2002 Yrkesaktive leger < 70 år i Norge fordelt på stilling per 10.12. 2002

Antall, prosent kvinner, prosent medlemmer av Legeforeningen,
prosent med norsk spesialistgodkjenning, prosent med doktorgrad og prosent utenlandske statsborgere.

Stilling Antall Kvinner % Medlem % Spesialist % Doktorgrad % Utlendinger %
Overordnet sykehuslege

4.990

24,2

97,2

92,8

18,1

12,8
Underordnet sykehuslege

3.434

48,8

97,5

18,4

5,1

20,1
Turnuslege sykehus*

687

52,0

97,8

0,0

0,4

10,6
Turnuslege kom.*

283

50,9

98,6

0,4

1,1

15,9

Almenlege/fastlege/ kommunelege m.v.

4.044

30,3

98,3

55,8

2,0

14,5
Privatprakt.spesialist

861

20,3

98,0

99,0

7,7

8,4
Bedriftslege

294

35,0

97,6

51,7

3,7

9,9
Vitenskapelig stilling

638

30,3

94,0

48,9

48,1

8,2
Administrativ stilling

282

28,0

95,0

62,8

16,3

3,9
Annen stilling i Norge

146

15,8

95,9

21,9

7,5

5,5
Ukjent stilling

1.169

35,3

38,6

21,4

3,9

34,2
             

Totalt

16.828

33,3

93,4

55,2

9,8

15,5

* I tabellen er tallet for turnusleger i kommune trolig for lavt både fordi mange medlemmer ikke har meldt fra til legeregisteret etter at de er ferdige med turnustjenesten ved sykehus, og fordi enkelte turnusleger både ved sykehus og i kommune som ikke er medlemmer av Legeforeningen trolig mangler i tallene, slik at den faktiske andelen medlemmer er lavere enn angitt. Tallet for turnusleger ved sykehus kan inneholde enkelte som er ferdige med turnustjenesten ved sykehus og som ikke har meldt fra til legeregisteret.

Tallene inkluderer alle leger som bor eller arbeider i Norge. Tallene inkluderer leger i permisjon fra stillingen.

Denne siden oppdateres av Anders Taraldset, seksjonssjef for register og statistikk i Den norske lægeforening, som gjerne vil ha kommentarer og kan besvare ytterligere spørsmål om legestatistikk. Du kan også bestille den nordiske legestatistikkfolderen som utkommer hvert år på engelsk og svensk.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene