MainTeaser

Tillitsvalgt

En støtteside for Legeforeningens tillitsvalgte.

Fra og med neste regnskapsår kan foreningene selv velge regnskapsoppsett. Dette vil forenkle regnskapsarbeidet.

Forhandlingsretten og tvisteadgang er ikke direkte lovfestet i Norge. For å finne hjemmel for forhandlinger med arbeidsgiver må man gå til avtaleverket. Her kan du finne en kort oppstilling av de viktigste forhandlingshjemlene.

Store deler av Legeforeningens forhandlings- og påvirkningsarbeid skjer i samarbeid med andre akademikerforeninger.

Tariffavtaler, streik og lock-out er bare noen av begrepene som forhandlingsverdenen er full av. Her kan du lese mer om hva tariffavtaler er, og hvordan begrepene passer inn i det store bildet.

Forhandlinger krever forberedelse og etterarbeid, og ikke minst – forankring i medlemsmassen.

Møter i styrer og organisasjonsledd i Legeforeningen stiller krav til møteledelse. Her kan du lese mer om generelle regler ved møter og møteledelse. Det kan imidlertid finnes egne regler for det enkelte organisasjonsledd.

Gratulerer med valget av deg som tillitsvalgt i Den norske Legeforening!

Valget av deg er en tillitserklæring og uttrykker forventninger om hva du kan bidra med grupper av medlemmer og for foreningen.

Veileder om betydningen av arbeidsmiljøet - og om samfunnets forventninger til arbeidsmiljøet i sykehus (2011).

Legeforeningens mål med denne veilederen er å bidra til forståelse og innsikt i det nye rammeverket i fastlegeordningen slik at dette kan fungere etter intensjonene.

Som tillitsvalgt skal man ha rolleforståelse, og evne til å balansere hensyn til enkeltmedlemmer, hensynet til øvrige medlemmer og forholdet til arbeidsgiver.

Tillitsverv i Legeforeningens avdelinger innebærer at man ofte trer inn i styrevirksomhet. Her kan du lese mer om hva dette innebærer. Lederens og styrets oppgaver er omtalt, tilsvarende årsmøter i avdelingene, og særlig om valg og voteringer.

Legeforeningen arrangerer regelmessige kurs for å skolere de tillitsvalgte i deres funksjoner. I tillegg arrangerer sekretariatet og yrkesforeningene en rekke tariffkonferanser og andre arrangementer for de tillitsvalgte. For spørsmål kontakt tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no.

Deltakelse i omstillingsprosesser

- Legeforeningen har utarbeidet en ny veileder som har som mål å øke kunnskapen om omstillingsarbeid og gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for å oppnå innflytelse i omstillingsarbeid.

Kompensasjon til næringsdrivende som er tillitsvalgt.