Tillitsvalgthåndboka

Gratulerer med valget av deg som tillitsvalgt i Den norske Legeforening!

Valget av deg er en tillitserklæring og uttrykker forventninger om hva du kan bidra med grupper av medlemmer og for foreningen.

Last ned Tillitsvalgthåndboka i PDF-format fra rammen til høyre på siden

Begrepet ”tillitsvalgt” brukes både om den som er valgt til å utføre en funksjon for sin organisasjon - og om den som er valgt av medlemmene for å ivareta de oppgaver som fremgår av en hovedavtale. Begge oppgavene, både innenfor organisasjon og etter hovedavtalen, kan kreve stor arbeidsinnsats. Ikke bare Legeforeningens organisasjon, men også den samfunnsstruktur som Legeforeningen må forholde seg til, er i stadig endring. Slike samfunnsmessige endringer, i tillegg til de endringer som skjer internt i Legeforeningen, gjør det nødvendig for Legeforeningen å ha et oppdatert tillitsvalgtapparat. Den tillitsvalgte skal både ha faglig ”forankring”, gode kunnskaper om avtaleverk og tillitsvalgtfunksjoner og et overordnet blikk for målene. I tillegg er det viktig med menneskekunnskap og egenskaper som er tillitvekkende og som vinner oppslutning.

Det at mange viktige oppgaver er tillagt tillitsvalgtfunksjonen, gjør arbeidet både interessant og utviklende. Arbeidet gir også solid erfaring og kompetanse, ikke minst på det menneskelige plan. Det bidrar til at du blir godt kjent med organisasjonen og de du representerer. Det gir også mulighet til å bli kjent med mange andre i samme rolle. Mange opplever dette som en vanskelig oppgave, men at den samtidig gir kunnskap og inspirasjon som kan benyttes også etter at vervet er avsluttet. Den norske legeforenings ledelse og administrasjon (sekretariatet) er opptatt av at de tillitsvalgte skal gis en så god assistanse som mulig fra sin forening innenfor den ramme som blir gitt. Som et ledd i dette arbeidet har vi utarbeidet tillitsvalgthåndboken. Boken er med denne utgaven revidert og oppdatert på en rekke områder.

Målet med tillitsvalgthåndboken er å bidra til å gi nye tillitsvalgte kunnskap om Legeforeningen og arbeidet som tillitsvalgt. Den tar for det meste opp tema som er av betydning for tillitsvalgte på de enkelte arbeidssteder, men boken vil kunne være en nyttig informasjonskilde også for ulike kategorier tillitsvalgte internt i Legeforeningen.

I tillegg til tillitsvalgthåndboken, sender sekretariatet ut nyhetsbrev og legge ut informasjon på Legeforeningens nettsider, www.legeforeningen.no. Her kan du også finne utdypende og oppdatert informasjon om de fleste tema som tas opp i boken. Det anbefales å bruke nettsidene og ”Min side” aktivt. Vi ønsker at tillitsvalgthåndboken skal være en nyttig veileder i arbeidet som tillitsvalgt og at den skal være et oppslagsverk som benyttes for å få viktig informasjon om din rolle og således bidra til øket trygghet i rollen.

Flere i forhandlings- og helserettsavdelingen har gitt bidrag til boken.

Vi vil også være behjelpelige med å gi konkret veiledning i saker og i din rolle som tillitsvalgt.

Vi ønsker deg lykke til med tillitsvalgtarbeidet!

Dato: februar 2009

Med hilsen

Anne Kjersti Befring   Signe Gerd Blindheim
Direktør   Fagsjef
Forhandlings – og helserettsavdelingen