"Godt å bli gammel i Norge?" - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Det skorter ikke på politiske løfter, planer og garantier for en verdig eldreomsorg, men lite har endret seg i praksis. Fortsatt er kapasiteten og kompetansen i de kommunale omsorgstjenestene for lav, terskelen for å få sykehjemsplass for høy, og legetjenestene i sykehjemmene underdimensjonert. Og vi blir stadig flere eldre....

Legeforeningen ønsker med denne rapporten å sette søkelyset på viktige forbedringsområder i eldreomsorgen. Vårt utgangspunkt er at eldre ikke er en ensartet gruppe, og at behovene er forskjellig. Vi bør forebygge mer, slik at vi holder oss friske og selvhjulpne lengre.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene må tilføres kapasitet og kompetanse, slik at eldre som kan bo hjemme får nødvendig hjelp. Eldre som trenger heldøgns pleie og omsorg må tilbys dette, enten i sykehjem eller i omsorgsbolig med klare kvalitetskrav. Legetjenesten i sykehjemmene må prioriteres høyere, og ulike løsninger for bedre ivaretakelse av allmennlegetilbudet til beboere i omsorgsboliger bør utredes og piloteres. Syke eldre må sikres nødvendige spesialisthelsetjenester, men vi må samtidig unngå behandling som belaster og skader mer enn den nytter. Den naturlige og verdige døden må settes på dagsorden.

Dette vil selvsagt koste, men heldigvis er eldres helse bedre enn før. Eldre har derfor også mange ressurser som kan mobiliseres, hente ut og verdsettes til beste for den enkelte, familien og samfunnet.

Rapporten er en oppfølging av Legeforeningens statusrapport "Når du blir gammel og ingen vil ha deg..." fra 2001.

Mer om emnene

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.