt større grad enn i perioden 2003- 2014. Høyere prosentandeler med doktorgrad enn før 2015 i disse tabellene er dermed ikke nødvendigvis uttrykk for en like stor reell økning. Tallene for doktorgrad er likevel gjennomgående trolig fortsatt alt for lave, trolig spesielt for underordnede sykehusleger og andre yngre leger, blant annet pga svært mangellfull registrering av nye doktorgrader etter 2014. Vi har derfor nå fjernet kolonnen for doktorgrad fra tabellen, men du finner dette i tidligere tabeller.

Se også åpningssiden for legestatistikken, hvor du blant annet finner mer omkring prosentandelen medlemmer av Legeforeningen. 

Denne siden oppdateres av Anders Taraldset, statistikksjef i Den norske legeforening, som gjerne vil ha kommentarer og kan besvare ytterligere spørsmål om legestatistikk.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene