En legevakt for alle - men ikke for alt

Legeforeningen har lenge vært bekymret over den varierende kvaliteten ved norske legevakter. Denne innspillsrapporten presenterer tiltak og løsninger for å bedre legevakttjenesten.

Legevaktene er en hjørnestein i helsevesenet. Norske legevakter tar imot to millioner pasienter årlig. Målet må være at alle som henvender seg til legevakten får god hjelp, og at det er trygge arbeidsforhold for de ansatte.

Legeforeningen etterlyser at kommunene tar et større ansvar for legevakttjenesten. Kommunene må forpliktes til å ha et godt planverk basert på risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Det må også settes av ressurser til administrering og ledelse i legevaktene, slik at krav til kompetanse, opplæring, trening og forbedringsarbeid blir satt i system.

Legeforeningen mener legevaktstjenesten i for stor grad har mistet sin opprinnelige funksjon som en akuttmedisinsk beredskapstjeneste. Bedre bemanning, gode prioriteringsverktøy, godt samarbeid med fastlegene og tilgang på utrykningskjøretøy, er tiltak som vil styrke beredskapen og gi et bedre tilbud til de sykeste pasientene.

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.