Endring av offisiell regnskapsstandard

Fra og med neste regnskapsår kan foreningene selv velge regnskapsoppsett. Dette vil forenkle regnskapsarbeidet.

Fra og med regnskapsåret 2010 har Legeforeningen sentralt benyttet regnskapsstandard for ideelle organisasjoner i sin regnskapsavleggelse. Denne standarden innebærer en struktur bygget opp rundt foreningens formål og aktiviteter, i motsetning til det tradisjonelle artsbaserte regnskapsoppsettet.

Det presiseres at kravet om at alle foreningsleddene skal sende inn sine regnskap til Hovedforeningen innen 1 måned etter at regnskapet er godkjent av årsmøte/landsrådsmøte, og at kravet om at regnskapene i foreningsleddene skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor, fortsatt gjelder.

Sentralstyrets behandlet dette 18.4. 2016 i sak 97/16 – Ny regnskapsstandard for Legeforeningen fra og med regnskapsåret 2017. Vedtaket lyder slik: Fra 2017 skal Legeforeningens offisielle regnskap følge et artsoppsett. For foreningsleddene vil det være valgfritt om man følger et arts- eller formålsbasert oppsett.

I sentralstyrets sak 332/06 8.12. 2006, ble aktivitetsbasert (formålsbasert) rapporteringsmal gjort obligatorisk fra og med regnskapsåret 2008 for legeforeningens foreningsledd. Vedtaket fra 8.4.2016 gjør nå at foreningsleddene selv kan velge hvilket regnskapsoppsett de ønsker å benytte i sin regnskapsavleggelse.

Sekretariatet framførte i nevnte sak flere grunner til at Legeforeningen burde gå tilbake til det tradisjonelle artsoppsettet.

Økonomi- og administrasjonsavdelingen
Økonomiseksjonen
okonomi@legeforeningen.no

Mer om emnene